Efter 90 % seminariet

Ansvarar doktoranden och handledare gemensamt för:

 • Beroende på hur 90 % seminariet gått…
 • Skall doktoranden tillsammans med handledare föreslå/fastställa datum för disputationsakten.

 

OBS! Forskarutbildningens terminer går på kalenderhalvår. Begräsningar för disputationer rör sommarmånaderna. Enligt SU:s föreskrifter får disputation äga rum under perioden 15 aug – 15 juni. Perioden 16 juni – 14 aug ska inte inräknas i spikningsperioden varför man vid disputation exempelvis den 24 aug behöver spika senast den 5 juni. I början av vårterminen får man ta hänsyn till julhelgerna när man bokar disputation, samma sak gäller vid påsk. Se länk: Boka tid & plats för disputation

 • Föreslå vem som ska vara slutläsare.
  • På Humanistiska fakulteten ska slutläsaren helst vara intern, och annars vara anställd på Stockholms universitet. I undantagsfall kan denna vara extern. Slutläsaren bör få 2 veckor på sig att granska avhandlingen.
 • Slutläsarens kommentarer till eventuella justeringar skall noteras i särskilt avsedd blankett ”Mall slutgranskning avhandlingsmanuskript” som återfinns i X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Lathundar, mallar och blanketter\Blanketter och mallar.[1] Denna skickas sedan till prefekt för signatur och därefter till doktoranden och handledare, samt till administratör för forskarutbildningen Sara Rylander, sara.rylander@hsd.su.se för arkivering. Huvudhandledaren skickar också denna blankett till Humanistiska fakulteten registrator@su.se tillsammans med blanketten ”Disputation, opponent, betygsnämnd, ordförande”(se under rubriken Ansvarar handledare för).
  • Därefter har doktoranden 2 veckor till justeringar och efter sker eventuell språkgranskning (se under nästa rubrik).
  • Biblioteket på SU ansvarar för tryckeri samt tilldelar doktoranden ett ISBN-nummer.
   • Efter justeringar och eventuell språkgranskning ska beställning av tryck skickas till tryckeriet. Hela tryckprocessen från provtryck till sluttryck tar cirka 3 veckor. Se bibliotekets hemsida
 • Sätta datum för spikning.
  • Spikblad. Se bibliotekets hemsida: Spika din avhandling
  • Meddela institutionens kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se för utskick till personal@hsd.su.se information på hemsidan (notis/artikel, abstract och/eller spikblad samt tid och plats för disputation), SU-centralt, affischer mm.
  • Smidd spik finns hos administratör för forskarutbildningen.
  • Doktoranden står själv för eventuell fika samt iordningställande och bortplockande av densamma.
  • Doktorand och handledare kontrollerar Ladok-utdragen så att alla kurser finns inrapporterade.

 

Ansvarar doktoranden för:

 • Boka lämplig lokal[2] för disputationsakten via lokalbokning@hsd.su.se Kontrollera med Humanistiska fakulteten att det inte är någon annan disputation inbokad samma dag. Detta görs så snart som disputationsdatum är satt då det är svårt att få tag i stora lokaler.
 • Att direkt kontakta biblioteket angående tryckprocessen. Möte med biblioteket bör inbokas senast sex veckor (30arbetsdagar) före din spikdag.
  • 150st exemplar av avhandlingen beställs.
 • OBS! Beställ ett förborrat exemplar till spikning.
 • Att ta i beaktande att det vid eventuell språkgranskning behövs extra tid (det vill säga att förberedelserna måste börja tidigare!).
  • Engelska institutionen skall kontaktas vid språkgranskning - Ezra Alexander ezra.alexander@english.su.se 08-16 3615.
   • Kontakt skall ske så snart som möjligt då marginaler behövs samt att det kan vara väntetid (kölista).
   • En avhandling på 85000 ord (ca 250 s.) tar cirka 20 timmar att språkgranska. Språkgranskningen tar således cirka 1 vecka. Därefter har doktoranden 1 vecka till justeringar.
  • I de fall Engelska institutionen ej är aktuell för språkgranskning, till exempel då avhandlingen omfattas av mycket specifika kunskaper/begrepp inom ämnesområdet kan extern granskare/leverantör upphandlas. Kontakta administrativ chef Claudia Hakanen claudia.hakanen@hsd.su.se eller ekonom Louise Sköldberg louise.skoldberg@hds.su.se  i god tid i förväg så att extern granskare/leverantör kan upphandlas. Räkna med att själva upphandlingen kan ta cirka 4 veckor och granskningen 1-2 veckor.

 

Ansvarar handledare för:

Att direkt efter 90 % -seminariet kontakta tilltänkt opponent (1 person), betygsnämnd (3 personer) samt 1 suppleant. Tillfråga gärna redan då också ordförande (företrädesvis prefekterna från HSD).

 • Vad som gäller för betygsnämnden är följande riktlinjer:

Tre ordinarie ledamöter och en suppleant ska utses. Suppleanten ska kunna ersätta vilken som helst av de tre ordinarie. Betygsnämndens sammansättning ska vara följande:

 

Av de fyra ledamöterna ska två ha sin verksamhet utanför Stockholms universitet, två bör ha sin verksamhet inom Humanistisk-samhällsvetenskapliga området vid Stockholms universitet och högst en får komma från doktorandens institution. (Se dokumentet ”Riktlinjer för disputationer Humfak” - se punkt 6 som ni hittar i X- mappen (X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Disputation, licentiatseminarium, avstämningsseminarier).

 • Handledaren fyller i blanketten som heter: ”Disputationsblankett, opponent, betygsnämnd, ordförande”, finns i X mappen under (X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Lathundar, mallar och blanketter\Blanketter och mallar) och skickar denna till prefekten. När förslaget är godkänt av prefekten ska underlaget skickas till Humanistiska Fakulteten registrator@su.se samt till personalhandläggare Sara Rylander, sara.rylander@hsd.su.se och inköpsansvarig Louise Sköldberg louise.skoldberg@hsd.su.se för inköp/resebokningar vid institutionen. OBS! Blanketten ska vara registrator till handa minst 6 veckor innan disputationen.

 

 

När avhandlingen lämnas för sluttryck

Ansvarar doktoranden för:

 • Att meddela institutionens kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se för utskick till personal@hsd.su.se samt information på hemsidan (notis/artikel, abstract och eller spikblad samt tid och plats för disputation), SU-centralt, affischer mm.
 • Att pliktexemplar skickas ut enligt lista (X:\Arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Disputation, licentiatseminarium, avstämningsseminarier). Blanketten heter ”Fördelning, avhandlingar och lic.uppsatser, pliktupplaga”. Adresslappar och kuvert finns på institutionen. Doktoranden får hjälp med utskicket av administratören Lena Eurén lena.euren@hsd.su.se
 • Fakturaadress och referensnummer:
 • Stockholms universitet
  Postbox 507 41
  202 70 Malmö
 • Referensnummer: 121/doktorandens namn

OBS! Viktigt är att avhandlingen omgående skickas till opponent och betygsnämnd. Dessa ska ha avhandlingen i hand 3 veckor innan disputationsakten.

 

Inför och vid disputationsdagen:

Ansvarar institutionen för:

 • Att enklare förtäring är beställd till opponent och betygsnämnd vid överläggandet.
 • Detta ska beställas 2 veckor i förväg hos institutionens ekonom Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se. Deltagarlista med fullständiga namn och tillhörigheter skall delges Louise Sköldberg.
  • T.ex. Anna Andersson, professor, Uppsala universitet.
  • Iordningställande och bortplockande av förtäring.
  • Att lokal är bokad till betygsnämndens överläggning lokalbokning@hsd.su.se (hus P, plan 3 rekommenderas av logistiska skäl), rekommendation att boka för 2-3 timmar.
  • Beställning av blommor till disputand. Beställning skall gå via institutionens ekonom Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se
  • Att det i disputationssalen finns två glas och två flaskor vatten till doktoranden och opponenten.

Ansvarar doktoranden för:

I väntan på betygsnämndens överläggning efter disputationsakten:

 • Mingel (hus P, plan 3 rekommenderas av logistiska skäl).
 • Detta ska beställas 2 veckor i förväg hos Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se men dukas fram och plockas bort av doktoranden.
 • Institutionen bjuder på/står för kostnaden av: Disputation förmiddag: Lättare lunchbuffé och alkoholfri dryck. Disputation eftermiddag: Snacks/tårta/snittar (ett alternativ väljs) och mousserande alkoholfri dryck. Önskas alkoholhaltig dryck får doktoranden själv stå för inköp och kostnaden av detta.
 • Vid överenskommelse med andra doktorander kan disputanden be om hjälp med iordningställande och bortplockande av förtäring i samband med minglet i väntan på betygsnämndens utlåtande.
 • Teknisk support kan institutionstekniker Daniel Lindblom daniel.lindblom@hsd.su.se vara behjälplig med – kom ihåg att kontakta honom för till exempel bokning av specialutrustning, bärbar dator osv. daniel.saba@hsd.su.se telefonnummer: 08-1207 6517
 • Fotografering mm kan institutionstekniker Daniel Lindblom daniel.lindblom@hsd.su.se eller kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se vara behjälplig med – kom ihåg att kontakta dem i god tid, kanske har du speciella önskemål!
 • När avhandlingen är godkänd läggs den ut som ny publikation på webben. Kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se hjälper till med detta.

 

Vid disputationsdagen

Ansvarar ordförande för:

 • Ordförande ska ta med blanketten Protokoll vid disputationsprov som finns i X:\arbetsmaterial HSD\Utbildning\Forskarutbildning\Lathundar, mallar och blanketter\Blanketter och mallar, samt ansvara för att disputationsprotokollet (signerat original) kommer administratör för forskarutbildningen Sara Rylander, sara.rylander@hsd.su.se till handa snarast för inrapportering av resultat i Ladok. Studentavdelningen skickar ut disputationsprotokollet till både ordföranden och handledaren tidigast 3 veckor men senast 1 vecka innan disputationsdagen. Ifyllt protokoll skickas av Sara Rylander med internpost till registrator (kopia skall sparas på institutionen, skall hanteras av administratör för forskarutbildningen).

Ansvarar handledare för:

 • Möta upp och installera opponenten och betygsnämnden.
 • Institutionen står i normalfallet för 1 hotellövernattning för inresande opponent/betygsnämnd. Handledaren meddelar bokningsansvarig Louise Sköldberg louise.skoldberg@hsd.su.se om detta är aktuellt.

 

Disputationsprocessen

Disputationsprocessen tar cirka 12 veckor (utan språkgranskning)

Disputationsprocessen tar cirka 14 veckor (språkgranskning vid engelska institutionen)

Disputationsprocessen tar cirka 18 veckor (vid upphandling av språkgranskning)

 

 

 

 


[1] X-mappen är vår gemensamma server som samtliga anställda har tillgång till. (Hittas under ”Dator”).

[2] Vid HSD ska alltid Vivi Täckholmsalen (hus Q) prioriteras vid disputation!