Stockholms universitet logo, länk till startsida

Så här ansöker du om Minor Field Studies (MFS)

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom behörighetskraven noggrant. 

Det är viktigt att ansöka i god tid! Förberedelserna inför en MFS-studie kan vara ganska omfattande och din chans att göra en bra ansökan ökar om du börjar förbereda dig i god tid innan utlysningen öppnar. Du kan tidigast påbörja din fältperiod en månad efter sista ansökningsdag.

 1. Kontakta den MFS-ansvariga på din institution (ofta utbyteskoordinatorn) för att få information om hur MFS ser ut på din institution.
 2. Gå på ett informationstillfälle om MFS (via Studentavdelningen).
 3. Fundera på din projektplan och genomförbarheten av ditt projekt. Utgå från följande frågor:
  •    Vad ska jag göra?
  •    Vart ska jag göra det?
  •    När ska jag göra det?
  •    Hur ska jag genomföra det?
  •    Vem/vilka ska hjälpa mig (vilka kontakter har jag i värdlandet)?
 4. Kontakta handledare
 5. Kontakta kontaktperson i fält
 • Den uppsats eller det examensarbete som blir resultatet av din MFS-studie ska skrivas på engelska eller vistelselandets officiella språk (om detta godkänns av utbildningsansvarig). 
 • Det är viktigt att du har vissa kunskaper i svenska eftersom Sidas regelverk enbart finns på svenska.
 • En MFS-studie ska vara minst åtta sammanhängande veckor (56 dagar) och högst 26 veckor lång. Avresedatum från Sverige - utresedatum från vistelselandet.
 • En MFS-studie kan endast genomföras i ett giltigt värdland. 
 • Fältstudien ska relatera till något av de 17 Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030. 
 • Det är vanligt, och rekommenderat, att två studenter vill resa och skriva uppsatsen tillsammans. Tänk på att alla MFS-ansökningar är individuella, vilket innebär att om två studenter skriver uppsats tillsammans måste de ansöka individuellt. Uppsatsen bedöms även individuellt. Berätta tydligt i projektbeskrivningen vem av er som ska göra vad under fältstudierna.
 • Erfarenhet från till exempel studier eller volontärarbete i utvecklingsländer är inget hinder för att få stipendium.
 • Ta kontakt med din institutions kontaktperson för MFS (ofta utbyteskoordinator) och fråga om det är några specifika krav för just ditt program/din kurs. 
 • Vissa länder kräver forskningstillstånd för en MFS-studie, det kan ta tid att ansöka och få tillstånd beviljat. 

Kom ihåg att det är viktigt att tänka på att bedömningen av ansökan tar upp till fyra veckor. Du som har beviljats ett MFS-stipendium kan anmäla dig till en frivillig MFS-förberedelsekurs som Sida anordnar i Härnösand. Kursen är ett bra tillfälle att möta andra MFS-deltagare och att förbereda dig inför din fältstudie. 

Sidas MFS-kursanmälningssystem

Stockholms universitet tar inte emot ansökningar från studenter från andra lärosäten, utan hänvisar istället till Universitets- och högskolerådet.
 

Ansökan skrivs på engelska. Fyll i ansökningsformuläret i Stockholms universitets MFS-portal:

Länk till ansökningsformuläret i MFS-portalen

Ansökningsformuläret är endast öppet under ansökningsperioderna. Du loggar in i ansökningsportalen med ditt SU-id och kan spara och återkomma till din påbörjade ansökan hur många gånger du vill under ansökningsperioden. Ansökan görs helt på engelska. 

Följande bilagor ska laddas upp i ansökan:

 • Projektbeskrivningen är den viktigaste bilagan och huvuddelen av din ansökan. Det är den som främst ligger till grund för bedömningen. Projektbeskrivningen får omfatta högst 4 sidor (exklusive referenslista) och ska vara skriven på engelska. Om två studenter skriver uppsats tillsammans måste det framgå i projektbeskrivningen.
  MFS Project description (51 Kb)
 • Budgetplan inklusive resekostnader och eventuella kostnader för tryckning av uppsats, vaccinationer, dagliga omkostnader baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet.
  MFS Budget plan (157 Kb)
 • Personligt brev som beskriver varför du vill göra MFS (högst en A4-sida).
 • Bekräftelse från handledaren på Stockholms universitet (e-post/intyg eller motsvarande) som intygar studiens lämplighet och att personen kommer att vara din handledare. Om handledare saknas vid ansökningstillfället krävs ett intyg från institutionen som visar att de stödjer ansökan. 
 • Bekräftelse från kontaktpersonen i fält (formell inbjudan eller intyg/kontrakt som till exempel kopia på mejlkonversation) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien ska utföras, och som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakt med resurspersoner, stöd med mera. Om du skickar in en mejlkonversation, inkludera både din förfrågan och kontaktpersonens bekräftelse. OBS: bekräftelsen måste skickas in på engelska. 
 • Nationellt resultatintyg eller LADOK-utdrag (beställs via minastudier.su.se)
 • Passkopia eller personbevis där medborgarskap framgår. Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt intyg om permanent uppehållstillstånd (PUT-dokument) eller, om du är medborgare i ett annat nordiskt land, ska du bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Så här behandlar vi personuppgifter vid utlysning av centrala utbytesplatser (10 Kb)

Om du har frågor gällande utlysningen, kontakta Studentavdelningens MFS-handläggare via mfs@su.se.

Frågor som gäller själva projektet besvaras av den MFS-ansvariga på respektive institution, ofta utbyteskoordinatorn.

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna