I Stockholms universitets årsredovisning för 2016 lyfts att universitetet slutfört och följt upp den centrala åtgärdsplanen för 2015 – 2016. Mer än hälften av åtgärderna har slutförts och av de övriga var flera av långsiktig karaktär och dessa förs över till den nya åtgärdsplanen för 2017 – 2018, där det även finns nya åtgärder.

Ekonomiskt blev utfallet ett resultat på fem miljoner kronor. Med en omsättning av Stockholms universitets storlek är det att betrakta som ett nollresultat. Universitetet har vidare under 2016 gjort flera centrala strategiska investeringar som ska minska myndighetskapitalet (de sparade medlen). Dessutom har fastlagda planer för investeringar i bland annat lokaler och framtidens lärandemiljöer konkretiserats.

Under året undertecknade rektor avtalet för byggande i Albano. Processen kring inplacering av verksamheten som ska flytta till Albano har fortsatt och beslut tas under 2017.


Nytt forskningsfartyg

En annan viktig händelse var invigningen av det nya forskningsfartyget Electra af Askö. Under årets flyttade vidare Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik, över från KTH. Rektors satsningar på forskning inom området Barn, migration och integration samt Digital humanvetenskap har även sjösatts.

På forskningssidan kan även konstateras att universitetet allmänt kommit väl ut vad gäller externa anslag. Detta vidimerar vår starka profil inom excellent grundforskning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Utlysningar av kvalitetsmedel

Två centrala utlysningar har gjorts av kvalitetsmedel för utbildning, varav den ena med fokus på lärarutbildningarna. REBUS (Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring) har också fortsatt arbetet med att utveckla kvalitetssystemet för utbildning.
Stockholms universitet fortsätter att arbeta för ett ökat internationellt utbyte. Under 2016 har såväl antalet utresande som inresande utbytesstudenter ökat. Antalet inresande utbytesstudenter från tredjeland blev 9 procent fler jämfört med 2015.

Vid Avdelningen för forskningsstöd har en ny tjänst som ”Head of International Affairs” inrättats, vilket signalerar nystart för universitetets internationella arbete.

Läs årsredovisningen.