Läs mer om: 

Vad är Minor Field Studies?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram men administreras av Universitets- och högskolerådet som riktar sig till studenter på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå). 

Allmänna villkor Minor Field Studies 2018 (öppnas i nytt fönster)

Genom MFS-programmet kan du på plats i ett låg- eller medelinkomstland samla material till din uppsats eller ditt examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Under minst åtta (8) veckor studerar du frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. MFS-studien genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

En MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete samtidigt som du får en större förståelse för både dig själv och din omvärld. Syftet är att göra dig förberedd på att arbeta med utvecklingsfrågor i ett globalt sammanhang.

Fältstudien ska relatera till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

17 globala mål för hållbar utveckling, Foto: Globala målen
17 globala mål för hållbar utveckling (Foto: Globala målen)

(Tillbaka upp

Möjliga värdländer

Det är möjligt att göra en MFS-studie i ett flertal olika låg- och medelinkomstländer runt om i världen. Stockholms universitet kan endast bevilja stipendiemedel till projektdeltagare för fältstudier som omfattar minst åtta (8) sammanhängande veckor i ett (1) giltligt land. Du hittar  alla länder som är giltiga för MFS på listan: 

Möjliga samarbetsländer 2018 (öppnas i nytt fönster)

Observera att MFS inte beviljas till ett land som Utrikesdepartementet (UD) avråder att resa till.

UD avråder (öppnas i nytt fönster)   

(Tillbaka upp

Stipendiebelopp och budget

MFS-stipendiet är 27 000 kronor som du kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

(Tillbaka upp

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning 

Om deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Till exempel för transport och assistent. Du hittar mer information på UHR's hemsida

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning (öppnas i nytt fönster).

(Tillbaka upp 

Handledare på Stockholms universitet och kontaktperson i värdlandet

MFS-studien kräver både en akademisk handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet. Båda dessa måste vara tillfrågade och gärna bekräftade redan vid tillfället för ansökan. Den svenska handledaren är huvudansvarig för projektet och ansvarig för den akademiska handledningen medan den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats men har inget ansvar för innehållet i studien. 

Handledare på Stockholms universitet

Den akademiska handledaren vid Stockholms universitet har samma ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå. Handledaren ska vara väl insatt i den metod studenten ska använda samt ha kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom kan handledaren hjälpa studenten att identifiera en kontaktperson i fält samt informera denna om vad som förväntas.

Under fältarbetet ska handledaren i Sverige finnas till hands för att eventuellt assistera vid teoretiska/metodologiska problem. Efter hemkomsten ska samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid Stockholms universitet erbjudas. Vissa institutioner kräver att handledaren ska vara disputerad.

För att få en handledare kontaktar du din kurs/programansvariga. 

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet behöver inte vara verksam vid ett universitet utan kan arbeta vid en organisation eller liknande. Många studenter väljer att själva hitta en kontaktperson genom sitt eget nätverk och kontakter, eller genom informationssökning. Värdlandets kontaktperson kan representera eller vara anställd vid inhemsk myndighet, lärosäte, organisation eller företag i landet, liksom vid utvecklingsprojekt (Sida, FN, NGOs, konsult- eller Swebolag). 

Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med praktiska saker både före och under fältarbetet, som att ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och säkerhet. Det är viktigt att du i din ansökan kan tala om vilken roll kontaktpersonen har och vad hen kan hjälpa till med.

Tänk på att kontaktpersonen inte erhåller någon ersättning från Sida eller Stockholms universitet för sin insats och det är därför viktigt att du ersätter överenskomna utgifter, till exempel transporter eller insamling av material (detta ska tas upp i projektbudgeten).

Information till handledare och kontaktperson i värdland

Instruktioner till handledaren i Sverige och kontaktpersonen i värdlandet finns här:

Instructions to supervisor in Sweden and contact person in field 2018-19 (pdf) (193 Kb)

(Tillbaka upp

Information på engelska

Information om MFS programmet på engelska finns att läsa på:

Swedish Council for Higher Education Minor Field Studies (öppnas i nytt fönster) 

Stockholm University Minor Field Studies programme in English 

(Tillbaka upp

Informationstillfällen

Studenter uppmanas ta del i ett informationstillfälle innan ansökan. 

Informationstillfällen om utlandsstudier

(Tillbaka upp

Kontakt

Om du har frågor kring programmet, kontakta ansvarig handläggare vid Internationell mobilitet via e-post mfs@su.se. Gäller frågorna ditt projekt, kontakta din heminsitution.

(Tillbaka upp

Till Behörighetskrav