Historik

Institutionen för Orientaliska språk har funnits vid Stockholms universitet sedan 1960-talet, med forskning och undervisning inom Asiens och Mellanösterns språk och kulturer, främst kinesiska, koreanska, japanska och arabiska. Under institutionens långa historia har undervisning och forskning även bedrivits inom indologi (bl.a. sanskrit, hindi och tibetanska). Det har även givits kurser i turkiska, centralasienstudier, hebreiska och persiska, samt funnits ett centrum för Stillahavsasienstudier. Ursprungligen delades institutionen upp i separata avdelningar för dessa olika ämnen, med viss inbördes autonomi. Detta har med åren kommit att ändras och idag finns två huvudämnen vid institutionen: Asiens språk och kulturer samt Mellanösterns språk och kulturer. Namnet Orientaliska språk kom att leva kvar till 2015, då institutionen bytte namn till Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. Institutionen är en del av den humanistiska fakulteten inom Stockholms universitet.

Vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier bedrivs idag undervisning och forskning i de arabiska, japanska, kinesiska och koreanska språken, såväl som områdesstudier inom institutionens två huvudområden Asiens språk och kulturer respektive Mellanösterns språk och kulturer. Vid institutionen finns också sedan 2012 Institutet för Turkietstudier: SUITS (Stockholm University Institute for Turkish Studies). Idag studerar cirka 700 studenter varje år något av institutionens ämnen.

Lokaler

Institutionen flyttade in i sina nuvarande lokaler i Kräftriket 1993. Byggnaden uppfördes 1913 och var då Veterinärhögskolans rektors- och professorsbostäder. I Kräftriket 4 huserar personal för ämnena japanska, kinesiska, koreanska, arabiska samt Institutet för Turkietstudier. Undervisning inom institutionens ämnen bedrivs i lärosalar och seminarierum i Kräftriket 4. Till institutionen hör också Asienbiblioteket i hus 21, gamla Veterinärhögskolans kårhus.

Organisation

Vid institutionen arbetar ett 50-tal anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av stf. prefekt, administrativ chef och institutionens studierektorer. Vid institutionen finns en institutionsstyrelse, som är institutionens högsta beslutsfattande organ. Det finns även ett ämnesråd som är öppet för studerande på grund- och avancerad nivå från samtliga ämnen, samt ett doktorandråd för institutionens doktorander. Bägge dessa råd är representerade i institutionsstyrelsen. Handläggning av ekonomi- och personalärenden för hela institutionen sköts av den administrativa chefen, tillsammans med institutionens ekonomihandläggare.

Institutionsledning:

  • Prefekt: Monika Gänssbauer
  • Ställföreträdande prefekt: Gunnar Linder
  • Administrativ chef: Anneli Hilmersson