Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tentamen

Information på denna sida gäller tentamenstillfällen i universitetets centralt administrerade skriv- och lärosalar. En skriftlig tentamen är en av flera examinationsformer. Du skriver tentamen i en skrivsal, på skrivpapper eller på en dator, som ett delmoment av din kurs. Om du inte får godkänt resultat på din tentamen, finns det möjlighet att göra om den – då benämns den som omtentamen.

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar: Regler för salstentamen vid Stockholms universitet 

 

Anmälan till tentamen och omtentamen

Föranmälan är obligatorisk och krävs för att delta vid tentamen samt omtentamen. Det betyder att du måsta anmäla dig i förväg, annars får du inte delta. Föranmälan ska göras via studenttjänsten i Ladok innan tentamenstillfället (länk till inloggningssida: student.ladok.se). Kontakta din institution för att ta reda på när anmälan stänger i Ladok. Anmäl dig i god tid och kontrollera att du är anmäld, samt kontakta din institution om det uppstår några problem vid anmälan. För att få delta vid tentamen måste du kunna visa upp giltig ID-handling vid tentamenstillfället. 

Följande handlingar är godkända som identitetsbevis:

 • Giltigt pass (ej provisoriskt)
 • Giltigt svenskt nationellt id-kort
 • Giltigt svenskt körkort
 • Giltigt svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket
 • Giltigt id-kort utfärdat av en nationell myndighet inom EU

Utländskt körkort, skattekort eller andra slags id-kort godkänns inte som identitetsbevis.

Information om vilken skrivsal och plats du tilldelats kommer att vara synligt på ditt eller kursens schema (https://schema.su.se) senast 2 dagar innan tentamensdatumet – klicka på schemaposten för tentamen i schemat och följ länken rubricerad ”Tentamensplacering”. Läs mer under rubriken ”Din placering vid tentamen” nedan för en utförlig beskrivning.

Tentamen skrivs anonymt

När du anmäler dig till en papperstentamen tilldelas du en anonymiseringskod och den ska du ange på alla dina inlämnade skrivpapper vid tentamenstillfället. Du ska alltså INTE skriva ditt namn och personnummer. 

Kontakt med samordnare för särskilt pedagogiskt stöd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och anpassningar för din studiesituation. Du gör din ansökan via webbsidan: nais.uhr.se

För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning. När du har skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av en samordnare. Efter ditt samtal med samordnaren kan du få ett intyg i Nais med rekommenderade stödåtgärder. Du kan därefter kontakta din studievägledare på din institution och visa ditt intyg. Tentamensservice får inför tentamenstillfället information från institutionen om vilket stöd/anpassning du beviljats och placerar dig i rätt lokal och på rätt plats. 

Skicka din ansökan om stöd så snart du är antagen till din utbildning. Då kan du redan vid kursstart informera din institution om ditt behov av stöd. Mer information studera med funktionsnedsättning

Processbild: Vad student behöver göra för att få tillgång till anpassad tentamen.

 

Tentera en gammal kurs

Kontakta institutionen om du önskar skriva en tentamen för en kurs som inte längre ges, om du inte är registrerad på kurstillfället eller om du inte längre har ett aktivt studentkonto.

Fusk och otillåtna hjälpmedel

Inför tentamen får du information om de hjälpmedel som är tillåtna vid tentamen. Tentamensvärdarna informerar om vilka hjälpmedel som är tillåtna. Mobiltelefon/Smart Watch är aldrig ett tillåtet hjälpmedel. Se därför noga över så att du inte har några personliga tillhörigheter som är otillåtna, vare sig vid skrivplatsen eller i dina fickor. Tentamensvärdarna övervakar vid tentamen och har i uppdrag att säkerställa att samtliga studenter skriver tentamen under lika villkor och kommer därför att skriva en anmälan om misstanke om fuskförsök i det fall de upptäcker otillåtna hjälpmedel. Om det föreligger misstanke om fusk, blir studenten och institutionen informerad om det. Mer information vad gäller fusk och plagiat

Utlämning av skrivna tentamen

Utlämning av skrivna tentamen sker på respektive institution. Ta med dig din anonymiseringskod när du hämtar ut din tentamen. Resultatet på tentamen ser du i Ladok.

 

Information om vilken skrivsal du har tilldelats plats i hittas i ditt eller kursens schema på: https://schema.su.se genom att följa stegen nedan. OBS! Om du är anmäld till en omtenta från föregående termin, så söker du upp kurstillfället och kurskoden för terminen i fråga under avancerad sökning på: https://schema.su.se.

 1. I schema-raden som avser tentamen visas en länk i kolumnen "Rumsplacering (tentamen)". Är tentamen schemalagd i flera lokaler visas samma länk i flera rader. Har du prenumeration på schemat visas även länken där, i beskrivningsfältet för tentamens kalenderpost. Klicka på länken.
 2. En webbsida med tentamensdetaljerna öppnas. För att se din exakta placering ange i rutan "Student id" ditt 12-siffriga personnummer med bindestreck (ÅÅÅÅMMDD–XXXX) och klicka sedan på den gröna knappen "Se schema".

OBS! Rumsplaceringen blir synlig tidigast 5 och senast 2 kalenderdagar (inklusive röd- och helgdagar) innan en tentamen. Din plats i salen anslås vanligtvis på en lista i anslutning till salen.

 

Kartor och vägbeskrivningar (pdf:er) till de centralt administrerade skriv- och hörsalarna i Frescati.
Brunnsvikssalen – Södra huset, i korridoren mellan Hus A och B, plan 5 (pdf)
Laduvikssalen – Södra huset, ovanför Universitetsbiblioteket, plan 6 (pdf)
Ugglevikssalen – Södra huset, Hus E, plan 5 (pdf)
Värtasalen – Ovanför Universitetsbiblioteket på plan 6 (bredvid Södra huset) (pdf)

Hörsal 2-11 – Södra huset, i korridoren som sammanbinder Hus A-E på plan 3:

Vägbeskrivning till hörsalar A2-F11 (528 Kb)

Enskilda skrivrum för anpassad tentamen – Södra huset, Hus B, plan 3:

Skrivrum på B3 (580 Kb)

Lärosalar i Frescati Södra huset Hus A–F:

Lärosalar i Södra huset, Hus A – F (635 Kb)

 

 
 • Följ tentamensvärds anvisningar.    
 • Väskor och ytterkläder placeras på anvisad plats.
 • Placera ID-handling väl synlig på bordet framför dig.
 • Ingen student får lämna skrivsalen under de första 30 minuterna.
 • Endast en student i taget får besöka toaletten. Student som ska besöka toaletten måste först skriva sitt namn och klockslag på avsedd lista. Efter toalettbesöket ska studenten återigen ange klockslag på listan.
 • Elektronisk utrustning (som mobiltelefon och Smart Watch) ska vara avstängd och placeras på anvisad plats.
 • Under tentamen gäller tystnad. Det är förbjudet att prata eller på annat sätt kommunicera, med andra studenter under pågående tentamen.
 • Innan tentamenshandlingarna lämnas in: - skriv sidnummer, anonymiseringskod och datum på alla papper som lämnas in. 
 • Det är tillåtet att ta med enklare förtäring och dryck som ska placeras synligt på bordet.

Om något är oklart – fråga gärna tentamensvärden.

Lycka till!

 

Har du frågor angående tentamen som gäller schema, anmälan etc.?
Vänligen kontakta kurs- eller studieadministratören vid din institution.

Kontakt institutioner och centra

Har du frågor angående samordning och logistik kring genomförandet av tentamen?

Vänligen kontakta Tentamensservice via e-post: tentamensservice@su.se

Tentamensservice samordnar tentamenstillfällen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna, tar emot beställningar från institutionerna, schemalägger tentamenstillfällen, hanterar fördelning av de studenter som anmält sig till tentamen och även fördelning av tentamensvärdar i skrivsalarna. Stockholms universitet tar inte emot externa tentander. Vi hänvisar till lärcentra, t.ex. Xenter i Botkyrka, som tar emot gästtentander mot en avgift. 

På denna sida