Institutionens miljöarbete ska ske i enlighet med Stockholms universitets övergripande miljömål.

Detta ska uppnås genom att:
alla personer som är anställda eller på annat sätt knutna till institutionen ska ha kännedom om, och känna ansvar för, vår miljöpolicy och vårt handlingsprogram;
all personal ska vara utbildad och motiverad att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt;

ta hänsyn till miljöaspekterna inför resor, inköp och investeringsbeslut;

hantera allt avfall från institutionen på ett miljömässigt korrekt sätt

minska vår produktion av avfall så mycket som möjligt;

vi kontinuerligt ska följa upp, utöka och ständigt förbättra vårt miljöarbete;

Du kan läsa mer om Stockholms universitets miljöarbete på: www.su.se/miljo

www.su.se/sustainablecampus

Miljögruppen
Anna Pettersson
Séréna Albert
Isak Holmerin
Susanne Lindwall

Har du förbättringsförslag eller vill rapportera en miljöavvikelse?
Använd universitetets rapporteringssystem för miljöavvikelser www.su.se/samir. Förbättringsförslag lägger du i miljögruppens brevlåda.

Relaterade länkar
Universitetets miljöpolicy

Bifogade filer

Miljöhandlingsplan 2019