Samverkan

Samverkan

Samverkan biologisk forskning. Foto: Marc Femenia.

Vår forskning och undervisning berör frågor som är av mycket stor betydelse för samhället och vår gemensamma framtid. Vi är därför intresserade av att samverka med omgivande samhälle för bästa möjliga kvalitet och relevans inom vår utbildning och forskning.

Samverkan med kommun och skola

Genom kontakter med skolor kan vi öka intresset för våra ämnen och för forskning hos den yngre generationen och vi får en bättre bild av förkunskaperna hos våra framtida studenter. Vi är intresserade av kontakter med framförallt gymnasieskolor. Vi välkomnar studiebesök av skolklasser och lärare. Våra forskare och doktorander kan besöka skolor för att berätta om vår forskning och våra kurser och vi är öppna för andra former av skolsamverkan.

Samverkan med företag och organisationer

Forskningssamarbeten med myndigheter, organisationer och företag ger möjligheter till direkt kunskapsöverföring och kompetensuppbyggnad hos båda parter. Vi har sådana samarbeten, både inom Sverige och internationellt. Förutom enskilda projektsamarbeten har vi ett certifierat marinekologiskt laboratorium som analyserar bland annat mjukbottenfaunan och vattnets näringsinnehåll i Östersjön.

Samverkan med allmänheten

Det finns ett brett intresse hos allmänheten för de frågor som vi studerar och undervisar inom. Vi ser det som en viktig uppgift att kommunicera om våra frågor. Det sker bland annat genom aktiviteter i traditionella och nya media eller direkta personliga kontakter med föredrag för intresserade organisationer. Vi deltar också i utåtriktade evenemang som Forskarfredag, Fascinerande växters Dag med mera.