Ansökan

 

Sista ansökningsdag var 15 april 2019. Nästa utlysning 2020.

 

 

Vem kan ansöka?

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer:

Riktlinjer för stipendier Ahlström och Terserus stiftelse 2019-03-06 (82 Kb)

När det gäller stipendium för disputerade forskare vill vi särskilt uppmärksamma att sökande måste ha disputerat vid Stockholms universitet.

 

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2020  -  31 december 2021

Doktorander: 1 januari 2020 - 31 december 2020

 

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen är 240 000 kr per år för doktorander och 270 000 kr per år för disputerade forskare. Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 % av heltid.

 

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

 

Stiftelsens hemsida   www.ahlstromska.se

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och disputerade forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.