Utbytesstudier genom centrala avtal och nätverk

De centrala (universitetsövergripande) avtalen kan sägas vara ett komplement till institutionernas egna avtal. Partnerlärosäten ligger i de flesta fall utanför Europa med undantag av nätverken north2north och Nordlys. Det finns inga centrala Eramsus+avtal. 

avtalsdatabasen hittar du Stockholm universitets partneruniversitet på central nivå. Trots att avtalen är öppna för alla studenter oavsett institutionstillhörighet kan det finnas begränsningar. För varje lärosäte du väljer i avtalsdatabasen finns information så som undervisningsspråk, ämnesbegränsningar (course restrictions) och terminstider.

   Hur söker man?

   Behörighetskrav

   Urvalskriterier

 

Hur söker man?

Om du vill läsa mer om hur ansökan genom centrala avtal och nätverk går till, läs mer på Ansökan centrala avtal och nätverk - steg för steg. Lägg märke till att det går endast att påbörja en ansökan när utlysningen är är öppen. Utlysningen innehåller detaljerad information om hur du söker. För att se när våra utlysningar är öppna se våra ansökningsperioder.

Behörighetskrav

Behörighetskraven nedan gäller för ansökan om nominering till utbytesplatser genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk. Utöver de listade punkterna kan det förekomma andra specifika behörighetskrav på språk- och/eller ämneskunskaper som ställs av de mottagande lärosätena.

Generella behörighetskrav

Generella behörighetskrav gäller för ansökan om nominering till utbytesplats genom Stockholm universitets centrala avtal och nätverk. Behörig sökande skall uppfylla följande krav:

 • Registrering 

Registrering av pågående studier som är dokumenterade vid Stockholms universitet i LADOK. Pågående studieuppehåll ger inte behörighet. Registrering i LADOK kontrolleras i samband med nominering.

 • Högskolepoäng

Minst 45 högskolepoäng från Stockholms universitet som är dokumenterade i LADOK senast vid sista ansökningsdag.

 • Utbytesstudier

Planerade utbytesstudier skall omfatta studier på heltid som sedan skall kunna tillgodoräknas vid Stockholms universitet. En preliminär studieplan med kurser som kommer att tillgodoräknas skall vara överenskommen och tillstyrkt av utbyteskoordinator eller motsvarande på aktuell institution och/eller av examenshandläggare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

 • Pågående ansökningsprocess

Studenter som redan har nominerats genom centrala avtal eller nätverk och därmed befinner sig i en pågående ansökningsprocess är inte behöriga att söka.

 • Särskilda behörighetskrav

Särskilda behörighetskrav på ämnen ska sökanden själv kontrollera tillsammans med utbyteskoordinator eller motsvarande på institution inför det preliminära kursvalet. I avtalsdatabasen kan du se om det är några ämnesrestriktioner för varje lärosäte på central nivå. 

De mottagande lärosätena kan t ex kräva:

- särskilda behörighetskrav på ämnes- och språkkunskaper
- krav på lägsta betyg
- minst ett års genomförda studier vid Stockholms universitet innan utbytet påbörjas
- dokumenterade språkkunskaper (intyg, gymnasiebetyg, TOEFL/IELTS eller dylikt)

Om du vill läsa mer om vilka behörighetskrav som gäller för centrala avtal, läs mer på Behörighetskrav - centrala avtal och nätverk

 

Urvalskriterier

Ansökningshandlingar bedöms utifrån följande rangordning:

1. Komplett ansökan

Ofullständiga och/eller sent inkomna ansökningshandlingar och/eller kompletteringar tas inte i beaktning. Obs! Språktestresultat (t ex TOEFL) ska inte lämnas tillsammans med ansökan till Stockholms universitet. Fullständig ansökan ska vara myndigheten tillhanda senast sista ansökningsdag.

2. Tidigare utbytesstudier

Företräde ges till studenter som inte tidigare deltagit i utbytesstudier genom Stockholms universitets centrala avtal och nätverk och/eller institutionernas avtal och utbytesprogram. Det är inte möjligt att nomineras till ett lärosäte som man tidigare varit utbytesstudent vid.

3. Studieresultat.

Vid eventuell konkurrenssituation med fler sökande än antalet tillgängliga utbytesplatser baseras urvalet i första hand på:

 • Antal högskolepoäng vid Stockholms universitet (dock max 120 hp) tagna under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK.

De sökande delas upp i följande fyra urvalsgrupper:

 • urvalsgrupp 1: (består av studenter som har) 120-101 hp,
 • urvalsgrupp 2:100-81 hp
 • urvalsgrupp 3: 80-61 hp
 • urvalsgrupp 4: 60-45 hp
 • Urvalsgrupp 1 prioriteras före grupp 2 och så vidare.

och i andra hand på:

 • Meritvärde, dvs betyg från alla delkurser under de senaste fyra terminerna samt pågående termin fram till utlysningens sista ansökningsdag och som är dokumenterade i LADOK vid Stockholms universitet.

Exempel: Två studenter har valt samma lärosäte i förstahandsval. Student 1 tillhör urvalsgrupp 1 och ar 3,5 i meritvärde. Student 2 tillhör urvalsgrupp 2 och har 4,9 i meritvärde. Student 1 prioriteras högst och får sitt förstahandsval.

 

Dokument att bifoga:

1. Personligt brev

Beskriv ditt syfte med utbytesstudierna och berätta om eventuella erfarenheter från till exempel föreningsengagemang/arbete, tidigare utlandsstudier och språkkunskaper. Brevet ska vara skrivet på engelska och vara max en A4-sida långt.

2. Preliminärt kursval

I ansökan ska bifogas en preliminär kursvalslista. Kursvalen/planen att göra studentutbyte ska godkännas av heminstitutionen eller Examensgruppen.

OBS! Om du har varit på utbyte genom något av Stockholms universitets utbytesavtal tidigare, hamnar du i en urvalsgrupp under grupp 4, för att ge nya sökande möjlighet att få chans till utbytesstudier.

Har du frågor kan du kontakta: studentutbyte@su.se