Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond som har en egen ansökan.

Länk till allmän information och ansökan om donationsstipendier

Förteckning över fonder

Bergströms, Einar och Carolina, stiftelse
Stipendium till medellös studerande vid humanistiska fakulteten. Företräde för studerande från E O Bergströms släkt eller från C J Krafts släkt.
Disponibelt belopp 52 000 kr.

Callemans, Birger, stiftelse 
Ekonomiskt stöd till forskarstuderande i ämnena nordiska språk, franska språket och ryska språket. Disponibelt belopp 136 500 kr.

d´Aubignés, Sten, stipendiestiftelse
Forskningsstipendium till studerande, som vid fakulteten avlagt examen, vari ingått något av följande ämnen: franska, litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, och som önskar fullfölja sina studier i något av dessa ämnen och då företrädesvis i Frankrike. Disponibelt belopp 17 000 kr.

Ellstams, Greta, stiftelse
Stipendium till studerande i litteraturhistoria, religionshistoria eller nordiska språk med företräde för kvinnliga förtjänta sökande. Disponibelt belopp 82 000 kr.

Folkskoleseminariets fond
Folkskoleseminariets minnesfond ändamål är enligt urkunden:

  • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Disponibelt belopp 240 000 kr.

Håkanssons, John och Johanna, understödsstiftelse
Stipendium till medellös eller mindre bemedlad studerande, som därav gör sig förtjänt och som bedriver högre vetenskapliga studier. Enligt konsistoriets beslut den 28 april 1966 utgår stipendium t.v. endast till studerande inom humanistiska fakulteten. Disponibelt belopp 71 300 kr.

Janssons, E Alfred och Bertha, stipendiestiftelse
Stipendium till studerande vid humanistiska fakulteten, helst inom den historiska disciplinen. Disponibelt belopp 145 000 kr.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 221 600 kr inom humanistiska fakulteten.

Namowitskys, L, studiefond
Stipendium till studerande eller framstående docenter vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. Ingen utdelning 2018.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 312 070 kr inom humanistiska fakulteten.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse
Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 5 375 kr inom humanistiska fakulteten.

Siljeströms, P A, stiftelse
Docent- eller elevstipendier inom humanistiska fakulteten.
Disponibelt belopp 65 700 kr.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse
Stipendium till medellös studerande som har bedrivit studier i minst två år vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst tre år. Disponibelt belopp 66 600 kr inom humanistiska fakulteten.

Ödlunds, Hildur, stipendiestiftelse
Stipendium till kvinnlig studerande inom den humanistiska fakulteten. De som studerar konst- och litteraturvetenskap bör först komma i åtanke. Organiserad absolutist bland dessa är självskriven. Disponibelt belopp 11 000 kr.