Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Målgrupp: Universitetslärare

Vid Stockholms universitet har vi en unik innehållslig kompetens på områden som berör hållbar utveckling. Av naturliga skäl har frågorna ofta också en ämnesövergripande karaktär och det är inte bara undervisningens innehåll utan också formerna för den som bidrar till att utveckla studenternas lärande på området. Hur kan vi möta det för att på bästa sätt nå fram till och hjälpa våra studenter att göra kloka överväganden?

Workshoppen synliggör hur olika ämnen och discipliner kan samverka för att utveckla undervisningen i förhållande till det kanske mest angelägna vi har att förhålla oss till i våra utbildningar, kunskaper och strategier för en hållbar framtid.

Vi arbetar med konkreta övningar som du kan ta med till din egen undervisning. Övningarna fungerar här också som underlag för att reflektera och diskutera kring hur formerna för undervisningen kan utvecklas.

 

Tid 2 december 2020 kl 09—12
Plats

E-mötestjänsten Zoom

För att delta i workshopen behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide).
  • Ett headset med mikrofon
Språk Svenska
Workshopledare

Iann Lundegård Docent vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

Cecilia Caiman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

 

Referenslitteratur

Anges senare

 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under hösten 2019 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmäl dig nu till workshoppen "Undervisa för en hållbar utveckling"