Stockholms universitet logo, länk till startsida

Therése Jensen om sin MFS i Sri Lanka

Via ett MFS-stipendium samlade Therése Jensen in data till sitt examensarbete inom Statsvetenskapsprogrammet med inriktning global utveckling inom ämnet global miljöpolitik i Sri Lanka under vintern 2017/18.

Namn: Therése Jensen
MFS i: Sri Lanka
Område: Statsvetenskap

Varför ville du göra ett MFS?

Jag ville göra MFS eftersom jag ville ha en utlandserfarenhet i samband med studierna. Eftersom jag studerade statsvetenskap med inriktning global utveckling kändes det nödvändigt för mig med ett globalt perspektiv på uppsatsen. Det kändes väldigt värdefullt att få göra den på plats i ett utvecklingsland eftersom inriktningen på utvecklingsstudier har genomsyrat hela min utbildning. Att då få en praktiskt erfarenhet ute i fält var väldigt nyttigt och lärorikt för mig.

MFS-stipendiaten Therese Jensen Foto: Therese Jensen
MFS-stipendiaten Therése Jensen i Sri Lanka. Foto: Therese Jensen

Vad är temat för ditt fältarbete? 

Fältarbetet handlar om klimatanpassningsprojekt i Sri Lanka och hur dessa projekt påverkar befolkningen. Projektens etablering sker oftast i samarbete mellan olika organisationer och staten med finansiering genom utländskt bistånd. Risken med projekten är att anpassningen till ett förändrat klimat ibland sker på bekostnad utav vissa marginaliserade grupper i samhället som riskerar att få en försämrad levnadsstandard till följd av projektens implementering. Det är därför viktigt att ta hänsyn till och identifiera olika intressen som kan finnas i samhället innan projekten implementeras. Jag valde denna inriktning eftersom det i framtiden kommer att bli allt vanligare med denna typ av projekt på grund av det förändrade klimatet. Jag hoppas därför med hjälp av min studie kunna bidra till en ökad kunskap inom klimatanpassning. Jag har i mitt arbete utvecklat en riskanalys-mall som ska bidra till att klimatanpassningsprojekt kan utformas på ett sätt som tar större hänsyn till bland annat marginaliserade grupper.

Vad har din bästa upplevelse varit under din fältstudie?

En av de bästa sakerna med denna resa var att jag fick möjligheten att komma befolkningen i landet väldigt nära. Det var stor skillnad på att forska och att turista i ett utvecklingsland. Det bidrog till att jag fick uppleva möten med landets olika kulturer på ett helt annat plan än vad jag skulle ha möjlighet till under en vanlig resa. Jag mötte även en otrolig öppenhet och vänlighet hos befolkningen.  Flera gånger under studiens gång blev jag hembjuden på middag och fika till olika familjer. Jag fick genom dem lära mig hur deras liv och vardag ser ut, vilket var en av de bästa upplevelserna under min fältstudie. 

Vad planerar du framöver?

Till hösten kommer jag att göra praktik i Uganda genom WE Effect i sex månader. Jag kommer genom deras trainee-program att få en fördjupad erfarenhet av att arbeta i ett utvecklingsland. Jag kommer där att göra en riskanalys på flera organisationers sårbarhet inför olika klimatförändringar och upprätta en hållbarhetsplan åt dessa. 

Tips till framtida MFS studenter

Mitt tips är att vara ute i god tid så att inte ansökningsperioden blir så stressig. Det är även viktigt att veta om att hela uppsatsprocessen kan bli lite förskjuten. Jag fick beskedet om att jag fått stipendiet några veckor efter att uppsatskursen hade startat, vilket gjorde att jag inte var i fas med handledningen och kursens olika deadlines. Ett annat tips är att se till att du har en handledare i landet som har tid att träffas. Om du vet att handledaren inte kommer att ha mycket tid, så se efter ifall det finns någon annan i landet som du också kan ha kontakt med. Jag rekommenderar verkligen andra studenter att söka Minor Field Studies. Erfarenheten ifrån att ha fått genomföra en fältstudie anser jag vara otroligt lärorik. Genom att åka i väg på en ”Minor Field Study” blir kandidatuppsatsen inte bara en forskningsprocess utan även en livserfarenhet, ett lärorikt kulturmöte och ett minne för livet.