Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Workshopen vänder sig till alla som i sin undervisning har inslag av förberedande aktiviteter inför kommande examination, men även till studierektorer och andra pedagogiskt ansvariga för planering av undervisning.

Lär dig mer om formativ bedömning

En av de viktigaste — och svåraste — delarna i vår verksamhet är att på olika sätt bedöma studenters prestationer. Traditionellt sett har den summativa bedömningen varit dominerande det vill säga den betygsättande, avslutande bedömningen (till exempel på en salstentamen). Under den här workshopen ges mer utrymme för reflektion om — och praktik av — formativ bedömning det vill säga den diagnosticerande, framåtsyftande bedömningen (till exempel på ett utkast till en uppsats).

Vi går igenom nyckelområden för att arbeta med formativ bedömning. Dessa kretsar kring lärandemål, läraktiviteter, återkoppling och studentaktivitet. Genomgångarna kompletteras med självreflektion och praktiska fallstudier i mindre grupper. Även summativ bedömning berörs, i synnerhet frågan om löpande examination (det vill säga lektionsförlagd examination under terminen) sedd i förhållande till studenternas lärprocess, samt betygsbedömning på salstentamen sedd utifrån kursens betygskriterier.

Tid 18 februari 2019: kl 9—12
Lokal/hitta till Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 4, rum: 2419
Språk Svenska
Workshopledare Hans Färnlöf, Romanska och klassiska institutionen
Referenslitteratur

Wiliam & Leahy (2015) Handbok i formativ bedömning. Natur & Kultur.

Stockholms universitet (2015) Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet. Dnr SU FV-1.1.2-0900-15.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Pil som pekar på anmälningslänken

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till workshopen Formativ och summativ bedömning