Stockholms universitet

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika former av riktat pedagogiskt stöd för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Stödet som erbjuds har syftet att underlätta dina studier och ska vara rimligt utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål. Din ansökan om stöd behandlas av oss som jobbar på Riktat pedagogiskt stöd.

 

Du som har en medicinskt dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Att en funktionsnedsättning är varaktig innebär att den har funnits eller förväntas finnas under minst 6 månader. Varaktig funktionsnedsättning kan exempelvis vara:

 • Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Psykisk ohälsa
 • Syn- eller hörselnedsättningar
 • Rörelsenedsättningar
 • Kroniska sjukdomar.

Tillfällig skada eller sjukdom

Tillfällig skada eller sjukdom omfattas inte av riktat pedagogiskt stöd. Vänligen kontakta en studievägledare på din institution.

 

Så här ansöker du om stöd

 1. Gör din ansökan i systemet Nais på länken nedan. Du måste bifoga ett medicinskt underlag som styrker en varaktig funktionsnedsättning i din ansökan.

  Gör en ansökan i Nais
   
 2. När du skickat in din ansökan i Nais kommer en samordnare för riktat pedagogiskt stöd att kontakta dig via mejl för att boka in ett möte. Kontrollera gärna att kallelsen inte har hamnat i din skräpkorg.
 3. Efter ditt samtal med samordnaren kommer du att få ett besked i Nais med rekommenderade stödåtgärder. Du får ett mejl från Nais när ditt besked är klart och kan då ladda ned det och visa upp det för kontaktpersonen på din institution.

När ska du ansöka om stöd?

Du bör ansöka om stöd så fort du är antagen. Det går även bra att ansöka om stöd när som helst under terminerna.

Du som har en grav synnedsättning, rörelsenedsättning eller behöver teckenspråkstolk rekommenderas att göra en ansökan i Nais redan när du sökt en utbildning.

Medicinskt underlag om varaktig funktionsnedsättning

Det medicinska underlag som du bifogar i din digitala ansökan ska vara tydligt, sammanhållet och utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, psykolog, audionom eller logoped. Underlaget ska vara skrivet på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • namn och personnummer 
 • namn och profession på utfärdaren samt underskrift
 • utredningsenhet 
 • datum och resultat av utredningen 
 • hur länge du haft funktionsnedsättningen samt funktionsnedsättningens varaktighet .

Det är också önskvärt att underlaget innehåller en beskrivning av din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din studiesituation.

Mer information om att göra en ansökan i Nais

Mer detaljerad information om de olika stegen i ansökningsprocessen i Nais samt information om systemet finns på följande länk: 

Mer information om hur du gör en ansökan i Nais

Vad gör en samordnare för riktat pedagogiskt stöd?

Våra samordnare för riktat pedagogiskt stöd jobbar bland annat med att:

 • Handlägga studentärenden för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar 
 • Rekommendera, och i vissa fall besluta om, riktade pedagogiska stödåtgärder baserat på intyg om varaktig funktionsnedsättning och ett samtal med studenten
 • Stötta institutioner i deras arbete med riktat pedagogiskt stöd.
 

Du får ett besked

När samordnaren har beviljat din ansökan kommer du få ett besked i Nais med rekommenderade stödåtgärder. Beskedet är tidsbegränsat och gäller för den specifika utbildning du är antagen till. Det kan också vara tidsbegränsat utifrån ditt medicinska underlag.

Observera att beskedet som samordnaren utfärdar består av rekommenderade stödåtgärder. Det är institutionen, läraren eller examinatorn som sedan beslutar om vilka stödåtgärder som är möjliga att bevilja i undervisning och examination utifrån kurskrav och lärandemål.

Dela beskedet med din institution

Efter att du har fått ditt besked från samordnaren delar du det med kontaktpersonen vid din institution för att få information om hur stödet omsätts i praktiken.

I början av en kurs

När du börjar en ny kurs eller ett nytt moment, presentera dig gärna för läraren och tala om vilka behov du har. Läraren kan då vilja se det besked du fått av samordnaren för att kunna ta hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen och examinationen. Tveka inte att be om hjälp när du behöver det. Om något inte fungerar är du välkommen att kontakta din samordnare.

Stöd vid studier utomlands

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och får stöd under dina studier vid Stockholms universitet kan också få stöd under dina studier som utbytesstudent. Kontakta din samordnare om du behöver få ditt besked om riktat pedagogiskt stöd översatt till engelska.

Vad innebär studier utomlands?

 

Nedan finns en alfabetisk lista över några av de vanligaste pedagogiska stödformerna som erbjuds vid Stockholms universitet.

Individuella hjälpmedel som exempelvis rullstol, hörapparat och diktafon införskaffas på egen hand eller genom förskrivning av regionen/sjukvården. Universitet kan inte heller hjälpa till med personlig assistans eller stöd kring transporter.

Du som på grund av en synnedsättning behöver hjälp att lära in frekventa vägar ska så fort som möjligt söka stöd via Syncentralen. För att få stödet behöver du vara inskriven vid Syncentralen i Stockholm.

Anpassad examination

Anpassad examination kan exempelvis innebära längre skrivtid, att sitta enskilt eller i mindre grupp eller att få använda dator och digitala hjälpmedel. Anpassning av examination sker i samråd med din examinator. På Stockholms universitet finns centralt administrerade lokaler för anpassad examination.

Mer information om centralt administrerad tentamen

Anpassad kurslitteratur

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att läsa tryckt text kan du få tillgång till anpassad kurslitteratur via ett talbokskonto i Legimus. Talböcker som du lånar via Legimus kan du läsa på dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du kan även låna e-textböcker samt söka och beställa punktskriftsböcker via Legimus.

Universitetsbiblioteket hjälper dig som har behov av anpassad kurslitteratur att registrera ett konto och informerar dig om hur du använder Legimus. Kontakta universitetsbiblioteket på talbok@su.se för att boka tid för registrering av talbokskonto eller om du har frågor om anpassad kurslitteratur.

Mer information om talbokskonto hos Universitetsbiblioteket

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en studiekamrat tar anteckningar på föreläsningar och seminarier, som du sedan får ta del av. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför bara anteckningar från föreläsningar och seminarier där du själv deltar.

Mentor

Du som har en dokumenterad nedsättning av de exekutiva funktionerna kan beviljas en mentor under en period. Du träffar då mentorn en gång i veckan under tre månader för att få hjälp med att planera och strukturera dina studier. Målet är att du ska få verktyg för att kunna bedriva självständiga studier.

Resursrum

Det finns fyra resursrum i Frescatibiblioteket och fem resursrum i Albano som går att boka för egen studietid. Rummen har dator med talsyntes och rättstavningsprogram installerade. 

Du kan boka resursrummen max 4 timmar per vecka, minst 2 timmar åt gången. För att öppna resursrummen krävs giltigt passerkort. Om du inte har ett giltigt passerkort, kontakta din samordnare.

De fyra resursrummen i biblioteket är tillfälligt stängda på grund av renovering och väntas öppna igen den 2 september. 

Boka resursrum via TimeEdit

Tolkning

Stockholms universitet erbjuder tolkning till alla studieanknutna situationer. Läs mer om teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning på su.se/utbildningstolkning

 

Digitala hjälpmedel och studieverktyg kan vara ett sätt att underlätta dina studier. 

Läs mer om vilka hjälpmedel och verktyg som finns

Studenter i Studenthuset.
Foto: Viktor Gårdsäter
 

Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i universitetets lokaler är du välkommen att kontakta servicecenter@su.se.

Tillgängliga ingångar, entréer och hissar

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga ingångar, entréer och hissar.

Tillgänglig parkering

Kontakta institutionens studievägledare för information om tillgängliga parkeringsplatser nära din institution. Det krävs ett kommunalt parkeringstillstånd för att få stå på platserna som är avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Tillgängliga toaletter/RWC

Toaletter med taklift finns i Södra huset, Hus C, plan 3 och i Arrhenius Hus P, plan 2, norra delen. Närmaste entré till den senare är Svante Arrhenius väg 20 F.

Vänligen kontakta din institution för information om tillgängliga toaletter på och i närheten av din institution. 

Vilrum

Vilrum finns i Studenthuset, Södra huset och Albano. 

Kontakta Infocenter om du behöver tillgång till ett vilrum i Studenthuset.

Infocenters öppettider och kontaktuppgifter

Kontakta Servicecenter Frescati Södra om du behöver tillgång till ett vilrum i Södra huset och Servicecenter Albano om du behöver tillgång till ett vilrum i Albano. 

Servicecenters öppettider och kontaktuppgifter

 

På nedanstående länk hittar du som arbetar som exempelvis antecknare eller tentamensvakt matnyttig information kring rutiner och löneutbetalning. Du hittar även blanketter för arvode och tidrapportering.

Information och blanketter för antecknare, tentamensvakt, med mera

 

Du som är registrerad student eller medarbetare vid Stockholms universitet, eller andra lärosäten vid överenskommelse, erbjuds tolk i olika sammanhang.

Utbildningstolkning – information och kontaktuppgifter

 

Kontakt

Frågor om stöd

E-post: studentstod@su.se

Frågor om arvode

E-post: arvode.studentstod@su.se

Telefontid

Onsdagar kl. 13.00–14.00
Telefonnummer: 08-16 17 80

Hitta till oss

Du som har ett bokat besök på plats hittar oss som jobbar på Riktat pedagogiskt stöd i Studenthuset på campus Frescati. Hitta till Studenthuset (Google Maps)

Vi sitter på plan 1 i Beta-delen av Studenthuset. Från Infocenter på plan 2, ta trappan eller hissen en våning ned. Du är då vid Studentkåren. Fortsätt längs korridoren, förbi snacks- och kaffeautomaterna och passera två par glasdörrar. Där hittar du Riktat pedagogiskt stöds väntrum.

Personal vid Riktat pedagogiskt stöd

Kontaktuppgifter till Utbildningstolkning

På denna sida