Stiftelsen Harald och Tonny Hagendahls minnesfond har till uppgift att främja vetenskaplig forskning eller undervisning inom den klassiska antikens vetenskapsområde med tyngdpunkt på latinskt språk, romersk litteratur och historia. Fonden står under överinseende av Svenska klassikerförbundet. Bidrag från Minnesfonden kan erhållas av individ eller organisation, som genom sin verksamhet främjar fondens syfte. Bidrag kan utgå i form av stipendier för studier, för konferensresa, författande av vetenskaplig artikel eller projektarbete.

Nästa utdelning av medel från fonden avses äga rum i början av juni 2017 och då beräknas omkring kr 270.000 stå till förfogande. Intresserade personer och organisationer inbjuds att senast den 28 april 2017 insända en ansökan om bidrag till projekt inom det angivna ämnesområdet. Ansökan skall sändas till styrelsens ordförande, professor Hans Aili, antingen per post i tre exemplar eller som bilaga till e-post.

Fil dr Hans Aili
Professor emeritus i latin
Ordförande för Minnesfondens styrelse
Vintergatan 21, 172 69 SUNDBYBERG
08-98 67 85
epost: stiftelse@hansaili.se

Läs mer i utlysningstexten nedan (PDF).