Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder workshoppar med ett stort varierat innehåll om undervisning och lärande. Vi vänder oss till universitetslärare vid Stockholms universitet. Här listas olika workshopar som vi antingen har gett eller ger just nu.

KURSDESIGN/ COURSE DESIGN
ABC method for course design
ABC-metoden för kursdesign
Planering av undervisning
Planning for teaching and learning
Progression i studenters färdigheter och förmågor
Utveckla din kursvärderingsstrategi
Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling
Återkoppling för lärande
Undervisa för en hållbar utveckling
Evidensbaserad studentaktiverande undervisning — kursupplägg, tips och råd
Didaktisk planering – så tillgängliggör du kvalificerade kunskaper för dina studenter

 

UNDERVISNINGSFORMER/ TEACHING AND LEARNING
Deliberate Practice - transforming a course according to evidence-based principles
Drama som verktyg i din undervisning
Flipped classroom - How to flip your teaching
Insikt och utsikt i handledande samtal
Inspiration on Seminar Formats
Seminariet som undervisningsform
Interactive lectures
Interaktiva föreläsningar
Introduction to Team based learning (TBL)
Retorik i undervisningen
Vässa din presentationsteknik
Pedagogiska principer i praktiken
12 grepp att lyckas som lärare
12 steps to succed as a teacher
Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden
Att hantera utmanande situationer: utveckling av relationskompetens
Learning analytics to enhance student learning
Making the case for case-based teaching
Aktivitetsbaserat lärande i universitets nya ALC-salar
Activity-based learning in Active learning classrooms
Source criticism or plagiarism in higher education? Definitions of plagiarism
Source criticism or plagiarism in higher education? Case studies
Can we really develop Wikipedia assignments at the university?

 

IKT OCH LÄRANDE/ ICT DIGITAL LEARNING
Så använder du digitala kursverktyg i undervisningen
Utilizing digital resources to enhance teaching and learning
Utveckla din undervisning med Scalable Learning - del 1
Utveckla din undervisning med Scalable Learning
Community of Inquiry ─ skapa kognitiv och social närvaro i undervisning online
Online discussion and argumentation in teaching
An introduction to assessment in the digital environment
Aktivt lärande i digital miljö
Using and reusing open resources

 

INKLUDERANDE UNDERVISNING/ INCLUSIVE TEACHING

Inclusive and anti-oppressive pedagogy in higher education
Intercultural issues for teaching and learning in Higher Education
Flexibelt lärande — för en mer variationsrik och tillgänglig undervisning
Gender and Teaching in Higher Education
Universell design för lärande — tillgänglig undervisning för ökad genomströmning
Att arbeta för jämställdhet och normkritik i universitetsutbildning
Glappet — att undervisa så att nya studenter utvecklas till självständiga inlärare
Så jobbar du med studenters skrivkompetens- verktyg och modeller som stöttar studenters akademiska skrivande
Tillgänglig undervisning för ökad genomströmning

 

EXAMINATION OCH BEDÖMNING/ FORMS OF ASSESSMENT
Examination och kurskrav
Examinera närvaro
Formativ och summativ bedömning
Assessment of and for learning
An Introduction to Innovative Assessment in Higher Education

 

HANDLEDNING/ SUPERVISION
Att handleda med "flipped supervision"
Att handleda uppsatser och examensarbeten
Grupphandledning av examensarbeten
Nya strategier för handledning av studentuppsatser
Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen
Explore group supervision of PhD students ─ a way to increase participation and learning
Cultivating research environments at a distance

 

AKADEMISK LITERACITET/ ACADEMIC LITERACY
Stötta dina studenters akademiska skrivande

 

GENERISKA KOMPETENSER/ GENERIC SKILLS
Akademisk bildning i praktiken
Att arbeta med kritiskt tänkande i seminariet
Ledarskap och scenisk beredskap i lärarrollen
Nå alla dina studenter ─ så samarbetar du med en teckenspråkstolk
Lagarbete för ökat lärande
Teaching in English — strategies when teaching in a non-native language
Färre avhopp, högre betyg och djupare kunskaper ─ introduktion till Samverkansinlärning

 

FORSKARHANDLEDNING/ SUPERVISION OF RESEARCH
Forskarhandledningens ramar
Konflikthantering i forskarhandledning
The framework of research supervision
Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare?
The ethics of research supervision
Intercultural communication in research supervision

 

VIDEO I DINA KURSER
Video i dina kurser: Professionell videoinspelning på kontorsrummet eller hemma                                                                                                                                         
Video i dina kurser: Motiverande kursdesign och skärminspelning
Video i dina kurser: Intervju och inspelningsteknik med mobiltelefon
Video i dina kurser: Skapa bättre filmer med redigering