Etnisk tillhörighet
En individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering- samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare.

Funktionsnedsättning
Definieras i lagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Kön
Definieras enligt diskrimineringslagen som att någon är kvinna eller man. Diskrimineringsgrunden omfattar även den som avser att korrigera eller har korrigerat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck
Diskrimineringsgrunde omfattar personer som inte identifierar sig som man eller kvinna eller som genom klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön, t.ex. transvestiter, intergender och intersexuella.

Religion eller annan trosuppfattning
"Annan trosuppfattning" innebär något annat än "religion" men är begränsat till en åskådning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Det gäller inte etiska, filosofiska eller politiska värderingar/åskådningar. Exempel på annan trosuppfattning är buddism, ateism och agnosticism.

Sexuell läggning
Diskrimineringsgrunden omfattar heterosexuell, homosexuell och bisexuell läggning.

Ålder
Definieras enligt diskrimineringslagen som uppnådd levnadslängd.