Läs mer om Stockholms universitets tillgänglighetsarbete i Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Diskriminering och trakasserier

Känner du som student dig utsatt för kränkande behandling som har samband med din funktionsnedsättning, etniska tillhörighet, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller ålder? Kontakta då universitetets jämlikhetssamordnare på Studentavdelningen eller en anställd vid institutionen så att en utredning om vad som hänt kan påbörjas.

Vill du söka råd och stöd, utan att en utredning påbörjas, kan du vända dig till studentombuden på Stockholms universitets studentkår eller till Studenthälsan.

Mer information finns på www.su.se/jamlikhet.