I egenskap av företrädare för universitetet har du ett stort ansvar att se till att en utredning inleds och eventuella åtgärder vidtas. Det är mycket viktigt att agera direkt.

Vilka trakasserier som faller under diskrimineringslagen, avseende utbildningsområdet, kan du läsa om under rubriken Vilka trakasserier omfattas av diskrimineringslagen .

Det nedanstående gäller för situationer då en student upplever sig utsatt för trakasserier från en annan student eller en företrädare för universitetet.

Om en student upplever sig utsatt för trakasserier som inte uppkommit på grund av någon eller flera av de diskrimineringsgrunder som anges i diskrimineringslagen kan arbetsmiljölagstiftningen vara tillämplig. Nedanstående råd kan användas även då, men t.ex. behöver jämlikhetssamordnaren inte informeras.

Allmänna råd till anställda som kommer i kontakt med en student som upplever sig utsatt för trakasserier:

1. Ta det du hör på allvar
Förminska eller bortförklara inte det som studenten har upplevt. Att berätta om trakasserier innebär att studenten befinner sig i en mycket utsatt position och det är lämpligt att bemöta personen extra varsamt. Huruvida det är trakasserier ska utredas enligt diskrimineringslagen. Det är ytterst få tillfällen då universitetet inte har utredningsskyldighet när en student påtalar trakasserier.

2. Klargör att trakasserier inte tolereras vid Stockholms universitet
Klargör för studenten att universitetet inte tolererar trakasserier och att det ses som en allvarlig händelse när en student påtalar trakasserier. Detta tar sig bland annat uttryck i den grundliga utredning som genomförs med anledning av detta. Hur en utredning går till kan du läsa om under rubriken Utredning enligt diskrimineringslagen.

3. Agera direkt och diskret
Vänta inte med att agera/föra ärendet till prefekten när en student har berättat om trakasserier. Ju längre tid det går desto mer komplicerade tycks ärendena bli. En annan försvårande omständighet är ryktesspridning. Undvik att berätta om trakasserierna för personer som inte är inblandade, tycker du att det är tungt att bära informationen själv kan du få stödsamtal eller annan avlastning via Personalavdelningen.

4. För ärendet vidare till prefekten eller motsvarande
Informera prefekten, avdelningsansvarig eller motsvarande om vad som har hänt och återkoppla till studenten vem som kommer att hålla i utredningsarbetet och som studenten kan vända sig till med kompletterande uppgifter och frågor. Härmed ska utredningsarbetet inledas. De inblandade parterna (studenten och de som påtalats trakassera) bör höras snarast.

5. Se till att trakasserierna upphör
Genom att ha ett samtal med den som anmälts för trakasserier markerar prefekten eller en annan institutionsföreträdare universitetets allvarliga syn på kränkande behandling av studenter. Detta gäller både när studenter och anställda anmälts för trakasserier. Den anmälda personen ska också ges tillfälle att förklara sig, dels för att ges tillfälle att upphöra med trakasserierna innan ärendet går vidare till Disciplinnämnd eller Personalansvarsnämnd, dels kan det visa sig att det som påtalats inte är trakasserier eller ett olämpligt beteende. Det är därför viktigt att höra inblandade parter innan åtgärder vidtas, om det inte är så allvarliga former av kränkningar att åtgärder måste vidtas med hänsyn till studentens säkerhet. Utredningsarbetet bör präglas av ett neutralt förhållningssätt till båda parter.

6. Informera om stöd och hjälp till studenten

  • Rekommendera att studenten tar kontakt med Studenthälsan för samtalsstöd.
  • Uppmana studenten att föra ”dagbok” över upplevda trakasserier samt spara brev, e-postmeddelanden, sms och liknande.
  • Studenten kan också få hjälp via aktuell studentkår, men det är universitetet som har ansvaret för studenternas studiemiljö och är skyldigt att vidta åtgärder för att förhindra trakasserier.
  • Det finns också information om trakasserier som vänder sig till studenter på universitetets webbplats under rubriken "Om du blir utsatt för trakasserier".
  • Studenten kan också få hjälp med att polisanmäla trakasserierna av Sektionen för säkerhet. Studenten kan själv anmäl incidenter i universitetets rapporteringssystem SAMIR.

7. Kontakta jämlikhetssamordnaren för samordning och råd

Informera jämlikhetssamordnaren om att trakasserier har påtalats. Om det är en student som utsätter en annan student för trakasserier kan den personen ha varit föremål för utredning vid en annan institution, vilket i så fall är skäl att extra skyndsamt föra ärendet till Disciplinnämnden. Är det en anställd som trakasserat en student kan det bli en fråga för Personalansvarsnämnden och då ska ärendet behandlas där inom kort.

Som anställd är du också välkommen att kontakta jämlikhetssamordnaren för råd om trakasserier, utredningar och annat likabehandlingsarbete.

Om student som visat sig utsätta medstudent för trakasserier blir avstängd från studierna genom beslut i Disciplinnämnden är det viktigt att avstängningen efterlevs. I universitetets Regelbok, bok 2, finns information om hur disciplinärenden ska hanteras - se Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.