Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren avser fakulteten att i urvalet av sökande prioritera sådana studerande som planerar att bedriva utbytesstudier vid utomeuropeiska lärosäten med stöd av stipendium.

Karin Kocks och Hugo Lindbergs resestipendier samt Alfred Ossian Winroths stipendiestiftelse utdelas till forskarstuderande.

Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder.

Länk till allmän information och ansökan

Förteckning över fonder

Grönbergs stipendiefond
Stipendium till juridisk studerande, med företräde för studerande från Södermanland, som med gott resultat tillgodogjort sig de två första årens juridiska studier vid Stockholms universitet. Om två eller flera från Södermanland är lika meriterade bör företräde ges till studerande från Eskilstuna. Disponibelt belopp 9 300 kr.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 110 800 kr inom juridiska fakulteten.

Kocks, Karin och Hugo Lindbergs resestipendier
Stipendium till forskarstuderande i straffrätt eller kriminologi. I ansökan skall resans ändamål samt rese- och kostnadsplan redovisas. Disponibelt belopp 34 500 kr.

Stockholms Läsesalongs donationsstiftelse
Stipendium åt en vid universitetet studerande kvinna. Enligt konsistoriets beslut den 28 april 1966 utgår stipendium t.v. endast till studerande inom juridiska fakulteten. Disponibelt belopp 68 000 kr.

Noræus, Per Carl, stipendiestiftelse
Stipendium till studerande i juridik. Disponibelt belopp 83 000 kr.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne
Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 104 023 kr inom juridiska fakulteten.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse
Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 5 375 kr inom juridisk fakultet.

Scharps, J H, stipendiestiftelse
Stipendium till medellösa svenska studerande vid juridiska fakulteten. Disponibelt belopp 13 000 kr.

Westinska stipendiestiftelsen
Tre stipendier till manliga studerande vid juridiska fakulteten. För högst tre år. Disponibelt belopp 94 000 kr.

Westmans, D A T, stipendiestiftelse
Sex stipendier till studerande vid juridiska fakulteten. För högst tre år. Disponibelt belopp 44 800 kr.

Winroths, Alfred Ossian, stipendiestiftelse
Stipendium till studerande vid juridiska fakulteten som arta sig väl i både studier och vandel. Disponibelt belopp 41 600 kr.