Uppgiften i sig består ofta av 1-4 frågor som du ska besvara i en längre text. Varje fråga kan i sig bestå av flera olika frågor, som i det här exemplet:

Redogör för Butlers (2006) och Hirdmans (2009) syn på begreppet genus och jämför deras olika syner. Reflektera sedan över hur genus syntes i verksamheten under din VFU-period och koppla det till kurslitteraturen.

 

Gör så här

 1. När du vet att du ska få en hemtenta på en kurs, bör dina förberedelser börja så fort kursen är igång. Du bör till exempel:
 • skaffa dig grepp om vad som är viktigast i kursen genom att läsa kursmålen och gå på all undervisning
 • anteckna på föreläsningar, seminarier, lektioner och när du läser
 • skriva ner tankar och funderingar som dyker upp
 • sammanfatta det du läser – men skriva med egna ord och bara ta med det viktigaste
 • diskutera kursinnehållet med dina kurskamrater.
 1. Läs igenom tentafrågorna noga och gärna flera gånger. Det bör du göra så fort du fått dem. Var också noga med att följa instruktionerna om hur din text ska ut och var och när den ska lämnas in.
 2. Stryk under verben (de ord vi fetat i exemplet ovan) eftersom de ger dig en ledtråd om vad du ska göra i texten.
 3. Skriv ner frågan i det dokument som ska bli din färdiga hemtenta.
 4. Om frågan egentligen består av flera frågor kan du punkta upp dem och göra varje punkt till en slags mellanrubrik som hjälper dig att se vad du ska ha med i ditt svar. Det kan till exempel se ut så här om du skulle svara på vår exempelfråga:
 • Butlers syn på genus
 • Hirdmans syn på genus
 • Likheter och olikheter
 • Exempel på hur genus syntes på VFU:n
 • Likheter och olikheter med kurslitteraturen

Se till att du har klart för dig vad läraren menar med de olika verben. Några som ofta förekommer i instruktioner är:

Verb

Förklaring

Redogör för

Förklara med egna ord hur något är. Du ska oftast utgå från kurslitteratur och skriva en självständig kortversion av det du läst där.

Utred/jämför

Klarlägg vad något betyder och jämför olika sidor av ett ämne eller en fråga så att du ser vad som hör ihop med vad, vad som är likt något annat eller skiljer sig från det.

Reflektera

Tänk igenom något på ett strukturerat och ingående sätt med distans till dina egna åsikter och värderingar.

Analysera

Bryt ner en helhet i smådelar för att förstå helheten bättre.

Dra slutsatser

Vanligen nästa steg när du gjort en analys – vad kan du se med hjälp av analysen?

Diskutera

 • Presentera olika perspektiv i en frågeställning.
 • Förklara varför man betraktar ett visst fenomen på ett visst sätt inom olika teorier.
 • Ställ olika synsätt motvarandra och kommentera dessa.

Problematisera

Visa hur exempelvis ett begrepp förändras när man ser det ur olika perspektiv.

 

 1. Strukturera din text. Ett hemtentasvar (det vill säga svaret på en fråga) är oftast uppbyggt av tre delar: en inledning där du berättar vad texten kommer att handla om, en huvuddel där du svarar på frågan och en avslutning där du sammanfattar och eventuellt drar slutsatser. På frågan vi hade med som exempel skulle en kortversion av svaret till exempel kunna se ut så här:

Frågan:

Redogör för Butlers (2006) och Hirdmans (2009) syn på begreppet genus och jämför deras olika syner. Reflektera sedan över hur genus syntes i verksamheten under din VFU-period och koppla det till kurslitteraturen.

Svaret:

I denna fråga kommer Butler (2006) och Hirdmans (2009) olika syner på genus att utredas och jämföras med varandra. Jag kommer att reflektera över hur genus syntes i skolan när jag var ute på min praktik och jämföra mina observationer med kurslitteraturen.

Butlers (2006) menar att genus är …

Hirdmans (2009) syn på genus skiljer sig delvis mot Butlers genom att … Samtidigt är de överens om att …

Under min praktik märkte jag vid flera tillfällen att … Det kan man jämföra med det Hirdman (2009) beskriver i …

Sammanfattningsvis kan konstateras att…

 1. Läs igenom dina svar noga innan du lämnar in. Läs frågorna och svaren i en följd. Se till att du svarat tydligt på frågorna utan att lägga till annan, onödig information. Dubbelkolla dina referenser. Skriv ut texten och läs den högt för dig själv. Då är det lättare att upptäcka språkliga fel. Använd ditt datorprograms rättstavningskontroll det sista du gör innan du lämnar in.

Till sist: Lämna alltid in! Du kanske känner att du inte riktigt blev klar – ofta är det bättre att lämna in ändå och få en komplettering än att lämna allt till en omtenta. Men ta reda på hur det påverkar ditt betyg. Ofta kan du bara få ett E efter en komplettering.