Denna sida riktar sig till dig som redan sökt och blivit nominerad för utbytesstudier, via Erasmus+, av din institution. Informationen är sorterad utifrån vad som krävs av dig:

Övrig information gällande Erasmus+ finns på följande sidor:

Information om Erasmusstipendium och utbetalningssätt

Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du är borta. Beloppet betalas dock inte ut dagsvis, utan som en klumpsumma för hela perioden.

Stipendiesummor läsåret 2019/20*

  Länder

Euro (€)/

månad*

Grupp 1

Länder med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien

460*

Grupp
2

Länder med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

400*

Grupp
3

Länder med låga levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern, Serbien

400*

* Beloppen är bestämda av Universitets- och högskolerådet (UHR). En månad räknas som en period om 30 dagar, oavsett månadens faktiska längd. För hela månader används månadsbeloppet. För ofullständiga månader multipliceras antalet dagar med ett dagsbelopp (= månadsbeloppet/30).

 

Utbetalningen av stipendiet görs, klumpvis, i två omgångar:

 1. Första utbetalningen görs i början av ditt utbyte. Utbetalningen motsvarar 70 % av ditt planerade stipendium (som baseras på det planerade antalet dagar du ska vara iväg).
 2. Resterande utbetalningen görs efter din hemkomst och motsvarar ca 30 % av den totala summan. Efter ditt utbyte kommer du att behöva skicka in ett närvarointyg som bekräftar de exakta datumen för din utbytesperiod (se information längre ned på sidan). Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i utbytets längd.

Studenter som åker på Erasmusutbyte höstterminen 2019 och skickar in komplett ansökan innan sista ansökningsdagen kommer tidigast att kunna få sin första utbetalning av stipendiet i slutet av september. Om din ansökan inte varit komplett eller om du skickat in den efter detta datum kommer du istället att tas med i nästkommande utbetalningsomgång, dvs. i oktober eller senare. Stipendiebeloppet kommer inte att påverkas. 

Tillägg för utresande studenter med barn

Från och med den 1 juni 2018 finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium för studenter som utför en mobilitet och har medföljande barn. Tillägget är på 200 euro extra per månad på den ordinarie stipendiesumman. Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

För de studenter som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till.

Studier i Storbritannien fr.o.m. HT19

Det är ännu oklart om Storbritannien kommer att delta i Erasmusprogrammet efter EU-utträdet. Kontakta din institution om du är intresserad av utbytesstudier/praktik i Storbritannien under HT19-VT20 för att höra vilka möjligheter det finns för dig. 

Mer information om Brexit och hur det påverkar Erasmus finns här.

Före ditt utbyte

Steg 1: Fyll i och skicka in onlineformulär

SISTA ANSÖKNINGSDAG inför HT19:
6:e juni (och minst en månad innan ditt utbyte börjar)

Stipendieansökan för VT20 kommer att publiceras i oktober/november. 

 • Läs igenom Application Instructions for Outgoing Erasmus+ students 2019-20
 • Logga in med ditt SU-konto i Erasmus+ Grant Application Portal 2019/20
 • Gör stipendieansökan via formuläret Erasmus+ SMS Studies Grant Form - 2019/20.
  I onlineformuläret måste du ladda upp ett antagningsbesked utfärdat av det mottagande universitetet (s.k. Letter of Acceptance eller motsvarande). Dokumentet ska styrka de exakta datumen för ditt utbyte (OBS! både start- och slutdatum). Startdatum ska vara den första dag du behöver närvara vid värdlärosätet, dvs. startdatum för den första kursen, ett välkomstevent organiserat av värdlärosätet, eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag du behöver närvara vid värdlärosätet för studier, dvs. sista kursdagen eller sista dagen i tentamensperioden (ej omtentamen!).
 • Om datumen inte framgår av antagningsbeskedet bifoga även annat dokument som innehåller datumen, t.ex. skärmdump på mailkonversation eller academic calendar.
 • Om du inte har fått ditt formella Letter of Acceptance innan den sista ansökningsdagen, skickar du in din ansökan utan ett antagningsbesked (tips: du kan ladda upp ett provisoriskt dokument där du förklarar att du väntar på att få antagningsbeskedet). Erasmushandläggare kommer att meddela dig att du måste komplettera din ansökan inom en bestämd tid.
 • Du som kompletterar din ansökan efter den 6:e juni (inför HT19) kommer då inte garanterat att kunna få den första stipendieutbetalningen i september utan du måste vänta till nästa månads utbetalning.
 • Hör av dig till erasmusutbyte@su.se så fort som möjligt om du råkar ut för tekniska problem när du fyller i onlineformuläret.

 

Steg 2: Upprätta en studieplan (Learning Agreement)

Innan du åker måste du ha upprätta en studieplan, ett s.k. Learning Agreement, där det framgår vilka kurser du kommer att läsa under utbytet - och tillgodoräkna efter hemkomst. Dokumentet ska signeras av dig själv, din heminstitution och det mottagande lärosätet innan utbytet börjar och laddas upp i Erasmus+ portalen. 

Som stöd i skrivandet av ett Learning Agreement finns  Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies (871 Kb) . Ett tips är även att titta på den film EUR Ireland producerat (den irländska motsvarigheten till Universitets- och högskolerådet) för att hjälpa sina studenter att fylla i ett Learning Agreement. Mallen som utformats för Stockholms universitet skiljer sig något från den irländska, men principerna för ifyllande är det samma och har du frågor om ditt Learning Agreement eller kurser vänder du dig så klart till institutionen på Stockholms universitet och inget annat. 

När ditt Learning Agreement är signerat av samtliga parter laddar du upp en kopia i Erasmus+ Grant Application Portal (använd onlineformuläret Erasmus+ SMS Learning Agreement). För att snabba upp processen med underskrifter på Learning Agreement är det tillåtet att använda elektroniska signaturer samt maila scannade dokument som signerats.

 

Steg 3: Genomför språktest

Alla studenter som åker på utbytesstudier via Erasmus+ måste genomföra ett obligatoriskt språktest i det huvudsakliga undervisningsspråket innan mobiliteten påbörjas (testen görs i systemet Online Linguistic Support, OLS). Inbjudan till det första obligatoriska språktestetet skickas ut via e-post några veckor innan terminsstart. Mer information kan du hitta på webbsidan Språktest för utresande Erasmusstudenter.

 

Steg 4: Signera ett stipendiekontrakt (Grant Agreement)

Efter att du har fyllt i onlineformuläret och skickat in en komplett ansökan kommer du att få ett stipendiekontrakt, s.k. Erasmus+ Grant Agreement. Stipendiekontraktet kommer att skickas till dig via e-post. Om du ansöker om stipendiet innan den sista ansökningsdagen, uppfyller behörighetsvillkoren och lämnar in en komplett ansökan kan du förväntas få kontraktet i juni/juli (inför HT) eller december (inför VT). 

 • Läs igenom ditt Grant Agreement noga.
 • Skriv ut ditt stipendiekontrakt. 
 • Signera stipendiekontrakt (OBS! dataskriven underskrift godtas inte).
 • Skanna in stipendiekontraktet och ladda upp det i Erasmus+ Grant Application Portal (använd onlineformuläret Erasmus+ SMS Grant Agreement).
 • Det är bara du som behöver signera kontraktet. Erasmushandläggaren kommer att skriva under det efter att du har laddat upp det i portalen.
 • Grant Agreement måste signeras och laddas upp innan utbytet påbörjas! Finns det inget signerat kontrakt, betalas inget stipendium ut.

 

Steg 5: Meddela dina bankuppgifter

När du har svenskt bankkonto, personnummer och adress

För att du ska få stipendiet insatt på ditt svenska konto (oavsett bank) måste du registrera dina bankkontouppgifter hos Danske Bank. Du behöver ha BankID för att kunna göra det. Anvisningar för registrering av bankkontouppgifter (509 Kb) hittar du längst ner på sidan.

Observera att Danske Bank behöver dina kontouppgifter ca två veckor innan utbetalning (som görs runt den 25:e i månaden). Om du glömt att registrera dina kontouppgifter eller gjort det för sent, får du istället ett utbetalningskort till den svenska adress du angivit i din stipendieansökan. Detta kan innebära problem om du redan hunnit åka iväg på ditt utbyte.

När du saknar svenskt bankkonto, personnummer och/eller adress

Om du saknar svenskt personnummer, svensk adress och/eller svenskt bankkonto måste du kontakta erasmusutbyte@su.se i god tid för att få instruktioner.

 

Steg 6: Läs igenom Erasmus+ Student Charter

Läs igenom dokumentet Erasmus Student Charter som innehåller information om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent (längst ner på sidan).

Till toppen av sidan

 

Under ditt utbyte

Förändringar – förlängning, förkortning eller avbrott

Om din utbytesperiod förkortas eller förlängs måste du kontakta erasmusutbyte@su.se och ansvarig utbyteskoordinator på heminstitutionen så snart som möjligt.

 • Om du ska förlänga ditt utbyte ska du skicka en skriftlig överenskommelse mellan samtliga parter (studenten, heminstitutionen samt värduniversitet) samt en kopia på nytt antagningsbesked, dvs. Letter of Acceptance, till erasmusutbyte@su.se senast en månad innan den ursprungliga utbytesperioden tar slut. OBS! Alla dokument (nytt LA och Erasmusavtal) måste vara klara innan den ursprungliga utbytesperioden har avslutats. Förlängningar beviljas inte i efterhand. 
 • Vid tidigt avhopp (inom 90 dagar) kan du komma att bli skyldig att återbetala delar av eller hela stipendiesumman.

Förändringar – kurser

Om det finns behov av att ändra dina kurser efter att du påbörjat ditt utbyte ska detta göras så fort som möjligt. Glöm inte att det nya kursvalet måste godkännas av både din heminstitution och värdlärosätet genom att fylla i delen "During the Mobility" i ditt Learning Agreement.

Intyg över genomfört utbyte (Certificate of Attendance)

Intyget Certificate of Attendance (se dokument längst ner på sidan) ska fyllas i, signeras och stämplas av värduniversitetet innan du åker hem (tidigast två veckor innan). Med detta bekräftas datumen som du varit på plats vid värduniversitetet och studerat. Det är den fysiska närvaron som ska intygas - distansstudier, hemtentor, etc. ska inte räknas in i mobilitetsperioden. Intyget ska sedan laddas upp i Erasmus+ Grant Application Portal 2018/19, via formuläret Erasmus+ SMS Certificate of Attendance. Ifall det skett några förändringar i utbytets längd kommer ditt slutgiltiga Erasmusstipendiebelopp då att justeras.

Till toppen av sidan

 

Efter ditt utbyte

Intyg över genomfört utbyte (Certificate of Attendance)

Efter avslutad utbyte ska du ladda upp ditt Certificate of Attendance 2018/19 (360 Kb) i Erasmus+ Grant Application Portal, via formuläret Erasmus+ SMS Certificate of Attendance. 

Studentrapport (Participant Report)

När du avslutat ditt utbyte och inkommit med ditt Certificate of Attendance (närvarointyg) kommer ett mejl att skickas till dig med länk till en enkät (Erasmus+ Participant Report Form). Enkäten är obligatorisk för alla som genomfört ett Erasmustubyte att fylla i. Hör därför av dig om du, en månad efter avslutat utbyte, ännu inte fått mejlet. Utöver enkäten kan din institution kräva in ytterligare rapportering från dig. Stäm därför av med din utbyteskoordinator så att de fått in all dokumentation de behöver.

Avslutande språktest

Efter ditt utbyte ska du genomföra ett ytterligare språktest för att se om du har förbättrat dina språkkunskaper under utbytet. Länken till testet skickas ut automatiskt. Det är obligatoriskt att genomföra både det första och det andra språktestet.

Observera!
Det är först när du inkommit med ditt signerade Certificate of Attendance, besvarat enkäten samt gjort det avslutande språktestet som du kan få ditt resterande stipendium utbetalt.

Tillgodoräknande

När du avslutat och fått betyg på kurserna som du läst under utbytet ska du ansöka om att få poängen tillgodoräknande vid Stockholms universitet. Kontakta din heminstitution för information och instruktioner.

Till toppen av sidan