Coronavirus - Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS)

Sedan den 14 mars avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder.

For information in English, click here

Sidan uppdaterades den 3 april 2020. Ny information är markerad med "NY!". Uppdaterade ställningstaganden är markerade med "Uppdaterad!"

Uppdaterad!

Det svenska Utrikesdepartementet (UD) har den 3 april beslutat att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor fram till den 15 juni 2020.

UD rekommenderar nu att svenska utlandsresenärer bör överväga att snarast möjligt återvända till Sverige. 
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/utlandsresor--avradan-for-alla-lander/

Stockholms universitets samlade information till studenter och medarbetare kring coronaviruset finns på su.se/corona.

Nedan finns specifik information för dig som befinner dig utomlands på utbyte, praktik eller MFS:

 Studenter som befinner sig på utbyte/MFS

Uppdaterad!

Stockholms universitet rekommenderar studenter utomlands att undersöka möjligheten att fullfölja sina utbytesstudier hos värduniversitetet på distans från Sverige. Kontakta din heminstitution vid Stockholms universitet om du har frågor eller funderingar.

Spridningen av det nya coronaviruset i världen är omfattande och situationen för de som befinner sig utomlands kan snabbt förändras. Ett ökande antal länder inför nu olika åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridning i landet, något som också kan påverka resandet. Det kan komma att bli mer komplicerat att resa. Stockholms universitet uppmanar därför studenter att snarast möjligt se över sina möjligheter att resa hem till Sverige. 

Alla som befinner sig utomlands ombeds hålla sig uppdaterade via svenska ambassadens reseinformation på Sweden Abroad eller i appen UD Resklar samt skriva upp sig på svensklistan i det land man befinner sig.
https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/

  • UD:s konsulära nödjour nås på +46 8 405 5005 för akuta konsulära nödsituationer.

Vid försäkringsfrågor:

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Stöd och hjälp från studentorganisationer
Studentorganisationer i Europa bistår gärna med stöd och hjälp på plats till internationella studenter. Studenter som befinner sig i ett annat europeiskt land kan kontakta lokala studentorganisationer med eventuella frågor, t.ex. kring studier och rättigheter, eller om det behövs hjälp i kontakt med vård och myndigheter (t.ex. om något behöver översättas). 

European Students Union (ESU) har en databas med kontaktinformation för sina medlemsorganisationer och eventuellt specifik information angående Coronaviruset. Listan uppdateras löpande. 

Erasmus Student Network (ESN) finns på plats på lärosäten över hela Europa och hjälper gärna de studenter som behöver stöd. Här finns en lista över nationella och lokala ESN-sektioner.

Även i länder utanför Europa kan det vara möjligt att kontakta nationella eller lokala studentorganisationer för stöd och rådgivning.  

Studenter som vill avbryta sina studier utomlands och återvända till Sverige, bör kontakta sin institution både vid värduniversitetet och vid Stockholms universitet för att se om och hur vårterminens studier kan slutföras, exempelvis via distansundervisning.

Studenter som vill avbryta sina fältstudier utomlands och återvända till Sverige, bör kontakta sin institution för att se hur arbetet kan slutföras och även kontakta MFS-handläggaren på Studentavdelningen (mfs@su.se). Studenter som avbryter sin MFS med anledning av COVID-19 kommer inte bli återbetalningsskyldiga. 

Ansökan om force majeure kopplat till Erasmus+
För Erasmusstudenter och praktikanter som på grund av covid-19 förhindras från att slutföra sina utbyten enligt plan kommer det finnas möjlighet att ansöka om force majeure för att helt eller delvis få behålla sitt Erasmusstipendium. Stockholms universitet kommer, så snart Universitets- och högskolerådet utarbetat riktlinjer för hur ansökan ska gå till, vilka kostnader som kan åberopas samt vilka dokument som behöver bifogas, publicera information om det. 

Pågående och avbrutna utbytesstudier, distans/onlineundervisning

  • Om du som student har åkt till ditt partnerlärosäte och på plats fått veta att universitetet har skjutit upp startdatum för studierna och då väljer att vänta kvar tills studierna kan påbörjas behåller ditt stipendium under tiden du väntar. Ingen force majeure-ansökan behöver göras. 
  • Om partnerlärosätet har stängt och infört distans-/onlineundervisning anses du som student delta i utbytet och behåller ditt stipendium oavsett om du läser på distans från partneruniversitetet, Sverige eller  ett annat land. Din avsikt ska vara att återvända till lärosätet när det öppnar. Det samma gäller för praktik, i de fall praktikplatsen organiserat en praktik som du kan göra digitalt/utan att fysiskt närvara på praktikplatsen. Ingen force-majeure-ansökan behöver göras. 
  • Om du som student inte hann åka till partnerlärosätet utan påbörjade distansundervisning direkt anses du delta i utbytet och behåller ditt stipendium oavsett om du läser på distans från partnerlärosätet, Sverige eller ett annat land. Din avsikt ska vara att resa till lärosätet när det öppnar. Ingen force majeure-ansökan behöver göras. 

För alla tre scenarion ovan gäller följande om du väljer att avbryta ditt utbyte:

  • Om du uppfyller minimidagarna för deltagande (60 dagar för praktik, 90 dagar för studier) behöver ingen ansökan om force majeure göras – du behåller automatiskt ditt stipendium. Om antalet dagar blivit färre än planerat kommer ditt stipendium att justeras storleksmässigt.
  • Om du avbrutit studierna och inte uppfyllt minimidagarna kommer det finnas möjlighet att ansöka om force majeure för att få behålla stipendium för de dagar du deltog i mobiliteten. Mer information om hur ansökan går till kommer att publiceras när riktlinjerna för ansökan har utarbetats.
  • Det kommer vara möjligt att ansöka om att få behålla få behålla stipendiemedel för fler dagar än du deltagit i mobiliteten - om du har haft extra utgifter, till exempel att du varit tvungen att betala för ditt boende i förväg och inte kan få tillbaka pengar när du avbryter mobiliteten. Mer information om hur ansökan går till kommer att publiceras när riktlinjerna för ansökan har utarbetats.

Det finns inte någon anledning att i dagsläget skicka hem internationella utbytesstudenter med automatik. Detta kan dock komma att ändras. Internationella utbytesstudenter som vill lämna Sverige bör stå i nära kontakt med sin institution vid Stockholms universitet för att se om och hur vårterminens studier kan slutföras, exempelvis via distansundervisning. Noteras bör dock att distansundervisning kan bli aktuellt under en begränsad period och att undervisningen på plats vid universitetet kan komma att återupptas när situationen ändrats.

Kontakta Housing Office vid frågor gällande din bostad om du hyr via dem: housingoffice@su.se

Meddela Migrationsverket om hemresa till följande mejladress: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

Studenter som ännu inte åkt iväg på sitt utbyte/MFS, våren 2020 

Utifrån UD:s avrådan ställs tyvärr alla utbyten för våren 2020, som inte påbörjats, in. Berörda studenter bör kontakta sina utbyteskoordinatorer om det ännu inte skett och uppmanas att ta kontakt med sin institution för att diskutera hur detta kan påverka studier.

Utifrån UD:s avrådan skjuts alla MFS upp på obestämd tid. Nya besked kan komma efter den 14 april då UD ska återkomma med en ny bedömning. Studenter uppmanas att ta kontakt med sin institution för att diskutera hur detta kan påverka studier och uppsatsarbeten. 

NY!

Utlysningar VT20 och HT20

Får lärosätet bevilja nya studenter stipendier just nu?
Nej. Stockholms universitet får inte bevilja nya stipendier till länder UD avråder från att resa till. Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium så att deras stipendier kan beviljas snabbt om situationen förändras. I de fallen är det viktigt att ta hänsyn till studenternas förutsättningar att genomföra fältstudien enligt MFS regelverk. När UD framöver kommer att justera sin avrådan ska lärosätet ta stöd i paragraf 23 i MFS allmänna villkor 2019 och göra en riskbedömning av vart det ändå kan var olämpligt att studenter reser med tanke på risker för hälsa, säkerhet och bristande möjlighet att genomföra fältstudien. Riskbedömningen ska även ligga till grund för att på ett likvärdigt sätt hantera redan beviljade stipendiater som ännu inte lämnat Sverige.

Kommer nästa utlysning bli av (15 april – 5 maj 2020)?

Ja. SU har 25 MFS-stipendier kvar att dela ut. Med rådande omständigheter med Covid-19 kan det bli svårt för studenter genomföra sin fältstudie under hösten och vara tillbaka i Sverige innan deadline 31 januari 2021. I och med detta förlänger SU projekttiden för studenterna med nytt sista datum till 31 maj 2021. Detta betyder att studenter som ansöker om ett MFS-stipendium i nästa utlysning (deadline 5 maj) kan välja att genomföra sin fältstudie under HT20 eller VT21.

OBS: Enligt UHRs information får SU ha en ansökningsomgång, men kan inte bevilja stipendier till länder som UD avråder från. Istället kommer studenterna få en preliminär bedömning baserad på UDs reserekommendationer som måste följas upp och som visar att de är kvalificerade. I dagsläget kan lärosätet inte betala ut stipendier, men detta kan förändras efter UD:s uppdatering 14 april. Om vissa länder inte längre har en avrådan kan ett beslut tas. Inga stipendier betalas ut innan UD lyft sin avrådan för resa till aktuellt land/region.

Om du som Erasmusstudent inte hann åka till partnerlärosätet utan påbörjade distansundervisning direkt anses du delta i utbytet och behåller ditt stipendium oavsett om du läser på distans från partnerlärosätet, Sverige eller ett annat land. Din avsikt ska vara att resa till lärosätet när det öppnar. 

Stockholms universitet tar inte emot några inkommande utbytesstudenter under den period som UD:s avrådan från resor gäller. Nya besked kan komma efter den 14 april då UD ska återkomma med en ny bedömning. Berörda institutioner vid Stockholms universitet uppmanas hålla sina internationella partners informerade. 

Vi vet inte hur situationen kommer se ut i höst vad gäller UD:s avrådan eller i de länder där vi har partneruniversitet. Studenter som har blivit nominerade till utbyte hösten 2020 och studenter som ansöker genom aktuella utlysningar till hösten, kan söka, men rekommenderas att söka kurser vid Stockholms universitet senast 15 april ifall att utbytet skulle bli inställt. 

Det är viktigt att studenten håller sig uppdaterad genom regelbunden kontakt med sin institution eller Studentavdelningen (om studenten åker genom centrala avtal).

NY!

Blir det en utlysning för fältstudier via MFS under hösten 2020?

Ja. En utlysning planeras med deadline 15 oktober 2020. SU kommer söka nya MFS-medel hos UHR ca. augusti-september med besked i ca. november. Studenter kommer få besked så snart som möjligt, med en planerad utresa under 2021. Webben uppdateras så snart som möjligt.

 

Under utbildningen