Stockholms universitet logo, länk till startsida

Praktik utomlands via Erasmus+

Tycker du att det låter lockande att praktisera utomlands? Som student vid Stockholms universitet kan du ansöka om Erasmusstipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling vid ett företag eller en organisation i ett land som deltar i Erasmusprogrammet.

Hitta aktuell information om utbyten och praktik utomlands med anledning av coronaviruset på följande länk:

Coronavirus - information till utresande studenter

Här berättar vi mer om olika typer av praktik och hur du går till väga för att ansöka.

Kille med kamera vid havet i solnedgången

 

Olika typer av praktik

Det finns tre typer av praktik:

Poänggivande praktik ("embedded in the curriculum")

Praktik inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete, som en del av din utbildning vid Stockholms universitet. 

Icke poänggivande praktik (”voluntary”) 

Praktik utöver ordinarie studieprogram, till exempel sommarpraktik, innan examen.

"Recent graduate"-praktik

Du kan även göra icke-poänggivande praktik som recent graduate efter studierna. Du ansöker om Erasmuspraktik under din sista termin vid Stockholms universitet. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Om du har läst klart och fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om Erasmuspraktik.


 

Studentaktiviteter som räknas som praktik 

 • Heltidspraktik utomlands på företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra i ett Erasmus+ programland.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling heltidsarbete som sker till exempel på ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus.
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som Erasmus+ studier, men kan även i vissa fall räknas som praktik.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (om det handlar om heltidsarbete under 60 - 360 dagar).
 

För att kunna delta i Erasmus+ praktik och ansöka om ett stipendium krävs att du:

 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet när du söker
 • avser att ta ut en examen vid Stockholms universitet (gäller inte “recent graduate”)
 • får praktiken godkänd av din heminstitution
 • kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd (se nedan)
 • inte ha deltagit i Erasmus+ studier/praktik under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda mobilitetsperioden blir mer än 360 dagar (tidigare och planerad mobilitet)
 • genomför praktiken i värdlandet under en sammanhängande period om minst 60 dagar och max 360 dagar per utbildningsnivå (kandidat-, master- och forskarnivå)
 • får praktiken erkänd vid Stockholms universitet av din institution (genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement) 
 • signerar ett stipendieavtal, "Grant Agreement", innan mobiliteten påbörjas
 • gör ett OLS-språktest
 • besvarar en elektronisk enkät efter avslutad praktik
 • lämnar in ett Arrival Certificate och Traineeship Certificate
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet.

Observera att dessa endast är grundvillkoren för Erasmus+ och att institutionerna kan ha ytterligare villkor. Vänd dig därför till utbyteskoordinatorn på din institution för att ta reda på vilka möjligheter som finns för just dig.

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

 

Du kan genomföra din Erasmuspraktik i något av följande länder:

Europeiska unionens medlemsstater*, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

* Inklusive följande regioner: outermost regions, OR’s, (länk till sida på engelska) och overseas countries and territories (länk till sida på engelska).


Information om Erasmuspraktik i Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 och kommer inte att delta i Erasmus+ programperioden 2021-2027. Från och med 2022 är det därför inte längre möjligt att söka stipendiemedel för Erasmuspraktik i Storbritannien.

 

Alla företag eller organisationer inom offentlig eller privat sektor. Det är även möjligt att praktisera på ambassader, konsulat och representationer (inklusive svenska sådana) inom EU samt de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet.

Utländska lärosäten är behöriga praktikvärdar, men följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden.
 • Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/uppsats/avhandling/VFU, inte som ”vanlig” studiekurs.

Icke-godkända praktikvärdar 

EU-institutioner och andra EU-organ samt organisationer som hanterar EU-program. De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.

EU:s institutioner och andra organ

Om du vill göra praktik inom EU:s institutioner kan du göra det utanför Erasmus+ programmet.

Mer information om praktik inom EU:s institutioner finns på studera.nu 

 

Studenter som uppfyller villkoren kan ansöka om ett Erasmusstipendium för praktik. Fullständig ansökan ska ha inkommit till Studentavdelningen senast 6 veckor innan praktikstart. Ansökningar tas emot löpande (med undantag under sommaren) och stipendier beviljas så länge det finns medel kvar. OBS, inga ansökningar tas emot eller behandlas under perioden 15 juni – 31 juli. Tänk på att ansöka i god tid innan planerad praktikstart!

Stipendierna för praktik inom Erasmus+ baseras dels på vilket land praktiken genomförs i, dels på hur lång praktiken är, enligt tabellen nedan. 

Stipendiesummor för praktik 2021 – 2022

Grupp Länder Euro (€) per dag

Grupp 1
Länder med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien
 
21,8

Grupp 2 & 3
Länder med medelhöga - låga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 19,8

 

Utbetalning av stipendiet

Utbetalningen av stipendiet görs klumpvis, i två omgångar:

I första utbetalningen betalas 70 procent av det planerade stipendiet ut (baserat på det planerade antalet praktikdagar).
Resterande del betalas ut vid hemkomsten efter att praktiken är fullgjord och dokumentation inkommit. Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i praktikens längd.

Tillägg för utresande studenter med barn

Om du genomför ett utbyte och har medföljande barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium.

Kontakta Erasmus+ handläggare vid Studentavdelningen för mer information om hur ansökan går till: erasmusutbyte@su.se

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. 

Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. 

Checklista för utresande Erasmusstudenter med funktionsnedsättning

Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till

 

Deltar du i Erasmuspraktik via Stockholms universitet täcks du av försäkringen Student UT genom Kammarkollegiet. Försäkringen Student UT är kostnadsfri och gäller från två veckor före till två veckor efter mobilitetsperioden och endast i värdlandet.

Läs igenom försäkringsvillkoren för Student UT och gör en bedömning om du behöver teckna en kompletterande försäkring. 

Kammarkollegiets försäkring Student UT

Åker du inom EU/EES ska du även se till att ha med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet, som är gratis, beställs hos Försäkringskassan och är giltigt i tre år. 

Du hittar information om hur du beställer kortet på Försäkringskassans webbplats

 

I vår steg-för-steg-guide får du veta hur du ska gå till väga för att söka din praktik:

Såhär ansöker du om Erasmuspraktik utomlands

 

Kontakt

Vid frågor om Erasmus+ praktik:

Kontakta internationella utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Om du har frågor kring Erasmus+ stipendium:

Kontakta Erasmus+ teamet vid Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se
 

På denna sida