Det är flera steg som behöver följas efter att du har tackat ja till en utbytesplats. När det behövs har vi har delat upp informationen beroende på om du har fått en nominering genom institutionens avtal eller genom centralt avtal eller nätverk. Om informationen inte är uppdelad gäller informationen för samtliga utbytesstudenter. 

Förberedelser

Under ditt utbyte

Efter ditt utbyte

 

Nominering till partneruniversitetet

Din internationella koordinator vid din institution (institutionsavtal) eller vid Gruppen för internationell mobilitet (centrala avtal och nätverk) ser till att universitetet du ska till får dina namn- och adressuppgifter så att de i sin tur kan skicka ansökansingsmaterial och information antingen direkt till dig eller genom din internationella koordinator. 

(tillbaka upp)

Ansökan till partneruniversitet

Så fort du får instruktioner till ansökan från partneruniversitetet bör du gå igenom dem noga. Se till att ansökan är komplett ifylld och att alla bilagor finns med. Vanligt förekommande bilagor att bifoga eller ladda upp är, men kan variera från partneruniversitet till partneruniversitet:

 • Transcript of Records (studieintyg) 
 • Rekommendationsbrev
 • Kursvalslista
 • Språkintyg
 • Kopia på pass 
 • Hälsointyg

Partneruniversitetet behåller alltid rätten till antagning utifrån deras behörighetskrav och platstillgänglighet på kurser. 

(tillbaka upp)

Registrering i LADOK

När du studerar utomlands som utbytesstudent vid något av Stockholms universitets partneruniversitet är du fortfarande student vid Stockholms universitet och du skall registreras som utresande utbytesstudent i universitetets studiedokumentationssystem LADOK. 

Kontakta din utbyteskoordinator på din institution för registrering i LADOK innan du åker. Det gör du lämpligen när du har fått ditt antagningsbesked från ett värduniversitetet. Observera att CSN har tillgång till LADOK då de kontrollerar att du är registrerad som utresande utbytesstudent. Även försäkringen och tillgodoräknande av dina kurser efter hemkomst är kopplat till registrering i LADOK. 

(tillbaka upp)

Kursval och Learning Agreement

När du väljer kurser ska du utgå från vad du behöver och vill, nämligen kurser som ligger på lämplig nivå, passar din utbildning och tillsammans utgör heltidsstudier. 

Sök kurser i tid!

Det tar tid att sätta sig in i partneruniversitetets studiesystem och hitta i kurskataloger. Detta är något som du måste göra själv. 

"Learning Agreement"

Du måste skriva ett så kallat Learning Agreement som innehåller de kurser du planerar att läsa med den person som ska tillgodoräkna dina kurser; antingen med den internationella koordinatorn eller studievägledaren vid din institution eller examenshandläggare vid Studentavdelningen. Learning Agreement ser olika ut beronde på om du åker genom institutionsavtal eller genom centrala avtal. Om du gör ändringar under tiden du är borta, måste dessa godkännas av densamma som skrev under ditt Learning Agreement.

Learning Agreement för Erasmus+: Stipendium för studier Erasmus+

Learning Agreement för centrala utbytesstudenter:  Learning Agreement centrala avtal och nätverk (112 Kb)

Changes to Learning Agreement för centrala utbytesstudeneter: Changes to Learning Agreement

(tillbaka upp)

Tilldgodoräknande av kurser

Tanken med utbytesstudier är att man ska kunna tillgodoräkna sina utlandsstudier som en del i utbildningen. Din institution har det akademiska ansvaret för utbytet och i första hand sker tillgodoräknandet på din heminstitution.

För att säkerställa det akademiska erkännandet upprättar du i god tid före avresa till partneruniversitetet en skriftlig överenskommelse om vilka kurser du ska läsa under utbytesperioden. Dokumentet kallas för Learning Agreement och finns hos utbyteskoordinatorn på din institution.

I de fall du inte får tillgodoräkna dig kurserna inom ett specifikt ämne eller program kan du oftast tillgodoräkna dem som breddningskurser i examen. Vänd dig i sådana fall till Examensgruppen på Studentavdelningen, e-post: transfer@su.se.

Samla dokumentation

Det är viktigt att du innan du påbörjar utbytesstudierna tar reda på vilken dokumentation som krävs av dig för att institutionen eller Studentavdelningen efter din utbytesperiod ska kunna fatta beslut om tillgodoräknande. Troligen är det material som du måste samla på dig kontinuerligt under perioden utomlands.

Exempel på dokument du kan behöva vid ansökan om tillgodoräkning:

 • betyg (transcript of records)
 • kursplaner
 • litteraturlistor

Ändringar i kursvalet

När du börjar studierna utomlands är det möjligt att du av olika anlegningar måste ändra kursvalet. Ändringarna ska då göras i blanketten "Changes to Learning Agreement" och godkännas av den internationella koordinatorn på din institution eller av Examensgruppen på Studentavdelningen.

(tillbaka upp)

 

Försäkring

Samtliga utresande utbytesstudenter från Stockholms universitet täcks av försäkringen Student UT genom Kammarkollegiet. Åker du inom EU/EES ska du även se till att ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet.

I försäkringen Student UT ingår: 

 • Personskadeskydd
 • Sjuk- och tandvårdsskydd
 • Hemtransportskydd
 • Anhörig besöksresa
 • Avbrottsskydd
 • Egendomsskydd (självrisk 1500 kr)
 • Resgodsförsening
 • Kontant skadehjälp
 • Kris- och katastrofskydd
 • Ansvarsskydd
 • Rättsskydd

Observera att hemförsäkring inte ingår. 

Försäkringen Student UT är kostnadsfri och gäller från två veckor före till två veckor efter utbytesperioden och endast i värdlandet. 

Det rekommenderas att du läser igenom de fullständiga försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida. 

Innan du reser på utbyte, ska du få ett Insurance Certificate och/eller ett Medical Insurance Card (MIC) av din internationella koordinator som ansvarar för utbytet. Läs merm Kammarkollegiets Student UT-försäkring:

Kammarkollegiets försäkring Student UT (öppnas i nytt fönster)

Trots att du har en försäkring via Kammarkollegiet kan vissa partneruniversitet kräva att du också tecknar och betalar för en lokal försäkring. 

Europeiska sjukförsäkringskortet

Om du åker på utbyte inom EU eller till Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz, ska du ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet ger dig rätt till vård till samma kostnad som landets egna invånare.

Kortet, som är gratis, beställs hos Försäkringskassan och är giltigt i tre år. Om du redan har ett kort bör du kontrollera att det är giltigt under hela din utlandsvistelse.

Du hittar mer information om hur du beställer kortet på Försäkringskassans hemsida: Försäkringskassan

(tillbaka upp)

Finansiering och CSN

Du kan ansöka om studiemedel för utlandsstudier från CSN. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resan. Mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida:

CSN

Erasmusstipendium

Alla studenter som åker på utbyte genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. Även språkstudier före terminsstart kan beviljas. Du kan ansöka om stipendiet först när du har blivit antagen till ett partnerunviersitet. 

Läs mer om hur och när du ansöker om Erasmusstipendiet på vår sida om stipendier för studier genom Erasmus+

Stipendium för studier Erasmus+

(tillbaka upp)

 

Vaccinering

Inför utbytesstudierna behöver du se över ditt vaccinationsskydd och i vissa länder måste du ta med dig bevis på att du är vaccinerad. Kontakta vaccinationsbyrå för att veta vad som gäller för det land där du ska studera. 

Läkarundersökning/hälsointyg

Vissa universitet kräver att du gör en läkarundersökning och i vissa fall även en lungröntgen. Du får mer information om vad som gäller för dig av din internationella koordinator eller direkt av värduniversitetet.. 

(tillbaka upp)

Visum

För studier utanför Europa måste du ansöka om visum. I de flesta fall behövs ett antagningsbesked från ditt värduniversitet för att du ska kunna söka visum. Kontakta ambassaden i det land där du ska studera omedelbart efter att du erbjudits en plats för att lära dig om hur visumprocessen går till. 

(tillbaka upp)

Reserekommendationer och säkerhet

Förbered dig inför resan genom att titta på Utriikesdepartementets hemsida och läs de aktuella reseråden för det landet du ska åka till. Det är bra att du känner till det område du ska bo i och om det finns särskilda platser du bör undvika.  

På UD:s reseinformation kan du läsa om rekommendationer från Utrikesdepartmentet och Sveriges ambassader: UD:s reserekommendationer (öppnas i nytt fönster)

Ladda gärna ner UD:s app "resklar" och anmäl dig till den svenska ambassaden i ditt värdland. 

Resklar (öppnas i nytt fönster)

I de flesta fall genomförs utbytesstudierna utan några problem men dessvärre uppstår ibland oförutsedda händelser/katastrofer som påverkar säkerhetsläget i värdlandet. 

Om en krissituation uppstår är här några råd vad du bör göra:

 • Kontakta Falck Global Assistance
 • Kontakta svenska ambassaden i värdlandet
 • Kontakta din familj och närstående
 • Kontakta din internationella koordinator vid Stockholms universitet

Din internationella koordinator kan komma att kontakta dig om denne får veta om någon katastrof i ditt värdland och då är det viktigt att du svarar med väntande mail/sms. 

Tips och erfarenheter från tidigare utbytesstudenter: 

Global Graduates (öppnas i nytt fönster)

(tillbaka upp)

 

Ändring av kursval

När du påbörjar dina utbytesstudier är det möjligt att du, av olika anledningar, behöver göra ändringar i ditt kursval. Ändringarna gör du i ditt Learning Agreement (Erasmus+) eller dokumentet Changes to Learning Agreement (centrala avtal och nätverk) och de ska godkännas av den som skrev på ditt Learning Agreement. Ha mailkontakt med din heminstitution eller ansvarig internationell koordinator.

Changes to Learning Agreement

(tillbaka upp)  

 

Om olyckan är framme - försäkring

Om du råkar ut för något, fungerar försäkringen Student UT på följande sätt: 

 1. Du måste själv göra ett utlägg för läkarvård, läkemedel etc. Spara alla kvitton! MIC fungerar inte som betalningsmedel utan är endast ett bevis på att du täcks av försäkringen
 2. Fyll i en skadeanmälan: Blankett för skadeanmälan hos Kammarkollegie (öppnas i nytt fönster)
 3. Skicka in skadeanmälan tillsammans med kvitton i original, polisrapport eller annat som är kopplat till händelsen till din internationella koordinator.
 4. Ansvarig internationell koordinator på Stockholms universitet skriver under skadeanmälan och skickar sedan in alla dokument till Kammarkollegiet tillsammans med en kopia på aktuellt utbytesavtal.
 5. Kammarkollegiet behandlar din skadeanmälan och återbetalar ditt utlägg inom ett par veckor.

Vid akuta händelser som personskador, olyckor, förändrat säkerhetsläge etc, där du behöver omedelbar assistans, kontaktar du Falck Global Assistance. Kontaktinformation finns även på ditt MIC-kort. De kan snabbt hjälpa dig på plats. Kontakta även följande: 

 • Din familj
 • Din internationella koordinator
 • Ditt värduniversitet (internationell handläggare på International Office)

Om du har frågor om ditt försäkringsärende kan du kontakta Kammarkollegiet direkt. Uppge att du är utbytesstudent genom Stockholms universitet. 

E-post till Kammarkollegiet: forsakring@kammarkollegiet.se 

(tillbaka upp)

Representera Stockholms universitet under ditt utbyte

Som utbytesstudent vid något av våra partnerunversitet är du representant både för Stockholms universitet och din institution. Ditt ambassadörsskap är viktigt för framtida studenter att få möjlighet att åka på utbyte. Vi uppmuntrar dig att delta vid utbytesmässor/internationella mässor och presentationer som arrangeras av värduniversitetet och vi hoppas att du gör ditt bästa för att vara en god ambassadör för dig själv och Stockholms universitet. Din internationella koordinator vid Stockhomls universitet kan förse dig med broschyrer och informationsmaterial att ta med, eller få dem skickade till ditt värduniversitet inför t ex en internationell mässa. Nedan hittar du även digitalt informationsmaterial om Sverige och Stockholms universitet som du kan använda.  

Top reasons to choose Stockholm University

Make Stockholm part of your future - study with us!

Study in Sweden from A to Z 

Study in Sweden 

This is Sweden

(tillbaka upp)

Sociala medier

Från det att du blivit nominerad och antagen till utbytesstudier uppmanas du att inspirera andra studenter till att ta chansen att söka utbytesstudier. Hjälp oss att sprida information om möjligheterna till utbytesstudier och utlandspraktik på sociala medier!

Följ oss på:

Instagram

#suutbyte #stockholmsuniversitet #stockholmuniversity #erasmus #erasmusplus

Facebook

@stockholmsuniversity

Instagram gästredaktör

Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter som utbytesstudent till andra genom att vara gästredaktör under en vecka, antingen på #suutbyte eller #stockholmsuniversitet. Kontakta ansvarig internationell handläggare på Studentavdelningen genom att maila: studentutbyte@su.se om du är intresserad! Du har även möjlighet att dela med dig av dina bilder från ditt utbyte efter hemkomst. 

(tillbaka upp)

Ansök om tillgodoräknande 

Efter hemkomst måste du själv ansöka om tillgodoräknande av dina utbytesstudier hos din institution (den person som har skrivit på ditt Learning Agreement) för att få poängen från utbytet registrerade i LADOK. Du behöver i ansökan om tillgodoräkning bifoga ditt studieintyg (Transcript of Records) från värduniversitetet och i vissa fall även kursplaner. Det är därför viktigt att du samlar på dig information om kurserna under ditt utbyte. Kontakta ansvarig koordinator för ditt utbyte för att få information om hur ansökan om tillgodoräkning går till. Är det en examenshandläggare vid Studentavdelningen som har skrivit på ditt Learning Agreement är det hos Examensgruppen du ansöker om tillgodoräknande. 

Kontaktinformation till internationella koordinatorer vid institutionen: utbyteskoordinatorer

(tillbaka upp)

Studentrapport

För dig som har varit på utbyte genom Erasmus+ är det obligatoriskt att lämna in ett närvarointyg till Studentavdelningen efter utbytet. Du måste också besvara en elektronisk enkät, vilket är obligatoriskt för att du ska få den resterande delen av Erasmusstipendiet. Läs mer om vad som gäller för dig som varit på utbyte genom Erasmus+ på hemsidan: Stipendium för studier Erasmus+

Har du varit på utbyte genom centrala avtal och nätverk ska du fylla i en studentrapport genom att logga in i portalen MoveOn. Det är samma portal du ansökte om nominering genom. Kontakta ansvarig internationell handläggare på Studentavdelningen om du har frågor kring studentrapporten. Studentrapporten hittar du genom länken: studentrapport 

Vi uppmuntrar alla som varit på utbyte att fylla i studentrapport enligt de instruktioner som utresande har fått av sin internationella koordinator. Studentrapporterna är guld värda för studenter som är intresserade av att ansöka om utbytesstudier.

(tillbaka upp)

Engagera dig

Buddy programme

Vill du hjälpa internationella studenter navigera på Stockholms universitet och i Stockholm och öva dina språkkunskaper? Då kan du anmäla dig att bli en Buddy. 

Mer information om Buddyprogrammet: https://sus.su.se/buddy/ eller e-mail: internationa.1@sus.su.se

Hitta en språkkompis! - tandemprogrammet

Genom tandemprogrammet kan du öva språk på ett roligt och avslappnat sätt. Det innebär att två personer på ett informellt sätt hjälper varandra att lära sig varandras språk t ex genom att träffas under en fika. 

Läs mer om tandemprogrammet på hemsidan: Tandemprogrammet

Bli utbytesambassadör

Inspirera andra genom att berätta om dina erfarenheter som utbytesstudent. Varje år rekryterar Studentavdelningen utbytesambassadörer som hjälper till att informera och inspirera studenter vid Stockholms universitet till utbytesstudier. Exempel på uppdrag kan vara att berätta om ditt utbyte vid informationsmöten som Studentavdelningen håller i, stå vid informationsbord vid mässor och på institutioner och att hjälpa till under Orientation Day för internationella studenter. 

Möt utbytesambassadörerna VT19