Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så här ansöker du om Minor Field Studies (MFS)

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom behörighetskraven noggrant. 

 • Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller vistelselandets officiella språk (om detta godkänns av utbildningsansvarig). 
 • Det är viktigt att du har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk enbart finns på svenska.
 • En MFS-studie ska vara minst åtta sammanhängande veckor (56 dagar) och högst 26 veckor lång. Avresedatum från Sverige - utresedatum från vistelselandet.
 • En MFS-studie kan endast genomföras i ett giltigt värdland. 
 • Fältstudien ska vara relevant för ditt program eller ämne samt koppla till globala utvecklingsfrågor genom att relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • Det är vanligt, och rekommenderat, att två studenter vill resa tillsammans. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans måste de ansöka individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna.
 • Ta kontakt med din institutions kontaktperson för MFS (ofta utbyteskoordinator) och fråga om det är några specifika krav för just ditt program/din kurs. 
 • Etikfrågor är viktiga vid datainsamlingen. Läs mer på kurshemsidan för din uppsatskurs/examensarbete eller kontakta kursansvarig/handledare om du behöver stämma av ditt planerade projekt.
 • Vissa länder kräver forskningstillstånd för en MFS-studie, det kan ta tid att ansöka och få tillstånd beviljat. 

För dig som skriver MFS-uppsats inom ramen för en 15-hp uppsatskurs

MFS-stipendiet ställer krav på att din datainsamling ska vara minst åtta veckor på plats i MFS-landet. En uppsatskurs om 15 högskolepoäng är generellt cirka 10 veckor. Detta innebär att du behöver tänka på ett följande:

 • Att vara på plats i värdlandet direkt när uppsatskursen börjar för att hinna med åtta veckor i landet och sedan hinna hem i tid för uppsatsventileringarna.
 • Insamling av data och uppsatsskrivande behöver ske parallellt för att du ska hinna bli klar i tid. Planera så att du använder tiden väl och kan arbeta på andra delar av uppsatsen om det t.ex. tar tid innan du får tillgång till fältet och för påbörja din datainsamling.
 • Gör en tydlig planering med din handledare för hur ert samarbete ska se ut, särskilt om tidsskillnad eller tillgång till internet påverkar på vilket sätt ni kan ha kontakt.

Det är viktigt att ansöka i god tid! Förberedelserna inför en MFS-studie kan vara ganska omfattande och din chans att göra en bra ansökan ökar om du börjar förbereda dig i god tid innan utlysningen öppnar. Du kan tidigast påbörja din fältperiod en månad efter sista ansökningsdag.

1. Läs på om MFS och Globala målen för hållbar utveckling. Stäm av att du uppnår grundläggande behörighet för ett stipendium. Håll koll på vilken utlysning du ska ansöka i, när är ansökningsdeadline. 

2. Gå på ett MFS-informationstillfälle hos Studentavdelningen.

3. Fundera på uppsatsämne. Tänk ut vad du vill skriva uppsats om utifrån MFS-stipendiets villkor. Några tips om hur du kan gå till väga:

 • Utgå ifrån vad som har varit spännande under utbildningen eller vad du vill profilera dig mot.
 • Fundera på hur din uppsats kan knyta an till utvecklingsfrågor.
 • Vilket eller vilka av de 17 Globala Målen är du intresserad av och vilka Globala Mål kan kopplas till ett tema som är relevant för ditt program/ämne?
 • Har du kontakter i ett visst land?
 • Hur ser dina språkkunskaper ut?
 • Hur ser de praktiska förutsättningarna ut (t.ex. boende, ekonomi, säkerhet m.m.)

4. Hitta ett värdland och kontaktperson i fält. 

5. Boka tid med institutionens internationella koordinator. Prata med din institutions utbyteskoordinator/MFS-ansvariga för fråga om hur MFS ser ut på din institution och ditt program, samt få stöd inför din planerade fältstudie. Ta reda på vilken termin passar in på ditt program eller kurs att genomföra en MFS-fältstudie. Fråga institutionen efter en handledare som kan hjälpa dig att förbereda din projektbeskrivning. 

6. Jobba med din MFS-ansökan. 

 • Gör en plan för hur du ska lägga upp arbetet med att förbereda din MFS-ansökan. Vad behöver göras när? Hur kan du planera för att arbeta kontinuerligt med ansökan så att du kan beta av lite i taget?
 • Börja arbeta i projektbeskrivningsmallen direkt så blir det enklare och du spar tid.

7. Fråga din handledare/institution om de kan läsa igenom din ansökan (speciellt din projektplan) samt bekräfta att de stödjer din ansökan. Din institution har stor påverkan i bedömningsarbetet, därför viktigt att institutionen har godkänt din projektplan innan du skickar in den.   

8. Lämna in MFS-ansökan. Var noga med att lämna in en komplett ansökan i enlighet med instruktionerna för ansökan.

Ansökan skrivs på engelska. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets MFS-portal:

Länk till ansökningsformuläret i MFS-portalen

Ansökningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioderna. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Ansökan görs helt på engelska. 

Stockholms universitet tar inte emot ansökningar från studenter från andra lärosäten, utan hänvisar istället till Universitets- och högskolerådet.

Följande bilagor ska laddas upp i ansökan:

 • Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan. Det är den som främst ligger till grund för bedömningen. Projektbeskrivningen får omfatta högst 4 sidor (exklusive referenslista) och ska vara skriven på engelska. Om två studenter skriver uppsats tillsammans måste det framgå i projektbeskrivningen. MFS Project Description (154 Kb)
 • Budgetplan inklusive resekostnader och eventuella kostnader för tryckning av uppsats, vaccinationer, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet.
  MFS Budget plan (157 Kb)
 • Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (högst en A4-sida).
 • Bekräftelse från handledaren på Stockholms universitet (e-post/intyg eller motsvarande) som intygar studiens lämplighet och att personen kommer att vara din handledare. Om handledare saknas vid ansökningstillfället krävs ett intyg från institutionen som visar att de stödjer ansökan. 
 • Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (formell inbjudan eller intyg/kontrakt som till exempel kopia på mejlkonversation) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien ska utföras, och som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakt med resurspersoner, stöd med mera. Om du skickar in en mejlkonversation, inkludera både din förfrågan och kontaktpersonens bekräftelse. OBS: bekräftelsen måste skickas in på engelska. Om kontaktpersonen skriver intyget på annat språk, inkludera en översättning på engelska.
 • Nationellt resultatintyg eller LADOK-utdrag (beställs via minastudier.su.se)
 • Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt intyg om permanent uppehållstillstånd (PUT-dokument) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land, ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

OBS: bedömningsarbetet tar upp till fyra veckor. Du som har beviljats ett MFS-stipendium måste delta vid ett obligatoriskt MFS-förberedelsekurs på Studentavdelningen innan utresa. 
För mer information kring nästa steg, läs ”Urval och beslut” samt ”När du blivit beviljad MFS

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Så här behandlar vi personuppgifter vid utlysning av centrala utbytesplatser (10 Kb)

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Studentavdelningens MFS-handläggare via mfs@su.se.

Frågor som gäller själva projektet besvaras av den MFS-ansvariga på respektive institution, ofta utbyteskoordinatorn.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

På denna sida