Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i
    gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. För läsåret 2017/2018 bedöms totalt lägst 120 stipendier att delas ut. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan

Nästa utlysning sker preliminärt i slutet av augusti.

Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se. Ansökningshandlingar skickas in till respektive universitet eller högskola. Studenter vid Stockholms universitet skickar in sin ansökan till registrator enligt instruktioner i samband med utlysningen.

Beslut

Beslut meddelas senast i december per e-post till samtliga sökande till årets stipendium.