Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Workshopen vänder sig till universitetslärare och pedagogiska ledare som vill utveckla sina kursvärderingar.

Under workshopen kommer vi att diskutera för- och nackdelar med olika lösningar. Hur gör man en kursvärdering på bästa sätt inom ramen för befintliga resurser? Vad kräver egentligen regelverken av oss? Vi kommer att arbeta med en kollegial granskning av varandras befintliga arbetsformer, och hjälpa varandra att se vad som kan göras annorlunda och eventuellt bättre.

Medtag eget arbetsmaterial

Du som deltar i workshopen behöver ta med dig en kursvärderingsenkät, samt sammanställning och information som delgetts studenterna som arbetsmaterial. Närmare information om detta meddelas till anmälda workshopdeltagare inom två veckor från workshopen.

Tid 17 maj, kl 13-16
Plats *Sal 2503, IPD
Språk Svenska
Workshopledare Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik
Referenslitteratur Edström, K. (2008). Doing course evaluation as if learning matters most. Higher Education Research & Development, 27(2), 95-106.

* Rum 2503, plan 5. Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54.

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen den 17 maj ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2017 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena. Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan

OBS! Workshopen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet.

 

 

Webb-TV programmet Pedagogeeks tar upp kursvärdering

Kursvärderingar är idag påbjudna i slutet av all högskoleutbildning enligt lag som ett sätt att säkra studentinflytandet. Samtidigt upplevs ibland kursvärderingar som tidskrävande, och studenter kan ifrågasätta värdet av att lägga ner tid på att fylla i enkäter.
I programmet lyfts frågor om hur lärare på olika sätt kan hantera kursvärderingar för att skapa en bra grund i ett kvalitetsutvecklingsarbete. Programledare Klara Bolander Laksov, lektor i högskolepedagogik och Stefan Ekecrantz, FD vid Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet, samtalar kring kursvärdering som ett verktyg för kvalitetsutveckling.