Information

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter som skriver examensuppsats. Det innebär att man under minst 8 sammanhängande veckor befinner sig i ett utvecklingsland där man samlar in underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats. För att kunna genomföra fältstudien tilldelas studenten ett stipendium på 27 000 kr. Målet med MFS är att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och organisationer. Fältstudien genomförs under handledning vid Stockholms unversitet och med en kontaktperson i värdlandet.

Alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms dessa två ändå individuellt.

Stockholms universitet tar inte emot ansökningar från studenter från andra lärosäten, utan hänvisar istället till listan på Lärosäten som tar emot externa ansökningar (pdf) (63 Kb)

Ansökningsomgångar

 • 3 april - 2 maj 2018 

Instruktioner

1. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets MFS-portal, https://su.moveon4.com/form/59a551a83e5d665c1f78f366/eng. Ansökan görs helt på engelska. Följande bilagor ska laddas upp i ansökan:

 • Projektbeskrivning Project description MFS (doc) (56 Kb)
 • Budget plan Budget plan MFS (doc) (158 Kb) Budget plan MFS (157 Kb) Budget plan MFS (doc) (158 Kb)
 • Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (max en A4-sida)
 • Bekräftelse från handledare (e-post eller liknande)
  (eller om handledare saknas vid ansökningstillfället: intyg från institutionen som visar på att de stödjer ansökan)

 • Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (e-post eller liknande)
 • Nationellt studieintyg (beställs via minastudier.su.se)
 • Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår

2. När du slutfört din ansökan, spara ner den skapade pdf-filen och mejla den till Registrator, registrator@su.se, senast den 2 maj 2018. Skriv "Dnr 0791-18" i ärenderaden.
 

Projektbeskrivning

Max 4 A4-sidor. Projektbeskrivningen (på engelska) ska innehålla följande:

 • Land och ämnesområde
 • Syfte och frågeställning (med en tydlig anknytning till utvecklingsfrågor)
 • Tidplan
 • Metod/tillvägagångssätt
 • Akademisk relevans
 • Relevans för värdlandet/värdorganisationen
 • Etiska aspekter
 • Förslag till alternativt (ett eller flera) upplägg om något skulle hindra dig från att genomföra den ursprungliga planen. Förslaget ska redovisa den mest kritiska delen i den planerade studien samt hur eventuella problem kommer att hanteras.

Genomförande

Observera att fältstudien måste vara genomförd och helst rapporterad (deltagarrapport) senast den 1 december 2018.

Kontakt

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Internationell mobilitet, mfs@su.se. Frågor som gäller själva projektet besvaras av MFS-ansvarig på respektive institution.

Informationsmöten

Informationstillfällen om utlandsstudier