Stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Om du har tilldelats ett stipendium hittar du även information om utbetalning under respektive stipendium.

 

Aktuell utlysning just nu: Stiftelsen Gustav Björklunds minne.

 

Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår. Samtliga fakulteter prioriterar studerande inom forskarutbildningen vid tilldelning av stipendium.

Ansökan

Sista ansökningsdag var 15 april 2019. Nästa utlysning 2020.
(Om inte webbansökan fungerar, prova att öppna länken i en annan webbläsare)
Sista ansökningsdag är 15 april 2019. Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond (nedan) som har en egen ansökan.

Stipendieperiod

1 september 2019 – 31 augusti 2020

Stipendiefonder

Behandling av stipendieansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande senast i slutet av juni.
Allmänna regler för innehav av stipendium
Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, till exempel resestipendier.

Regler för innehav av donationsstipendier vid Stockholms universitet fastställda av rektor 16-11-10 (142 Kb)

Utbetalning av stipendium

Om du har tilldelats ett stipendium efter rektors beslut, finns mer information om hur utbetalningen går till via följande länk: Blanketter för utbetalning av stipendium.

Studenter pratar i en korridor i Södra huset

Stipendier till både enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Ansökan

Sista ansökningsdag var 15 april 2019. Nästa utlysning 2020.

 Ansökningsblankett för Studentkår och Studentföreningar - Folkskoleseminariets minnesfond 2019 (168 Kb)

Stipendieperiod

1 september 2019 - 31 augusti 2020.
Ändamålet för ansökan ska ligga inom stipendieperioden.

Ändamålet med stipendiet är:

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller
berömvärt flit.
Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan
kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
Förvärv av material eller andra saker.”Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter
gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid
Stockholms universitet.

Disponibelt belopp 268 700 kronor.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande i mitten av juni.

Utbetalning av stipendium

Du som har fått ett beslut om stipendium måste själv ansöka om utbetalning.

Här finns information och blanketter för utbetalning av stipendium

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga disputerade forskare och 1-åriga stipendier till kvinnliga doktorander vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. 
Sista ansökningsdag var 15 april 2019. Nästa utlysning 2020.

Vem kan ansöka?

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer:
 Riktlinjer för stipendier Ahlström och Terserus stiftelse 2019-03-06 (82 Kb)

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2020  -  31 december 2021
Doktorander: 1 januari 2020 - 31 december 2020

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen är 240 000 kr per år för doktorander och 270 000 kr per år för disputerade forskare. Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 procent av heltid.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Läs mer på stiftelsens hemsida

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och disputerade forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.

 Riktlinjer för stipendier Ahlström och Terserus stiftelse 2019-03-06 (82 Kb)

Försäkran och attest AT18 (15 Kb)

Instruktioner för halvårsrapportering 180416 (71 Kb)

Stiftelsen ställer 600 000 kr till förfogande för bidrag till främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller disputerade forskare vid Stockholms universitet. Bidraget är i första hand till för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare. Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter.

Ansökan

För att ansöka krävs att du har universitetskonto vid Stockholms universitet.

Sista ansökningsdag var 16 september 2019.

Stipendieperiod

1 november 2019 - 31 oktober 2020.
Resan måste förläggas inom stipendieperioden.

Besked om beslut

Beslut om bidrag meddelas samtliga sökande via e-post i slutet av oktober.

Utbetalning

Sökande som erhåller stipendium efter rektorsbeslut, använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

K A Wallenberg blankett för utbetalning 2019 (83 Kb)

Reseberättelse

Senast en månad efter resan ska en kortfattad reseberättelse skickas in till registrator. Mer information skickas ut tillsammans med beslut om stipendium.

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Ange ursprungligt resmål samt nytt resmål med datum och budget. Inspektor/handledares godkännande måste bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i
gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma i fråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan

Sista ansökningsdag var 9 oktober 2019.

 

Beslut

Beslut meddelas senast i december per e-post till samtliga sökande till årets stipendium.

C F Liljevalch J:ors stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. Totalt finns 140 000 kr att fördela. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr.

Stadgar för C F Liljevalch:s stipendiefond (24 Kb)

Klas-Bertil och Margareta Augustinssons stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 30 år och är forskarstuderande inom ämnesområdet biokemi. Totalt finns 150 000 kr att fördela.

Stipendieperiod

Stipendierna disponeras från datum för rektorsbeslut (omkring början av maj) och ett år framåt. Resan måste genomföras inom stipendieperioden.

Ansökan

Sista ansökningsdag var 15 februari 2019.

Behandling av ansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution. Naturvetenskapliga fakultetens beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Besked om beslut

Samtliga sökande får besked via epost i början av maj.

Utbetalning

Stipendiater använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

Liljevalchs och Augustinssons - blankett för utbetalning (59 Kb)

Liljevalchs and Augustinssons - Requisition form (58 Kb)

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Inspektor/handledares godkännande ska bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.

Information om de olika stipendierna och när nästa utlysning sker. Ansökningsblanketter läggs ut i samband med utlysningen.

Ingenjören C M Lericis stipendium

Stiftelsen Gustaf Björklunds minne

The Japan Foundation, Fiscal 2020-2021

The Japan Foundation främjar utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till projekt som omfattas av de program som finns tillgängliga att söka. Ansökan senast 2 december 2019.

The Japan Foundation

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening - Anton Nyströms stipendium

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser sedan 2011 årligen Anton Nyströms stipendium. Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige, däri inbegripet dess historiska utveckling fram till nutiden, liksom dess nordiska och internationella relationer.

Stipendiet, som utdelas vid föreningens årsmöte, uppgår till 100 000 kronor.

Anton Nyströms stipendium för 2020 utlyses härmed. Deadline för ansökan är 15 november 2019.

Information lämnas av föreningens sekreterare Ulla Nissen, e-post: ulla.nissen@pof.se

Anton Nyströms stipendium

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening - Södermalms arbetarinstituts stipendier för Stockholmsforskning 2019

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser härmed två stipendier, benämnda Södermalms Arbetarinstituts stipendier à 50 000 kronor. Stipendierna är avsedda för stöd till kvalificerade studier kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.

Förfrågningar kan ställas till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening. Ansökningstiden utgår 15 november 2019.

Tel. 0709-73 18 77 E-post: ulla.nissen@pof.se

Södermalms arbetarinstituts stiepdnier för Stockholms forskning

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening - Ekonomiskt stöd till skrifter om folkbildning

Stockholms Arbetareinstitutsförening har sedan 1948 lämnat bidrag till spridning av studier i folkbildningsarbetets historia i Sverige. Även detta år ges ekonomiskt stöd till framställning av studier som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete, dess historia, utveckling och idéer. Det kan röra folkbildningsorganisationers historia men också studier inom områden som pedagogik, sociologi, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap mm eller muséers och biblioteks verksamhetsområden av intresse från folkbildningssynpunkt.

Bidraget avser att täcka eller bidra till tryckkostnader/produktionskostnader avseende studier som tagits fram av skribenter, forskare eller arbetsgrupper, t ex studiecirklar. Bidrag kan även utgå till andra verksamheter/projekt/arrangemang som syftar till att belysa svenskt folkbildningsarbete. Erbjudandet gäller såväl lokalt, regionalt som rikstäckande. Stödet uppgår normalt till 20 000 – 40 000 kronor per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.

Bidrag kan sökas när som helst under året. Beslut om bidrag fattas vid styrelsens sammanträden i februari, maj, september och december.

Information lämnas av föreningens sekreterare, Ulla Nissen. E-post: ulla.nissen@pof.se, telefon: 0709-73 18 77.

 

 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoandra gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer. 

Stipendiaten skall: 

  • ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
  • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
  • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
  • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

Ansökan görs via ansökningsformulär som återfinns på SWEA:s hemsida. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2020. Bilagor till ansökan kan bifogas formuläret alternativt skickas till kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer med e-postadress interkultstip@swea.org   

För vidare information

 

 

Stipendieinformation vid några andra universitet och högskolor

Göteborgs universitet


Lunds universitet


Umeå universitet


Uppsala universitet 


Myndigheter, forskningsråd och forskningsinstitut etc


Brottsofferfonden


Vinnova


Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA


Kungl Vetenskapsakademien

Nordiska Afrikainstitutet, NAI


Tillväxtverket


Sida


Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd


Stiftelsen för strategisk forskning


Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT


Svenska Institutet, SI

Vetenskapsrådet


Några övriga stipendieinrättningar


Fulbright Commission

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse


Hjärnfonden

Japanska ambassaden


Japan Society for the Promotion of Science, Stockholmskontoret


Jernkontoret


NordForsk


Svenska Kemistsamfundet

Sverige-Amerika stiftelsen


Sveriges författarförbund


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse


Wenner-Gren Stiftelserna


Sonja och Gustav Forsselius stiftelse


Andra källor för stipendieinformation

British council - studier i Storbritannien

European funding guide

Fullbright commission - studier i USA

Global Grant Italienska kulturinstitutet

Sverige-Amerikastiftelsen - stipendier för forskning och högre studier i USA och Kanada

Information om stiftelser i Länstyrelsernas gemensamma stiftelseblad

Allastudier.se

Stipendier.se

Studentum.se

Studentstipendium.se

Utlandsstudier.se

Kontakt

Observera att allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

Vi svarar på frågor som rör utlysningar av Universitetets donationsstipendier, resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse, Liljevalchs och Augustinssons stipendier


E-post: stipendier@su.se

Under utbildningen