2020 års pedagogiska ambassadörsprojekt är en fortsättning på pågående pedagogiskt utvecklingsprojektet vid Juridiska institutionen.

Kartin Lainpelto

Under år 2019 bedrivs det pedagogiska ambassadörsprojektet ”Fungerande lärarlag i syfte att skapa stimulerande lärandemiljöer” vid institutionen. Projektet tar avstamp i att fungerande lärarlag och stärkt kollegialitet är en viktig förutsättning för såväl de individuella lärarnas professionella utveckling, som för ett kontinuerligt och dynamiskt utvecklingsarbete. Dessa omständigheter kan i sin tur ge positiva effekter för bland annat studenterna kunskapsinhämtning och studieresultat. 2019 års pedagogiska ambassadörsprojekt har en mer kartläggande och inventerande karaktär där olika aspekter av lärarlagssamarbetet vid institutionen studeras empiriskt.

Nu fortsätter det pågående projektet med syftet att på flera olika sätt, omvandla de
institutionsspecifika empiriska resultaten till en förmedling av ”best practices” till institutionens medarbetare. Syftet är vidare att medarbetarna ska involveras mer aktivt i denna förmedling för att på så sätt uppmuntra en ökad kommunikation över såväl ämnes- som terminsgränser och således en stärkt kollegialitet.

Årets ambassadörsprojektet syftar till att uppnå följande:

  • Inom det befintliga juristprogrammet finns idag 18 grundkurser och ca 75 specialkurser. Varje kurs har, mot bakgrund av ett omfattande reformarbete, möjlighet att söka till exempel rörlig resurs för kursspecifika utbildningsdagar. Den pedagogiska ambassadören kommer att medverka vid kursspecifika utbildningsdagar för att tala om kollegialitet och lärarlagssamarbeten.
  • En seminarieserie ges med syfte att involvera medarbetarna vid institutionen för att stödja kommunikation och stärkt kollegialitet över såväl ämnes- som terminsgränser. Seminarierna ska (preliminärt) behandla följande ämnen:
  1. ”Institutionens lärarlagsstrukturer” med fokus på kartläggningen under 2019.
  2. ”Administrativ kollegialitet” om den administrativa personalens roll i lärarlagen.
  3. ”Kollegial Excellence” om “best practices” där ett väl fungerande lärarlag bjuds in för att tala om sina erfarenheter om vad som bygger en fungerande social struktur.
  4. ”Studentperspektiv på kollegialitet” där studentrepresentanter bjuds in för att tala om sina erfarenheter av institutionens lärarlagssamarbeten och hur sådana samarbeten kan påverka studierna.
  5. ”Kursföreståndaren som kollegial ledare” där ett antal kursföreståndare bjuds in för att tala om sina erfarenheter.
  6. ”Kollegiala konflikter som möjligheter” där ett antal medarbetare bjuds in för att tala om hur eventuella konflikter kan vändas till utvecklingsmöjligheter.
  • Utarbeta en ”arbetsbeskrivning” till institutionens kursföreståndare som syftar till att etablera rutiner för lärarlagssamarbetet som främjar kollegialitet samt motverkar att samarbetet blir beroende av en viss/vissa person/personer.

Pedagogisk ambassadör/projektledare är Katrin Lainpelto vid Juridiska institutionen.