– Borde-frågan borde få högre status i ekonomiundervisningen. Lärare som enbart pratar om hur något ”är” missar viktig kunskap om miljöpåverkan. Det säger Caroline Ignell, gymnasielärare och lärarutbildare som nyligen disputerat i pedagogik.

För att undersöka gymnasieelevers miljöekonomiska föreställningar och värderingar har hon samlat data genom återkommande intervjuer och enkätundersökningar med samma elever på ekonomiska programmet. Sammanlagt har över 300 elever deltagit i tre olika studier över en tidsperiod på 2,5 år.

Resultaten visar att gymnasieeleverna förknippar vissa varors pris med miljöpåverkan mer än andra varor. Hamburgare och flygresor, till exempel, förknippas mer med negativ miljöpåverkan än andra varor, som jeans – trots att jeansproduktionens miljöpåverkan är omfattande.

Belyser föreställningar och värderingar

När eleverna fick möjlighet att resonera normativt om hur priset borde vara för samma varor fick konsumentperspektivet och efterfrågan större plats i prisbeskrivningen. Till exempel ansåg eleverna då att flygresor borde vara dyrare än tågresor så att folk sporras till att välja bort flyget, vilket skulle minska miljöpåverkan.

– När borde-frågan besvarades visade eleverna en annan prisförståelse än den som beskrevs när de resonerade om hur priset är. Det visar att undervisningen kan ge eleverna möjlighet att bli medvetna om sina förkunskaper, initiala föreställningar och värderingar om miljöpåverkan genom att problematisera är- respektive borde-resonemang.

Avhandlingen visar också att eleverna föreställer sig skatter och lagar som den mest effektiva åtgärden för att lösa klimatproblem. Förändrade priser på varor, så kallade marknadspriser, tillskrivs som minst effektiv lösning.

– Förhoppningsvis kan en undervisning som fokuserar på samhällsekonomiska perspektiv på miljöproblem bidra till att eleverna reflekterar kritiskt kring hur demokratiska samhällen värderar och organiserar globala miljölösningar, säger Caroline Ignell.

 

Mer om forskningen: Avhandlingen ”Exploring changes of conceptions, values and beliefs concerning the environment” finns publicerad i DiVA.