Det finns flera olika typer av händelser som i sig kan sortera under olika lagar och rubriker men som alla har ett gemensamt - att det är oacceptabelt att behöva utsättas för det och du ska som student på Stockholms universitet få hjälp och stöd om det händer. Nedan finns några av de vanligaste:

Kränkande behandling som har samband med

  • etnisk tillhörighet,
  • funktionsnedsättning
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • religion eller annan trosuppfattning,
  • sexuell läggning
  • ålder

Kränkande behandling av sexuell natur

  • Sexuella trakasserier

Kränkande särbehandling

  • Mobbning

Utsatt för trakasserier?

Känner du dig utsatt för kränkande behandling som har samband med diskrimineringsgrund eller är av sexuell natur?