Stockholms universitet

Praktik utomlands via Erasmus+

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling vid ett företag eller en organisation i ett land som deltar i Erasmusprogrammet.

Här berättar vi mer om olika typer av praktik och hur du går till väga för att ansöka.

Kille med kamera vid havet i solnedgången
 

Olika typer av praktik

Det finns tre typer av praktik:

Poänggivande praktik ("embedded in the curriculum")

Praktik inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete, som en del av din utbildning vid Stockholms universitet. 

Icke poänggivande praktik (”voluntary”) 

Praktik utöver ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik, innan examen.

"Recent graduate"-praktik

Du kan även göra icke-poänggivande praktik som recent graduate efter studierna. Du ansöker om Erasmuspraktik under din sista termin vid Stockholms universitet. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Om du har läst klart och fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om Erasmuspraktik.

 

Studentaktiviteter som räknas som praktik 

 • Heltidspraktik utomlands på företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling heltidsarbete som sker till exempel på ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus.
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som Erasmus+ studier, men kan även i vissa fall räknas som praktik.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (om det handlar om heltidsarbete under 60 - 360 dagar).
 

För att kunna delta i Erasmus+ praktik och ansöka om ett stipendium krävs att du:

 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet när du söker
 • avser att ta ut en examen vid Stockholms universitet (gäller inte “recent graduate”)
 • får praktiken godkänd av din heminstitution
 • kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd (se nedan)
 • inte ha deltagit i Erasmus+ studier/praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare och planerad mobilitet)
 • genomför praktiken i värdlandet under en sammanhängande period om minst 60 dagar och max 360 dagar per utbildningsnivå (kandidat-, master- och forskarnivå)
 • får praktiken erkänd vid Stockholms universitet av din institution (genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement - undantag recent graduate)
 • signerar ett stipendieavtal, "Grant Agreement", innan mobiliteten påbörjas
 • besvarar en elektronisk enkät efter avslutad praktik
 • lämnar in ett Arrival Certificate och Traineeship Certificate
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Särskilda villkor för en kort blandad mobilitet för individer

För att vara behörig att delta i en kort blandad mobilitet ska grundvillkoren för Erasmus+ praktik uppfyllas samt att:

 • Praktiken eller studierna ska innehålla en fysisk mobilitet i värdlandet under 5-30 dagar.
 • Praktiken eller studierna måste innehålla en virtuell komponent som är organiserad av värdorganisationen och har ett tydligt lärandemål och resultat. Den virtuella komponentens längd är flexibel.
 • Hela mobiliteten ska motsvara minst 3 ECTS.

Observera att dessa endast är grundvillkoren för Erasmus+ och att institutionerna kan ha ytterligare villkor. Vänd dig därför till utbyteskoordinatorn på din institution för att ta reda på vilka möjligheter som finns för just dig.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

 

Du kan genomföra din Erasmuspraktik i något av följande länder:

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

* Inklusive följande regioner: outermost regions, OR’s, (länk till sida på engelska) och overseas countries and territories (länk till sida på engelska).

Storbritannien och Schweiz deltar inte i Erasmus+ programperioden 2021–2027. Det är därför inte möjligt att söka stipendiemedel för Erasmuspraktik i Storbritannien och Schweiz.

 

Alla företag eller organisationer inom offentlig eller privat sektor. Det är även möjligt att praktisera på ambassader, konsulat och representationer (inklusive svenska sådana) inom EU samt de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet.

Utländska lärosäten är behöriga praktikvärdar, men följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden.
 • Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/uppsats/avhandling/VFU, inte som ”vanlig” studiekurs.

Icke-godkända praktikvärdar 

EU-institutioner och andra EU-organ samt organisationer som hanterar EU-program. De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.

EU:s institutioner och andra organ

Om du vill göra praktik inom EU:s institutioner kan du göra det utanför Erasmus+ programmet.

Mer information om praktik inom EU:s institutioner finns på studera.nu 

 

Studenter som uppfyller villkoren kan ansöka om ett Erasmusstipendium för praktik. Fullständig ansökan ska ha inkommit till Studentavdelningen senast 6 veckor innan praktikstart. Ansökningar tas emot löpande (med undantag under sommaren) och stipendier beviljas så länge det finns medel kvar. Stipendium beviljas inte för praktik som redan påbörjats.

OBS, inga ansökningar tas emot eller behandlas under perioden 1 juni – 31 juli. Tänk på att ansöka i god tid innan planerad praktikstart!

Erasmusstipendiet baseras på vart du åker och på antalet dagar du praktiserar på plats i värdlandet. Notera att du endast är berättigad till Erasmusstipendium för de dagar du gör praktik fysiskt på plats i värdlandet. Dagar du deltar i Erasmuspraktik på distans från Sverige eller ett annat land är inte stipendiegrundande.

Stipendiesummor för terminslång praktik (60-360 dagar)

Grupp Länder Euro/månad (=30 dagar)

1

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge
 
660

2 & 3
 

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 610

Stipendiesummor för kort blandad praktik (5-30 dagar)

Stipendiet baseras på antalet dagar du bedriver dina studier på plats i värdlandet samt vid behov en resdag innan och en resdag efter i anslutning till mobiliteten. Resdagar på första eller sista dagen av studierna räknas inte som resdag och resdagar räknas ej som en del av minimikravet om antal dagar (5 dagar). Stipendiet utgår bara för den fysiska mobiliteten. 

 • 70 EUR per dag upp till den 14:e dagen.
 • 50 EUR per dag från och med den 15:e dagen (dock max 30 dagar).

Utbetalning av stipendiet

Utbetalningen av stipendiet görs klumpvis, i två omgångar:

I första utbetalningen betalas 70 procent av det planerade stipendiet ut (baserat på det planerade antalet praktikdagar).
Resterande del betalas ut vid hemkomsten efter att praktiken är fullgjord och dokumentation inkommit. Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i praktikens längd.

Studenter som genomför en Erasmuspraktik och har minderåriga barn får ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett om barnet följer med på utbytet eller inte.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Du ansöker om top-up för barn i Erasmusstipendieansökan och laddar då även upp ett familjebevis från Skatteverket som styrker att du har barn. 

Studenter som har minderåriga barn och deltar i en Erasmuspraktik och där merkostnader på grund av detta blir högre än vad ett top-up kan täcka, kan ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Kontakta Erasmusteamet vid Studentavdelningen i så god tid som möjligt för mer information om hur ansökan går till: erasmusutbyte@su.se.

Studenter som genomför en Erasmuspraktik och har en varaktig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa får ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman.

 • Terminslång mobilitet (60-360 dagar): Top-up på 250 euro per månad
 • Kortmobilitet och kort blandad mobilitet (5-30 dagar): Top-up på 100 euro för mobiliteter på 5-14 dagar och 150 euro för mobiliteter på 15-30 dagar

Studenter ansöker om top-up för funktionsnedsättning i Erasmusstipendieansökan och kommer därefter bli kontaktade med mer information om nödvändig dokumentation.

Om det i samband med utlandsvistelsen uppstår merkostnader kopplade till studentens funktionsnedsättning som överstiger vad ett top-up kan täcka, är det möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av merkostnaderna. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som studenten eller värdorganisationen har och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare eller medicinsk uppföljning i värdlandet.

Studenter som vill ansöka om medel för att täcka faktiska kostnader på grund av sin funktionsnedsättning ska kontakta ansvarig internationell koordinator eller Erasmusteamet vid Studentavdelningen i god tid för mer information om hur ansökan går till.

Hållbarhet är ett av fyra fokusområden i Erasmusprogrammet 2021-2027. Från och med 1 januari 2022 kan ett så kallat top-up för grönt resande, ett engångsbelopp på 50 euro, delas ut till Erasmuspraktikanter som reser på ett miljövänligt sätt till och från sitt värdland. Du kan till exempel resa med tåg, buss eller bilpool (minst två personer) och både tur och retur resan ska vara grön. Du kan också få finansiering (ordinarie dagsbelopp för Erasmuspraktik) för upp till två resdagar innan och två resdagar efter utlandsstudierna vid behov. Du ansöker om top-up för grönt resande i din Erasmuspraktikansökan. Om du har frågor om huruvida ditt transportsätt kan räknas som grönt resande, mejla erasmusutbyte@su.se

Kriterier för top-up för grönt resande:

 • Du ska resa på ett miljövänligt sätt till och från ditt värdland, till exempel med tåg, buss eller bilpool (minst två personer). Observera att båt inte räknas som ett grönt resande.
 • Efter praktikslut ska du lämna in resebevis som styrker att du har rest tur och retur till värdlandet på ett miljövänligt sätt. 
 • Om du åker bilpool, behöver du lämna in ett bekräftelseformulär som finns att ladda ner i Erasmus+ portalen.
 • Resdagar beviljas för resor innan och efter slutdatum som anges i ditt ”Traineeship Certificate”.
 • Beviljade resdagar räknas inte som en del av praktikperioden dvs. kan ej räknas som en del av minimikrav om 60 dagar för att få behålla stipendiet.

Grön hållbarhet: information och tips till studenter på Studera.nu

 

Deltar du i Erasmuspraktik via Stockholms universitet täcks du av försäkringen Student UT genom Kammarkollegiet. Försäkringen Student UT är kostnadsfri och gäller från två veckor före till två veckor efter mobilitetsperioden och endast i värdlandet.

Läs igenom försäkringsvillkoren för Student UT och gör en bedömning om du behöver teckna en kompletterande försäkring. 

Kammarkollegiets försäkring Student UT

Åker du inom EU/EES ska du även se till att ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet, som är gratis, beställs hos Försäkringskassan och är giltigt i tre år. 

Du hittar information om hur du beställer kortet på Försäkringskassans webbplats

 

I vår steg-för-steg-guide får du veta hur du ska gå till väga för att söka din praktik och Erasmusstipendium:

Såhär ansöker du om Erasmuspraktik utomlands

 

Kontakt

Vid frågor om Erasmus+ praktik:

Kontakta internationella utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Om du har frågor kring Erasmus+ stipendium:

Kontakta Erasmus+ teamet vid Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se
 

På denna sida