Jeanna Wennerberg. Foto: Johan Asplund
Jeanna Wennerberg. Foto: Johan Asplund

Att vägleda nybörjarstudenter in i den akademiska miljön

Under höstterminen 2015 har Jeanna Wennerberg i CeUL:s regi arbetat med ett projekt som syftar till att vägleda nybörjarstudenter in i den akademiska miljön och den skriftspråkliga kultur som råder på högskolan. Idag är det en hel del studenter som behöver stöttning, särskilt språkligt, för att klara sina studier.​

Utgångspunkten i projektet är att det är de enskilda institutionerna som är bäst på att vägleda in sina egna studenter, eftersom språkanvändningen – den akademiska litteraciteten – ser lite olika ut på olika institutioner.  

Insocialisering i och vägledning till det akademiska språket

För många studenter sker insocialiseringen utan att de behöver anstränga sig särskilt mycket och de anammar den skriftspråkliga kultur som råder genom att pröva sig fram på den första tentan eller motsvarande. För andra studenter krävs det mer omfattande vägledning.

Det akademiska språket är något som man kan tillägna sig och Jeannas projekt syftar till att på ett relativt enkelt sätt göra studenterna uppmärksamma på hur viktigt språket är för såväl kunskapsinhämtning som kunskapsutveckling. Det är viktigt att introducera studenterna till det akademiska läsandet och skrivandet i början av studierna så att de kan arbeta medvetet med att utveckla språkliga verktyg för att bättre klara sina studier. 

Utarbeta en generell modell för att stötta studenterna

I projektet har Jeanna att i dialog med studenter och undervisande lärare mejslat ut vad för typ av stöttning studenterna behöver – och när. Tanken är att det ska mynna ut i en generell modell för hur stöttningen kan schemaläggas parallellt med examinationen på den första terminens delkurser och vad den bör innehålla. ​​Modellen kommer hon att testa på Institutionen för svenska och flerspråkighet, där hon själv är verksam.

Text: Jeanna Wennerberg / Pia Nordin, Institutionen för svenska och flerspråkighet