Så här ansöker du

Information

Läs noga igenom "Behörighetskrav" innan ansökan. 

Viktigt att tänka på att bedömningen av ansökan tar upp till fyra veckor samt att du behöver tid att delta på en obligatorisk MFS förberedelsekurs som Sida anordnar i Härnösand innan avresa.

MFS-kursanmälningssystem (öppnas i nytt fönster)

Det är vanligt - och rekommenderat - att två studenter vill resa och skriva uppsatsen tillsammans. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans, ansöker och bedöms dessa två ändå individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna.

Stockholms universitet tar inte emot ansökningar från studenter från andra lärosäten, utan hänvisar istället till Universitets- och högskolerådet.

(Tillbaka upp)

Ansökningsomgångar

Förändrade villkor för studenter som vill skriva sin MFS-uppsats HT2019. På grund av att MFS-programmet struktureras om från finansiärens sida saknas nya medel för höstterminen 2019 och därför utlyses de resterande 2018 års medel (20 stipendier) för fältstudier under både vårterminen och höstterminen 2019 samtidigt i januari utlysningen. Om stipendier finns kvar, kommer en restutlysning ske i april/maj 2019 för fältstudier under HT19. 

 • 15 januari - 5 februari 2019 deadline 23:59 (20 stipendier kvar). (STÄNGD). För fältstudie under VT19 och HT19. Fältstudien ska vara genomförd och rapporterad (deltagarrapport) senast 31 december 2019.
 • Oktober 2019 (mer information publiceras under våren 2019). Stockholms universitet kommer få svar på lärosätets ansökan om medel för 2020 och 2021 under november 2019. Stipendier kommer delas ut till studenter tidigast i slutet på november. Utlysningen gäller fältstudier som kan avslutas senast 31 december 2021. 

(Tillbaka upp)

Att förbereda innan utlysningen öppnar

Lägg märke till att du behöver ansöka i god tid innan du påbörjar dina fältstudier! Ansökan om ett MFS-stipendium innebär ett relativt omfattande förberedelsearbete och din chans att genomföra ansökan på ett bra sätt ökar om du börjar dina förberedelser i god tid före den utlysning då du planerar att ansöka.

 1. Kontakta MFS-ansvarig på din institution (ofta utbyteskoordinator) för att få information om hur MFS ser ut på din institution.
 2. Fundera på din projektplan. Utgå från följande frågor:
  • Vad du ska göra?
  • Vart ska du göra det?
  • När ska du göra det?
  • Hur ska du genomföra det?
  • Vem/vilka ska hjälpa dig (vilka kontakter har du i värdlandet?
 3. Kontakta handledare
 4. Kontakta kontaktperson i fält
 5. Fundera på genomförbarheten, den är av stor vikt vid bedömning av din ansökan.

(Tillbaka upp)

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Så här behandlar vi Minor Field Studies personuppgifter:

MFS Behandling av personuppgifter (pdf) (10 Kb)

(Tillbaka upp)

Ansökan med bilagor

Ansökan skrivs på engelska i två steg:

 1. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets MFS-portal. Länk till ansökningsformuläret. Ansökningsportalen är endast öppen under ansökningsperioderna. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Ansökan görs helt på engelska. 
 2. Spara ner den skapade pdf-filen (din ansökan) och mejla den till Registrator registrator@su.se. Skriv "DNR SU FV-2.1.9.2599-18" i ärenderaden. Deadline 5 februari 2019 23:59.
Följande bilagor ska laddas upp i ansökan:
 • Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan och den som främst ligger till grund för bedömningen. Projektbeskrivningen får omfatta max 4 sidor och ska va skriven på engelska.​ Ladda ner befintlig mall  MFS Project description (doc) (51 Kb)
 • Budget plan inkl resekostnader, eventuella kostnader för tryckning av uppsats, vaccinationer, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet. Ladda ner befintlig mall  MFS Budget plan (doc) (157 Kb)
 • Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (max en A4-sida).
 • Bekräftelse från handledaren på Stockholms universitet (e-post/intyg eller motsvarande) som intygar studiens lämplighet och att personen kommer vara din handledare. Om handledare saknas vid ansökningstillfället krävs ett intyg från institutionen som visar på att de stödjer ansökan. Läs mer om handledare under Vad är Minor Field Studies?

 • Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (formell inbjudan eller mindre formellt intyg till exempel kopia på mailkonversation) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien skall utföras, som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakter med resurspersoner, stöd, mm. Läs mer om kontaktperson i värdlandet under Vad är Minor Field Studies?

 • Nationellt resultatintyg eller Ladokutdrag (beställs via minastudier.su.se)
 • Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt intyg om permanent uppehållstillstånd (PUT-dokument) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

(Tillbaka upp)

Stunning mountain scenery in Malaysia Photo: Heiswayi Nrird
Mountain scenery in Malaysia Photo: Heiswayi Nrird/Unsplash

Kontakt

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Internationell mobilitet, mfs@su.se. Frågor som gäller själva projektet besvaras av MFS-ansvarig på respektive institution, ofta utbyteskoordinator.

(Tillbaka upp)

Till Urval och beslut

Till För beviljade studenter