Information om Studie- och språkverkstaden

 

 

För dig som student

Boka individuell handledning, kom förbi på drop-in eller öppen studio eller gå på någon av våra föreläsningar, seminarier eller skrivgrupper. Du kan också ta del av filmer och tips om skrivande och studieteknik här på webben. Du är välkommen oavsett om du studerar på grund- eller avancerad nivå, och oavsett om du tycker att studierna är krävande eller om du mest vill putsa på detaljerna och bli ännu bättre.

För dig som undervisande lärare

Studie- och språkverkstaden erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops för institutioner och utbildningar vid Stockholms universitet. Till exempel deltar vi på välkomstdagar och samarbetar med undervisande lärare inför studenternas första hemtentamen eller i samband med uppsatskurser. Vi välkomnar särskilt samarbeten med dig som vill integrera undervisning om skrivande och studieteknik i den ordinarie kursverksamheten, då det har visat sig ge god effekt. Du kan också bjuda in oss för att presentera vår verksamhet för dina studenter. Boka oss genom att fylla i vårt bokningsformulär nedan.

Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden

Vi som arbetar på Studie- och språkverkstaden och Academic Writing Service är pedagoger med fördjupade kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, engelska, IKT och specialpedagogik.

Studie- och språkverkstadens personal
Från vänster: Josefin Hellman, John Riesenfeld, Kristina Schött, Daniel Yencken och Karin Dahl.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Undrar du varför vi gör som vi gör? Vi strävar mot att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet utifrån forskningsrön och kollegialt lärande. Nedan kan du se exempel på vad det resulterat i.

Ramen för handledning

Vi har Per Lauvås och Gunnar Handals (1998) definition av konstruktiv kritik som utgångspunkt i texthandledning:

  • Synliggör det som är bra.
  • Peka på det som är värt att bevara i texten.
  • Klargör det oklara.
  • Ge arbetet med det ofärdiga en inriktning.
  • Ge lust och energi att utföra det som återstår.

För att skapa goda förutsättningar för ett givande samtal inventerar vi dina önskemål i början av handledningen. Detta kan göras genom frågor som: Var är du i din skrivprocess? Vad vill du få ut av dagens handledning?

I slutet av samtalet vill vi skapa utrymme för dina frågor och att reda ut de sista frågetecknen som du bär på. Vi börjar avrunda när en kvart av samtalet återstår, exempelvis genom att du ombeds sammanfatta vad du fått med sig i samtalet så här långt. Därefter kan vi öppna upp för nya frågor och samtala kring det fortsatta arbetet.

Scaffolding

Vi använder oss av instructional strategies, cognitive scaffolding strategies och motivational scaffolding strategies i handledning för att stärka ditt självförtroende som student och möjliggöra utveckling av de förmågor som behövs för att vara en framgångsrik student vad gäller studieteknik och skrivande. Hur och när vi instruerar eller stöttar kognitivt/motiverande varierar utifrån situation, men vi använder så gott som alltid alla tre strategierna i ett handledningssamtal.

Metaspråk

Vi använder ofta metaspråk för att tala om texten och skrivande, alltså ord och uttryck som beskriver språket, med dig som student. Genom detta hoppas vi synliggöra fler aspekter av skrivande. I texthandledning kan vi exempelvis använda Texttriangeln (se Løkensgard Hoel, 2010) för att synliggöra olika textnivåer för dig som student. Vi strävar ofta efter att lyfta samtalet från de lokala till globala nivåerna.

Auskultation

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete observerar vi som handleder varandra i handledning en gång per kvartal. Auskultationen är ett tillfälle för den som blir observerad att få reflektera kring sin handledning tillsammans med en kollega.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, plan 1, rum 155-160
E-post: sprakverkstaden@su.se