Denna sida vänder sig till dig som är intresserad av att ansöka om stipendium för att genomföra en utlandspraktik inom Europa. Informationen nedan är sorterad till dig som vill veta mer om:

Tre typer av Erasmuspraktik

 1. Poänggivande ("embedded in the curriculum") – inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.Tillgodoräknande: erkännande via högskolepoäng.
 2. Icke-poänggivande (”voluntary”) – utöver ordinarie studieprogram, t.ex. sommarpraktik.
  Tillgodoräknande: erkännande via Diploma Supplement.
 3. Recent graduate – en icke-poänggivande praktik efter studierna. Du ansöker om Erasmuspraktik under din sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. Om du har fått din examen utfärdad kan du inte längre ansöka om Erasmuspraktik.
  Tillgodoräknande: "recent graduate" praktik undantas från regeln för akademiskt erkännande.

Berättigade studentaktiviteter för Erasmuspraktik

 • Heltidspraktik utomlands vid företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra etablerat i ett programland eller vid ett lärosäte med ECHE.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling som sker t.ex. på ett företag/ skola/ klinik/ labb/ sjukhus på heltid (obs! ej forskning).
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier men kan även räknas som praktik (om det saknas ett bilateralt avtal mellan lärosätena).
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar och vårdutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (OBS! om det handlar om heltidsarbete under 60 - 360 dagar).

Villkor för praktik inom Erasmus+

För att kunna åka på utlandspraktik genom Erasmus+ med ett stipendium krävs att du:

 • är registrerad och aktiv student vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället
 • får praktiken godkänd av din heminstitution (praktikens relevans för utbildningen)
 • inte har varit på Erasmuspraktik eller -utbyte under samma utbildningsnivå så att den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar)
 • har syfte att ta ut en examen vid Stockholms universitet (gäller inte recent gaduate)
 • kommer att bedriva praktik på heltid enligt överenskommen praktikplan, Learning Agreement for Traineeship, i ett land och vid en praktikplats som är behörig att stå som praktikvärd (se nedan)
 • genomför praktiken på ett och samma ställe under en sammanhängande period om minst 60 dagar och maximalt 360 dagar per utbildningsnivå
 • får praktiken erkänd genom högskolepoäng eller allra minst genom omnämnande i Diploma Supplement av din institution vid Stockholms universitet
 • signerar ett avtal "Grant Agreement for Erasmus+" innan mobiliteten påbörjas

 • genomför ett särkilt språktest online, innan och efter din praktik
 • besvarar en elektronisk enkät vid avslutad praktik
 • inte samtidigt tar emot fler stipendier från EU eller Universitets- och högskolerådet

Observera att dessa endast är grundvillkoren för Erasmus+ och att institutionerna kan ha ytterligare villkor. Vänd dig därför till utbyteskoordinatorn på din institution för att höra efter vilka möjligheter som finns för just dig!

Erasmusstipendium för praktik

Studenter beviljas Erasmusstipendium för praktik enligt principen "först till kvarn". Hör gärna av dig till Erasmushandläggaren (erasmusutbyte@su.se) innan du påbörjar din ansökan för att försäkra dig om att medel fortfarande finns kvar att söka.

Stipendiebelopp

Stipendierna för praktik inom Erasmus+ baseras dels på vilket land praktiken genomförs i och hur lång praktiken är, enligt tabellen nedan. Beloppen för HT18 gäller för praktik som börjar den 1 oktober 2017 eller senare.

Stipendiesummor för praktik som avslutas senast 2019-03-31
Grupp     Länder Euro (€) per dag

Grupp 1

Länder med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Lichtenstein, Norge, Storbritannien, Österrike

20,5

Grupp
2 & 3

Länder med medelhöga - låga levnadskostnader

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Republiken Nordmakedonien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern

18,5
Stipendiesummor för praktik som avslutas senare än 2019-03-31
Grupp   Länder Euro (€) per dag

Grupp 1

Länder med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien

21,8

Grupp
2 & 3

Länder med medelhöga - låga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

19,8
 

 

Utbetalning av stipendiet

Utbetalningen av stipendiet görs, klumpvis, i två omgångar:

 1. I första utbetalningen betalas 70% av det planerade stipendiet ut (som baseras på det planerade antalet praktikdagar).
 2. Resterande 30% betalas ut vid hemkomst och efter inskickande av ett praktikintyg. Då justeras även det slutgiltiga totala beloppet, utifrån om några förändringar skett i praktikens längd. Du måste även göra ett andra språktest och besvara en elektonisk enkät för att kunna få den andra utbetalningen.

Tillägg för utresande studenter med barn

Från och med den 1 juni 2018 finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium för studenter som utför en mobilitet och har medföljande barn. Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

För de studenter som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Det är möjligt att ansöka om bidrag för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som du eller lärosätet får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, boende, assistent/medföljare, medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet. Kontakta institutionens koordinator för mer information om hur ansökan går till.

Praktik i Storbritannien fr.o.m. HT19

Det är ännu oklart om Storbritannien kommer att delta i Erasmusprogrammet efter EU-utträdet. Kontakta din institution om du är intresserad av praktik i Storbritannien under HT19-VT20 för att höra vilka möjligheter det finns för dig. 

Instruktioner för ansökan

1. Hitta en behörig praktikplats

Du letar själv upp en praktikplats enligt kriterierna nedan. Hör gärna efter med din institution om de har fått in några praktikannonser från företag/organisationer eller om de har tips på var du kan leta. Du kan även kika på de annonser som inkommit centralt till Stockholms universitet samt de annonser som inkommit till Universitets- och högskolerådet.

Behöriga länder

Du kan genomföra din Erasmuspraktik i något av följande länder:

 • De EU-länderna
 • EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge
 • Nordmakedonien, Serbien och Turkiet
 • Outermost regions”: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin
 • Länderna och territorierna i EU:s lista över ”Overseas countries and territories”

Behöriga praktikvärdar

Företag eller organisation som är engagerad i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn. Det är även möjligt att praktisera på ambassader, konsulat och representationer (inklusive svenska sådana) inom EU samt de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet. Utländska lärosäten är behöriga praktikvärdar, men följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete eller samla material till uppsats/avhandling under perioden.
 • Studenten ska inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik/uppsats/avhandling/VFU, inte som ”vanlig” studiekurs.

Icke-behöriga praktikvärdar

EU-institutioner och andra EU-organ, se http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sv samt organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ (för att undvika intressekonflikter och/eller dubbel finansiering). De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar.

2. Upprätta en praktikplan (Learning Agreement)

När du hittat och blivit erbjuden en praktikplats som uppfyller kriterierna ska du vända dig till en utbyteskoordinator på din heminstitution för en bedömning av praktiken. Om institutionen anser att de, akedemiskt, kan godkänna villkoren för praktiken ska alla tre parter (du, institutionen och praktikvärden) upprätta en praktikplan genom att fylla i och signera dokumentet Learning Agreement for Traineeship (se bilaga längst ner på sidan).

Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du skicka till Erasmushandläggaren (erasmusutbyte@su.se) senast sex veckor innan praktikstart.

3. Slutför alla steg i ansökningsprocessen

Besked om du kan gå vidare i ansökan lämnas av Erasmushandläggaren inom ca tre arbetsveckor. Om du får ett positivt besked kommer du att få information om nästa steg. Den avslutande delen innebär bl.a. att du ska:

Samtliga steg måste vara slutförda innan du påbörjar din praktik och det är därför viktigt att du hållit deadlinen. Sent inkomna Learning Agreements for Traineeship kommer endast att behandlas i mån av tid.

På grund av semesterledigheter kan handläggningstiden vara något längre under sommarmånaderna och jul. Var därför ute i extra god tid om du ämnar ansöka om Erasmusstipendium för praktik som påbörjas i augusti/september respektive januari/februari.

Till toppen av sidan