Humanistiska fakulteten

Efter iakttagande av de i donationsurkunderna föreskrivna villkoren prioriterar fakulteten i sitt urval forskarstuderande.


Ansökningsinformation

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond som har en egen ansökan.

Läs mer om allmän information och ansökan om donationsstipendier här


Förteckning över fonder

Bergströms, Einar och Carolina, stiftelse

Stipendium till medellös studerande vid humanistiska fakulteten. Företräde för studerande från E O Bergströms släkt eller från C J Krafts släkt.
Disponibelt belopp 37 000 kr.

Callemans, Birger, stiftelse 

Ekonomiskt stöd till forskarstuderande i ämnena nordiska språk, franska språket och ryska språket. Disponibelt belopp 126 000 kr.

d´Aubignés, Sten, stipendiestiftelse

Forskningsstipendium till studerande, som vid fakulteten avlagt examen, vari ingått något av följande ämnen: franska, litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, och som önskar fullfölja sina studier i något av dessa ämnen och då företrädesvis i Frankrike. Disponibelt belopp 36 900 kr.

Ellstams, Greta, stiftelse

Stipendium till studerande i litteraturhistoria, religionshistoria eller nordiska språk med företräde för kvinnliga förtjänta sökande. Disponibelt belopp 53 000 kr.

Folkskoleseminariets fond

Folkskoleseminariets minnesfond ändamål är enligt urkunden:

  • Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller berömvärt flit.
  • Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Disponibelt belopp 268 700 kr.

Håkanssons, John och Johanna, understödsstiftelse

Stipendium till medellös eller mindre bemedlad studerande, som därav gör sig förtjänt och som bedriver högre vetenskapliga studier. Enligt konsistoriets beslut den 28 april 1966 utgår stipendium t.v. endast till studerande inom humanistiska fakulteten. Disponibelt belopp 53 600 kr.

Janssons, E Alfred och Bertha, stipendiestiftelse

Stipendium till studerande vid humanistiska fakulteten, helst inom den historiska disciplinen. Disponibelt belopp 134 000 kr.

Kinanders, Lydia och Emil, stiftelse

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för ättlingar efter Emil Kinanders syster fru Hilda Hagelin och hennes barn, efter Lydia Kinanders syskon och halvsyskon samt efter Emil Kinanders styvson, kapten Gösta Reuszner. När urval sker bland studerande i övrigt, efter beaktande av företräde för ättlingar, skall hänsyn tagas till förtjänst. Disponibelt belopp 243 840 kr inom humanistiska fakulteten.

Namowitskys, L, studiefond

Stipendium till studerande eller framstående docenter vid humanistisk, samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet. Disponibelt belopp 9 166 kr.

Rhodins, Elisabeth och Herman, minne

Stipendium till studerande vid universitetet med företräde för begåvade och flitiga studenter som är barn till svenska affärsmän eller civila ämbetsmän eller därmed jämförbara personer inom de s.k. fria yrkena. Disponibelt belopp 366 667 kr inom humanistiska fakulteten.

Sandströms, Anna, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig lärare vid universitetet eller till kvinnlig lärare inom skolväsendet, som bedriver studier vid universitetet, för fort- eller vidareutbildning för deras lärarverksamhet. I ansökan skall redovisas plan för studierna med angivande av syfte, tid och plats för dessa. I den mån härefter tillgänglig avkastning förslår kan bidrag utdelas för forskningsprojekt, konferenser, information o.d. med anknytning till fort- och vidareutbildning av lärare. Disponibelt belopp totalt 3 325 kr inom humanistiska fakulteten.

Siljeströms, P A, stiftelse

Docent- eller elevstipendier inom humanistiska fakulteten.
Disponibelt belopp 65 700 kr.

Söderbergs, John, stipendiestiftelse

Stipendium till medellös studerande som har bedrivit studier i minst två år vid universitetets humanistiska, samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet. För högst tre år. Disponibelt belopp 46 656 kr inom humanistiska fakulteten.

Ödlunds, Hildur, stipendiestiftelse

Stipendium till kvinnlig studerande inom den humanistiska fakulteten. De som studerar konst- och litteraturvetenskap bör först komma i åtanke. Organiserad absolutist bland dessa är självskriven. Disponibelt belopp 11 300 kr.

Under utbildningen