Stipendier

Är du student eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Här hittar du information om de stipendier som vi utlyser. Ansökningsformulär läggs ut i samband med utlysning.

Om du har tilldelats ett stipendium hittar du även information om utbetalning under respektive stipendium.

Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid Stockholms universitet vid ansökningstillfället och som har för avsikt att vara det under kommande läsår. Samtliga fakulteter prioriterar studerande inom forskarutbildningen vid tilldelning av stipendium.

Ansökan

Nästa utlysning sker våren 2020.

Ansökan om donationsstipendier görs en gång per år via en gemensam webbansökan och inte till enskilda stiftelser eller fonder. Undantag är Folkskoleseminariets minnesfond (nedan) som har en egen ansökan.

Stipendieperiod

1 september 2019 – 31 augusti 2020

Stipendiefonder

Behandling av stipendieansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner (inom juridiska fakulteten behandlas ansökningarna direkt på fakultetsnivå). Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande senast i slutet av juni.
Allmänna regler för innehav av stipendium
Donationsstipendierna delas i reglerna upp i två kategorier: stipendium för försörjning och stipendier för särskilt ändamål, till exempel resestipendier.

Regler för innehav av donationsstipendier vid Stockholms universitet fastställda av rektor 16-11-10 (142 Kb)

Utbetalning av stipendium

Om du har tilldelats ett stipendium efter rektors beslut, finns mer information om hur utbetalningen går till via följande länk: Blanketter för utbetalning av stipendium.

Studenter pratar i en korridor i Södra huset

Stipendier till både enskilda studenter på lärarutbildningen och studentkår/studentförening vid Stockholms universitet.

Ansökan

Nästa utlysning våren 2020.

 Ansökningsblankett för Studentkår och Studentföreningar - Folkskoleseminariets minnesfond 2019 (168 Kb)

Stipendieperiod

1 september 2019 - 31 augusti 2020.
Ändamålet för ansökan ska ligga inom stipendieperioden.

Ändamålet med stipendiet är:

”Belöning eller uppmuntran åt lärarkandidat som visat god kamratanda eller
berömvärt flit.
Belöning till lärarkandidat som ägnat arbete åt teater, musik eller annan
kulturell verksamhet vid lärarhögskolan eller åt gymnastik eller idrott.
Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat
för lärarkandidaterna gemensamt ändamål.
Förvärv av material eller andra saker.”Stipendiet delas ut på två sätt:

  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till enskilda studenter inom lärarutbildningen, utifrån stiftelsens ändamål, som avser att fortsätta sina studier under kommande läsår.
  • Hälften av det disponibla beloppet går till stipendier till för lärarstudenter
gemensamma ändamål – kan sökas av studentkår eller studentförening vid
Stockholms universitet.

Disponibelt belopp var 268 700 kronor.

Beslut om stipendium

Besked om rektorsbeslut skickas via e-post till samtliga sökande i mitten av juni.

Utbetalning av stipendium

Du som har fått ett beslut om stipendium måste själv ansöka om utbetalning.

Här finns information och blanketter för utbetalning av stipendium

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga disputerade forskare och 1-åriga stipendier till kvinnliga doktorander vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. 
Nästa utlysning 2020.

Vem kan ansöka?

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer:
 Riktlinjer för stipendier Ahlström och Terserus stiftelse 2019-03-06 (82 Kb)

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2020  -  31 december 2021
Doktorander: 1 januari 2020 - 31 december 2020

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen är 240 000 kr per år för doktorander och 270 000 kr per år för disputerade forskare. Anställning parallellt med stipendiet får uppgå till motsvarande högst 20 procent av heltid.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Läs mer på stiftelsens hemsida

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och disputerade forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.

 Riktlinjer för stipendier Ahlström och Terserus stiftelse 2019-03-06 (82 Kb)

 

Försäkran och attest Ahlström och Terserus (15 Kb)

 

Instruktioner för halvårsrapportering 180416 (71 Kb)

Stiftelsen ställer 600 000 kr till förfogande för bidrag till främst yngre forskare, antagna på forskarutbildning eller disputerade forskare vid Stockholms universitet. Bidraget är i första hand till för sådana resor som befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning. Undantagsvis kan bidrag utgå för utländska gästforskare. Den som redan fått stipendiet kan inte påräkna ytterligare stöd de närmaste åren därefter.

Ansökan

Nästan utlysning ev hösten 2020.

För att ansöka krävs att du har universitetskonto vid Stockholms universitet.

 

Stipendieperiod

1 november 2019 - 31 oktober 2020.
Resan måste förläggas inom stipendieperioden.

Besked om beslut

Beslut om bidrag meddelas samtliga sökande via e-post i slutet av oktober.

Utbetalning

Sökande som erhåller stipendium efter rektorsbeslut, använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

K A Wallenberg blankett för utbetalning 2019 (83 Kb)

Reseberättelse

Senast en månad efter resan ska en kortfattad reseberättelse skickas in till registrator. Mer information skickas ut tillsammans med beslut om stipendium.

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Ange ursprungligt resmål samt nytt resmål med datum och budget. Inspektor/handledares godkännande måste bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i
gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma i fråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. Stipendiet är på 10 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan

Nästa utlysning ev hösten 2020.

 

Beslut

Beslut meddelas senast i december per e-post till samtliga sökande till årets stipendium.

C F Liljevalch J:ors stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 35 år och som har studerat vid Stockholms universitet minst två terminer (före innevarande termin). Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Stipendium utdelas främst med hänsyn till den sökandes vetenskapliga begåvning och resans ändamål. Totalt finns 120 000 kr att fördela. Inget stipendium är mindre än 3 000 kr.

Stadgar för C F Liljevalch:s stipendiefond (24 Kb)

Klas-Bertil och Margareta Augustinssons stipendiefond

Stipendium kan tilldelas den som vid ansökningstidens utgång inte har fyllt 30 år och är forskarstuderande inom ämnesområdet biokemi. Totalt finns 150 000 kr att fördela.

Stipendieperiod

Stipendierna disponeras från datum för rektorsbeslut (omkring början av maj) och ett år framåt. Resan måste genomföras inom stipendieperioden.

Ansökan

Nästa utlysning sker 20 januari 2020. Sista ansökningsdag är 15 februari 2020.

Länk till digital ansökan publiceras här under ansökningstiden.

Behandling av ansökningarna

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörd institution. Naturvetenskapliga fakultetens beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut.

Besked om beslut

Samtliga sökande får besked via epost i början av maj.

Utbetalning

Stipendiater använder nedanstående blankett för utbetalning av stipendium.

Liljevalchs och Augustinssons - blankett för utbetalning (59 Kb)

Liljevalchs and Augustinssons - Requisition form (58 Kb)

Ändring av resmål

Vid ändring av resmål ska en begäran om ändring skickas per mejl till stipendiehandläggaren på Studentavdelningen som fattar beslut. Inspektor/handledares godkännande ska bifogas. Stipendiet kan endast utnyttjas inom ramen för den aktuella stipendieperioden. Byte av resmål kan leda till att stipendiebeloppet reduceras.

Information om de olika stipendierna och när nästa utlysning sker. Ansökningsblanketter läggs ut i samband med utlysningen.

Ingenjören C M Lericis stipendium

Stiftelsen Gustaf Björklunds minne

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, née Bildt

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni Ludovisi, född Bildt, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning genom att till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap dela ut individuella stipendier, företrädesvis till doktorander eller yngre doktorer (doc. eller post.doc. -studier) och vanligen inte äldre än 33 år, för studier utomlands.

Studier och forskning skall ske utom hemlandet i något eller några av följande länder: Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland eller USA. Sista ansökningsdag 3 februari 2020.

Här hittar du information om stipendiet

 

NVF:s Svenska avdelnings stipendium 2020

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar årligen ut stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter.  Sista ansökningsdag 31 december 2019

Fysik - Kandidatexamen rev 191111 (171 Kb)

 

Stiftelsen C M Lerici via Italienska kulturinstitutet

Stipendier kan sökas av svenska medborgare för utbytesprojekt i Italien och av italienska medborgare för utbytesprojekt i Sverige.

Man kan söka stipendium för kortare utbytesprojekt inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen. Stipendium beviljas inte för ordinarie studier, såsom exempelvis en vanlig utbytestermin vid utländskt universitet eller doktorandstudier i utlandet. Däremot kan man söka för särskilda utbytesprojekt inom ramen för en sådan utbildning, exempelvis ett projektarbete, en specialkurs, fältstudier eller arkivforskning.

Stipendier kan sökas från 5000 till 50 000 kr.

Sista ansökningsdag 31 januari 2020 till stipendier@cmlerici.se

Här hittar du mer om ansökan och om stiftelsen C M Lerici

 

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening - Ekonomiskt stöd till skrifter om folkbildning

Stockholms Arbetareinstitutsförening har sedan 1948 lämnat bidrag till spridning av studier i folkbildningsarbetets historia i Sverige. Även detta år ges ekonomiskt stöd till framställning av studier som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete, dess historia, utveckling och idéer. Det kan röra folkbildningsorganisationers historia men också studier inom områden som pedagogik, sociologi, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap mm eller muséers och biblioteks verksamhetsområden av intresse från folkbildningssynpunkt.

Bidraget avser att täcka eller bidra till tryckkostnader/produktionskostnader avseende studier som tagits fram av skribenter, forskare eller arbetsgrupper, t ex studiecirklar. Bidrag kan även utgå till andra verksamheter/projekt/arrangemang som syftar till att belysa svenskt folkbildningsarbete. Erbjudandet gäller såväl lokalt, regionalt som rikstäckande. Stödet uppgår normalt till 20 000 – 40 000 kronor per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.

Bidrag kan sökas när som helst under året. Beslut om bidrag fattas vid styrelsens sammanträden i februari, maj, september och december.

Information lämnas av föreningens sekreterare, Ulla Nissen. E-post: ulla.nissen@pof.se, telefon: 0709-73 18 77.

 

 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoandra gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer. 

Stipendiaten skall: 

  • ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
  • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
  • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
  • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

Ansökan görs via ansökningsformulär som återfinns på SWEA:s hemsida. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2020. Bilagor till ansökan kan bifogas formuläret alternativt skickas till kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer med e-postadress interkultstip@swea.org   

För vidare information

 

Uppsatstävling från Sveriges Riksdag

Från och med 2020 kan högskolestundenter delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. De vinnande bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen.

Uppsatserna bedöms av en priskommitté som består av bland annat talmannen och de vice talmännen och vinnarna utses sedan av riksdagsdirektören. Priset består av ett diplom och en gåva. Utöver priset kommer vinnarna även att bjudas in till en ceremoni och seminarium i Riksdagshuset.

- Vi vill uppmärksamma akademisk utbildning och forskning som en viktig grund för en både bred och djup förståelse av vårt samhälle och dess styrelseskick. Genom att lyfta fram uppsatser om riksdagen vill vi dessutom uppmuntra mer av forskning om och analys av riksdagens roll och funktion, säger talman Andreas Norlén.

Varje institution får nominera maximalt en uppsats. Uppsatsen som deltar från respektive institution ska ha nominerats av handledaren eller handledarna. Uppsatserna kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå. De uppsatser som kan delta i första årets tävling är de som examineras under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Sista ansökningsdag 31 augusti 2020

För mer information på Riksdagens hemsida

 

Lennanders stipendiestiftelse

Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte gärna komma ifråga. Ledigförklaras varje år i oktober och ansökan skall inges före 1 februari påföljande år. Rektor utser särskilda sakkunniga, som före 30 april skall avge förslag till stipendiater, varefter rektor utser sådana. Stipendiat utses endast för ett år men samma person kan efter förnyad ansökan ett påföljande år erhålla stipendium. En tredjedel av det tilldelade beloppet innestår till dess stipendiat till rektor lämnat och fått godkänt redogörelse för resultatet av arbetet. Har sådan redogörelse inte lämnats inom fem år efter det stipendium utdelats utbetalas inte det innestående beloppet.

Utdelas: 6 stipendier på 300 000 kr samt 2 stipendier på 200 000 kr. Stöd kan ges för undersöknings- samt levnadsomkostnader för sökanden, i första hand till nydisputerade forskare som saknar försörjning och doktorander i slutfasen av sin utbildning. Sökande måste vara svensk medborgare. Om medel söks för levnadsomkostnader ska inte kostnader för OH, skatt eller andra avgifter tas med i kostnadsberäkningen.

För mer information och ansökan på Uppsala universitet

 

 

Stipendieinformation vid några andra universitet och högskolor

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Umeå universitet

Uppsala universitet 


Myndigheter, forskningsråd och forskningsinstitut etc


Brottsofferfonden


Vinnova


Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Kungl Vetenskapsakademie

Tillväxtverket

Sida

Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Svenska Institutet, SI

Vetenskapsrådet


Några övriga stipendieinrättningar

Fulbright Commission

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Hjärnfonden

Japanska ambassaden

Japan Society for the Promotion of Science, Stockholmskontoret

Jernkontoret

NordForsk

Svenska Kemistsamfundet

Sverige-Amerika stiftelsen

Sveriges författarförbund

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Wenner-Gren Stiftelserna

Sonja och Gustav Forsselius stiftelse


Andra källor för stipendieinformation

British council - studier i Storbritannien

European funding guide

Fullbright commission - studier i USA

Global Grant Italienska kulturinstitutet

Sverige-Amerikastiftelsen - stipendier för forskning och högre studier i USA och Kanada

Information om stiftelser i Länstyrelsernas gemensamma stiftelseblad

Allastudier.se

Stipendier.se

Studentum.se

Studentstipendium.se

Utlandsstudier.se

Kontakt

Observera att allmän rådgivning/information i olika stipendiefrågor kan inte erbjudas.

Vi svarar på frågor som rör utlysningar av Universitetets donationsstipendier, resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse, Liljevalchs och Augustinssons stipendier


E-post: stipendier@su.se

 

Under utbildningen