Detta främjar projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar och andra tillstånd som kräver sjukvård. Det måste finnas ett betydande behov och efterfrågan hos patient, individ eller brukare för projektet.

Behöriga att söka är aktörer i samverkan inom minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi, institut och industri. Valfri part i teamet kan vara koordinator men om industriparten är koordinator måste den vara ett små- och medelstort företag enligt EU:s regler.

Den totala budgeten är SEK 19 miljoner. Stöd uppgår till max 50 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock maximalt SEK 1m per projekt.

Läs mer på Vinnovas webb