Publications

Our researchers and students annually produce a number of publications of high scientific quality. Since 2007, these have been registered in DiVA.

Map showing doctoral dissertations from Department of Human Geography and Human Geography dissertations from the previous Geographical Institute.

 Doctoral dissertations submitted at the Department from 2004 can be found in the DiVA registry. DiVA allows access to some facts including the notification of submission of the doctoral thesis, and sometimes even entire dissertations in a pdf.

 

Doctoral dissertations and licentiate theses

Since the Department's dissertations are not systematically collected in a special series, we have established a chronological record, helpful for those looking for a particular dissertation or an overview of the Department's total production in that regard. Doctoral dissertations and licentiate theses are listed separately. Dissertations and theses until 1964 were presented at the former Geographical Institute.

The dissertations and theses included in the series are reported in the Department's publications catalogue ( see the relevant publication series) is here given only author name, title (sometimes abridged ), date and serial publication specified . For other dissertations and theses are given where possible full bibliographic information. With regard to the "old" licentiate theses is the list certainly incomplete.

Anrick, Carl Julius: Karta över Sveriges åkerareal. 27 May 1921. Särtryck av Sveriges Geologiska Undersökning, serie Ba Nr 10. Norstedts, Stockholm. 77 sidor jämte invikt kartbilaga och två "skolkartor".

Söderlund, Alfred: Befolkningens fordeling i Norge. Bilag til folketetthetskart over Norge. 6 December 1923. Norges geografiske opmåling, Kristiania. 156 sidor samt två kartblad.

William-Olsson, William: Huvuddragen i Stockholms geografiska utveckling 1850-1930. Del II: Ekonomisk-geografisk undersökning av nutida Stockholm med förorter. 28 May 1937. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 37. Även Bihang 11, 1937, i Stadskollegiets utlåtanden och memorial. 200 sidor, 4 invikta kartbilagor.

Moberg, Ivar: Gotland um das Jahr 1700. Eine kulturgeographische Kartenanalyse. 28 May 1938. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 40. Även Geografiska annaler 1938:1-2. 112 sidor, en kartbilaga.

Hedenstierna, Bertil: Stockholms skärgård. Kulturgeografiska undersökningar i Värmdö gamla skeppslag. 21 May 1949. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 75. Även Geografiska annaler 1948:1-2. 444 sidor + kartbilagor.

Friberg, Nils: Vägarna i Västernorrlands län. 22 September 1951. Första delen: Typiska drag i deras naturgeografiska struktur och äldre utveckling jämte utblickar över det svenska vägväsendet i övrigt, speciellt i Norrland. Stockholm och Härnösand 1951. 398 sidor. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 80 A. Andra delen: Noter och exkurser. Stockholm 1951. 432 sidor. Medd. från Geografiska institutet vid Stockholms Högskola nr 80 B.

Hölcke, Olov: Varutrafiken över Stockholms hamn mot bakgrunden av hela varuströmmen till och från Stor-Stockholm. 23 May 1952. Medd. nr 37 från Företagsekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Även Bihang nr 55 A 1952 till Stadskollegiets utlåtanden och memorial. xvi + 322 sidor, kartbilagor.

Järhult, Gustav David: Arbetskraftsrekryteringen vid Norrbottens Järnverks AB. En migrationsundersökning. 17 May 1958. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 113. 224 sidor.

Andersson, Hilbert: Parzellierung und Gemengelage. Studien über die ältere Kulturlandschaft in Schonen. 5 March 1960. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 122. 171 sidor.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre Genese. 17 March 1962. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 140. Geografiska annaler 44:1-2. 277 sidor + kartbilaga.

Torbrand, Dagny: Johannishus fideikommiss intill 1735. 25 May 1963. Meddelande från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 147. xii + 383 sidor.

Trotzig, Karl Gustaf: Den kanadensiska massa- och pappersindustrin. Marknadsläge och virkesförsörjning. 19 October 1963. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 152. 215 sidor, kartbilaga.

Törnqvist, Gunnar: Studier i industrilokalisering. I. Industriutveckling och industrilokalisering i Sverige efter andra världskriget. II. Regionala variationer i industrins lokaliseringsförutsättningar. 26 October 1963. Medd. från Geogr. Inst. vid Stockholms Högskola nr 153. Även SOU 1963:49. 392 sidor + invikta kartor.

Claeson, Claes-Fredrik: En korologisk publikanalys. Framställning av demografiska gravitationsmodeller med tillämpning vid omlandsbestämning på koordinatkarta. 28 November 1964. Medd. från Geografiska Institutet vid Stockholms Högskola nr 166. 130 sidor, kartbilaga.

Johnsson, Bruno: Åkerns omfattning vid 1600-talets mitt enligt de geometriska jordeböckerna. Kulturgeografiska studier tillämpade på Västmanlands län. 20 May 1965. 8 sidor, sammanfattning av en uppsats i Ymer 1965:1-2, en i Geografiska annaler 47 B (1965) nr 1.

Gerger, Torvald: Investigations into Migrations of Manpower. 22 March 1968. Medd. B9. Sammanfattning av fyra rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsens forskningsavdelning och en artikel i Geografiska annaler 1966 B:2.

Lindquist, Sven-Olof: Det förhistoriska kulturlandskapet i ... 17 May 1968. Medd. B11.

Sahlgren, Nils: Äldre svenska spannmålsmått. 31 May 1968. Medd. B12. Även Nordiska Museets handlingar nr 69.

Sporrong, Ulf: Kolonisation, bebyggelseutveckling och ... 13 May 1971. Medd. B23.

Karlsson, Anund: Det frivilliga skyttets spridning ... 1820-1965. 21 April 1972. Medd. B22.

Rønneseth, Ottar: Gard und Einfriedigung. 16 December 1974. Medd. B29.

Lundén, Thomas: Individens rumsliga beteende i ett gränsområde. 18 May 1973. Medd. B26.

Ersson, Per-Göran: Kolonisation och ödeläggelse på Gotland. 27 May 1974. Medd. B27.

Forsström, Gösta: Malmberget. 30 May 1975. KS 2/75. Innefattar även KS 1/75, boken Malmberget: Mining and Settlement (Luleå 1973) samt en artikel i Ymer 1972.

Pallin, Britta: Bälg och bondelag. 23 September 1977. Medd. B34.

Göranson, Ulla: Kulturlandskapsförändring och samhälls... . 18 November 1977. Medd. B36.

Östman, Peter: Gård, fält, folk. 9 December 1977. Medd. B37.

Fogelvik, Stefan: Man and Landscape: Methods for Studying ... 11 May 1978. KS 2/79. Innefattar även KS 9/78 och 1/79.

Hoppe, Göran: Skolutbildning och individbanans utveckling. 19 May 1978. KS 5/78. KS 5/77 och 1/78 ingår även.

Carlsson, Dan: Kulturlandskapets utveckling på Gotland. 14 December 1979. Medd. B49.

Andræ, Gunilla: Industry in Ghana. 4 June 1981. Medd. B55.

Widgren, Mats: Settlement and Farming Systems ... 29 April 1983. Acta 3.

Morger, Kersti: Skebo Bruk. Teknisk och social förändring vid ett järnbruk under 1870-talet. 11 October 1985. ISBN 91-7146-454-9. Egen distribution.

Ljungberg, Sven-Åke: Flygtermografi – ett hjälpmedel vid kommunal energiplanering. En metodstudie. 3 October 1986. Statens institut för byggnadsforskning, Meddelande M:2. ISBN 91-540-9253-1. 304 sidor + bilagor.

Wigren, Anders: Från fyrk till urna. 25 November 1988. Medd. B67.

Garcia, Rigoberto: Incipient Industrialization ... 3 March 1989. Medd. B68.

Nyström, Jan: Stockholms stadsland. 2 November 1990. Medd. B72.

Svallhammar, Stig: En spårlös järnvägssatsning? 5 June 1991. Medd. B75.

Park, Heon-Joo: Housing Land in Government Intervention. 13 September 1991. Medd. B76.

Roeck Hansen, Birgitta: Township and Territory. 20 September 1991. Acta 6.

Persson, Christer: Jorden, bonden och hans familj. 22 May 1992. Medd. B79.

Gerger, Christina: Där nöden var som störst. 16 October 1992. Medd. B82.

Wåhlin, Lars: Back to Settled Life? 29 April 1994. Medd. B89 samt B87-88, KS 3/82, 3/93, 4/93.

Bodström, Kerstin: Marken, makten och bostäderna. 25 May 1994. Medd. B85.

Windelhed, Bengt: Barknåre by. 22 April 1995. Medd. B92.

Mung’ong’o, Claude Gasper: Social Processes and Ecology ... 6 June 1995. Medd. B93.

Loiske, Vesa-Matti: The Village that Vanished. 9 June 1995. Medd. B94.

Renting, Arnold: I skuggan av Lövsta Bruk. 31 May 1996. Medd. 96.

Kinlund, Peter: Does Land Degradation Matter? 14 November 1996. Acta 7.

Akyeampong, Oheneba Akwesi: Tourism and Regional... 22 November 1996. Medd. 98.

Nordin, Urban: Skärgården i storstadens skugga. 12 December 1997. Medd. 102, samt Medd B86 och 100.

Jansson, Ulf: Odlingssystem i Vänerområdet. 20 May 1998. Medd. 103.

Bergman, Maria: Hamnen och godset. 25 March 1999. Medd. 106.

Peil, Tiina: Islescapes: Estonian Small Islands and Islanders ... 23 April 1999. Acta 8.

Tollin, Clas: Rågångar, gränshallar och ägoområden. 22 October 1999. Medd. 101.

Lourenço-Lindell, Ilda: Walking the tight rope: informal livelihoods and social networks in a West African city. 3 June 2002. Acta 9.

Andersson, Agnes: The Bright Lights Grow Fainter: Livelihoods, migration and a small town in Zimbabwe. 7 June 2002.

Wennersten, Elisabeth: Släktens territorier. En jämförande studie av sociala regelverk i det förindustriella bondesamhället i Dalarna och Hälsingland 1734 – 1826. 25 October 2002.

Hall, Ola: Landscape from Space. Geographical aspects on scale, regionalization and change detection. 31 January, 2003.

Liwenga, Emma: Food Insecurity and Coping Strategies in Semiarid Areas: The Case of Mvumi in Central Tanzania. 21 March, 2003.

Berg, Johan: Gods och landskap. Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-1562. 28 May, 2003.

Nnumduma, Bakar J: Structure and Behaviour of Food Trading Networks. The case of collecting wholesalers in Dar-es-Salaam and Arusha, Tanzania. 2 October, 2003.

Antonson, Hans: Landskap och ödesbölen. Jämtland före, under och efter den medeltida agrarkrisen. 14 May, 2004.

Gräslund Berg, Elisabeth: Till prästens bruk och nytta. Jord till prästgårdar i Sverige under medeltid och tidigmodern tid. 7 May, 2004.

Franzén, Kristina: Att flytta Axis Mundi. Om det kyrkliga landskapets struktur och förändring i Strängnäs och Växjö stift 1780-1880. 7 May, 2004.

Wästfelt, Anders: Continuous Landscapes in Finite Space. Making Sense of Satellite Images in Social Science. 28 May, 2004.

Nyberg, Helen: "At Least There is Something!" Strategic Decision-making by Female Farmers in Western Kenya. 4 juni, 2004.

Eriksson, Emelie: Stockholm med modernismen i centrum. Cityomdaningen ur ett aktörs- och ett mediaperspektiv. 7 juni, 2004.

Börjeson, Lowe: A History under Siege. Intensive Agriculture in the Mbulu Highlands, Tanzania, 19th Century to the Present. 17 september, 2004.

Vestbö Franzén, Aadel: Råg och rön. Om mat, människor och landskapsförändringar i norra Småland, ca 1550-1700. 11 mars 2005. Medd 132.

Borén, Thomas: Meeting-places of Transformation: Urban Identity, Spatial Representations and Local Politics in St Petersburg, Russia. 15 April 2005. Medd 133.

Velásquez A., Juan: Förankring och dialog. Kraftspelet mellan planering och demokrati. 29 april 2005. Medd 134.

Byerley, Andrew: Becoming Jinja: The Production of Space and Making of Place in an African "Industrial" Town. 16 September 2005. Acta 13.

Bonow, Madeleine A.: Gård, gräns, giftermål. Familjestrategiers betydelse för markens och landskapets utformning i Norra Åsarps socken, Västergötland ca 1640–1880. 11 November 2005. Medd 135.

Cadstedt, Jenny: Influence and Invisibility. Tenants in housing provision in Mwanza City, Tanzania. 8 June 2006. Acta 14.

Bylund, Jonas R.: Planning, Projects, Practice: A Human Geography of the Stockholm Local Investment Programme in Hammarby Sjöstad. 9 June 2006. Medd 136.

Kjellén, Marianne: From Public Pipes to Private Hands: Water Access and Distribution in Dar es Salaam, Tanzania. 22 September 2006. Acta 15.

Cele, Sofia: Communicating Place: Methods for Understanding Children's Experience of Place. 27 October 2006. Acta 16.

Hassanen, Sadia: Repatriation, Integration or Resettlement: The Dilemmas of Migration among Eritrean Refugees in Eastern Sudan. 2 April 2007.

Adama, Onyanta: Governing from Above: Solid Waste Management in Nigeria's New Capital City of Abuja. 12 June 2007. Acta 17.

Smas, Lukas: Transaction Spaces:Consumption Configuration and City Formation. 25 april 2008. Acta 18.

Jönsson-Brydsten, Monika: IT i boendet: - en infrastruktur för vardagslivet. 16 January 2009. Medd 139.

Wall Reinius, Sandra: Protected Attractions: Tourism and Wilderness in the Swedish Mountain Region. 2 October 2009. Medd 140.

Kateka, Adolphine G: Co-management Challenges In The Lake Victoria Fisheries: A Context Approach. 11 February 2010. Acta 19. DiVA

Björklund, Annika: Historical Urban Agriculture: Food Production and Access to Land in Swedish Towns before 1900.15 October 2010. Acta 20. DiVA

Årlin, Camilla: Becoming Wilderness: a topological study of Tarangire, Northern Tanzania 1890-2004. 15 June 2011. Acta 21. DiVA

Lagerqvist, Maja: Torpets transformationer: Materialitet, representation och praktik från år 1850 till 2010. 14 October 2011. Medd 141. DiVA

Strandin Pers, Annika: Mark i marginalen: Drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap. 12 June 2012. Medd 142. DiVA

Axelsson, Linn: Making Borders: Engaging the threat of Chinese textiles in Ghana. 12 October 2012. Acta 22. DiVA

Dubois, Alexandre: Managing Distance: Small Firm Networks at the Geographic Margins. 30 May 2013. Medd 143. DiVA

Westermark, Kristina: Proximity and Learning in Internationalisation: Small Swedish IT firms in India. 3 October 2013. Acta 23. DiVA

Malm, Charlotta: A place apart? Debating landscapes and identities in the Shetland Islands. 3 December 2013. Acta 24. DiVA

Trygg, Kristina: Arbetets geografi. Kunskapsarbetets organisation och utförande i tidrummet. 28 mars 2014. Medd 144. DiVA

Balogh, Péter: Perpetual borders: German-Polish cross-border contacts in the Szczecin area. 9 May 2014. Medd 145. DiVA

Wimark, Thomas: Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians. 5 June 2014. Medd 146. DiVA

Meinild Nielsen, Michael: Inferring Land Use from Remote Sensing Imagery ‒ A context based approach. 11 June 2014. Medd 147. DiVA

Zhang, Qian: Pastoralists and the Environmental State: A study of ecological resettlement in Inner Mongolia, China. 12 May 2015. SSHG 25. DiVA

Andersson, Ida: Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities. 22 May 2015. Medd 148. DiVA

Hennerdal, Pontus: Education through Maps: The Challenges of Knowing and Understanding the World. 23 October 2015. Medd 149. DiVA

Caretta, Martina Angela: East African hydropatriarchies: An analysis of changing waterscapes in smallholder irrigation farming. Medd 150. 6 November 2015. DiVA

Gemechu Ango, Tola: Ecosystem Services and Disservices in an Agriculture-Forest Mosaic:
A Study of Forest and Tree Management and Landscape Transformation in Southwestern Ethiopia. Medd 151. 20 May 2016. DiVA

Webster, Natasha Alexandra: Gender and Social Practices in Migration: A case study of Thai women in rural Sweden. Medd 152. 2 December 2016. DiVA

Kuns, Brian: Peasants and Stock Markets: Pathways from Collective Farming in the Post-Soviet Grain-Belt. Medd 153. 27 October 2017. DiVA

de Bont, Chris: Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania. Medd 154. 14 June 2018. DiVA

Borg, Ida: Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation. Medd 155. 18 October 2018. DiVA

Pas Schrijver, Annemiek: Pastoralists, Mobility and Conservation. Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands. Medd 156. 10 January 2019. DiVA

Fält, Lena: New urban horizons in Africa: A criticalanalysis of changing land uses in the Greater Accra Region, Ghana. Medd 157. 6 March 2020. DiVA

Vogiazides, Louisa: Pathways and destinations:Spatial mobility and socioeconomic integration of international migrants in Sweden. Medd 158. 27 March 2020. DiVA

Laszlo Ambjörnsson, Emmeline: Gendered Performances in Swedish Forestry: Negotiating Subjectivities in Women-Only Networks. Medd 159. 10 June 2021. DiVA

Jongh, Lennert: Governing street and market vending in Kitwe, Zambia: Shifting rationalities and vendors' individual and collective agency. Medd 160. 3 December 2021. DiVA

Levy, Joshua: Homeless in 'The People's Home': Exploring the experiences of 'vulnerable EU citizens' in Stockholm, Sweden. Medd 161. 24 February 2022. DiVA

Gustafsson, Jennie: The state of tenancy: Rental housing and municipal statecraft in Malmö, Sweden. Medd 162. 4 March 2022. DiVA

Mbande, Victor: Accumulation from Below: Smallholders and public irrigation investments in Kilombero Valley, Tanzania. Medd 163. 23 September 2022. DiVA

Adolfsson, Johanna: A new storm over the Naqab: The temporality of space in Israeli settler colonialism. Medd 164. 27 January 2023. DiVA

Jacobsson, Oscar: När floden märkte marken: Om bruket av översvämningsmark längs med Emån och Ätran 1500–1910. Medd 165. 10 February 2023. DiVA

Dissertations for the “older” licentiate are usually not published. To begin with, a list of people with no known date of dissertation. The chronological list includes a number of dissertations with no known title.

Anrick, Carl Julius:

Hedenstierna, Dagny:

Moberg, Ivar:

Söderlund, Alfred:

Walldén, Gösta: ? Solna som invandringsort? Ymer?

Åberg, Fritz:

William-Olsson, William: Unknown title. 1934.

Friberg, Nils: Unknown title. 1935.

Hedenstierna, Bertil: Unknown title. 1941.

Hölcke, Olov: Studier i de svenska textila industriernas lokalisering. Spring Semester 1947.

Kristiansson, Anna Lisa: Kulturgeografiska studier i Stockholms norra skärgård. Spring Semester 1947. Geografiska annaler 1947:1-2 sid 48-127.

Garland, Sven Olof: Världens industri med dess råvaru- och energiförsörjning. Autumn Semester 1947. Världens länder och folk efter andra världskriget, band II sid 757-844. Stockholm 1948.

Kritz, Lars-Bruno: Förenta Staternas skogstillgångar 1920-38. Autumn Semester 1951.

Järhult, David: Titel? Handlar om Arbogas inre o yttre flyttningsrörelser, handelsområde, näringsliv 1900-1950, yttre och inre differentiering. Autumn Semester 1952.

Andersson, Hilbert: Studier i det gamla kulturlandskapet i sydöstra Skåne. Autumn Semester 1957. 130 sidor + 30 kartbilagor.

Helmfrid, Staffan: Östergötland "Västanstång". Studier över det äldre kulturlandskapet och dess genes. Spring Semester 1958. 251 sidor.

Laring, Gunnar: Till frågan om de äldre svenska stadsplanerna. 3 March 1958. 241 s. Opp. Staffan Helmfrid.

Norrbom, Claes-Eric: Strukturomvandlingen i jordbruket samt befolkningsutvecklingen inom norra Roslagen i Stockholms län.  Autumn Semester 1959. 98 sidor + bilagor.

Torbrand, Dagny: Johannishus fideikommiss intill 1734. I. Arbetsorganisation, administration och arbetsliv. II. Bebyggelse, boskapsskötsel. 1959. 180 + 84 + 65 sidor.

Claeson, Claes-Fredrik: Lokal och publik. Undersökningar kring lokalisering och dimensionering av allmänna samlingslokaler. Spring Semester 1960.

De Geer, Eric: Migrationsstudier i Finland och Sverige. I. Migration in the Archipelago of Southwestern Finland during the Last Hundred Years. II. Emigrationen i Västsverige i slutet av 1800-talet. Spring Semester 1960.

Trotzig, Karl-Gustaf: Den kanadensiska massa- och pappersindustriens vedförsörjning. Spring Semester 1960. 233 sidor + bilagor.

Törnqvist, Gunnar: Studier i industrilokalisering. Metodstudier på empiriskt material. Spring Semester 1962. 243 sidor + bilagor.

Johnsson, Bruno: Åkerarealen i Västmanlands län omkring år 1650. Metodstudier och undersökning på empiriskt material. Spring Semester 1963. 153 sidor + bilagor.

Sahlgren, Nils: Äldre västgötska spannmålsmått – en historisk-geografisk förundersökning. Spring Semester 1963. ii + 201 sidor + bilagor.

Lindquist, Sven-Olof: Det förhistoriska landskapet i östra Östergötland. Autumn Semester 1963.

Backlund, Lars: Norrlands industri 1960. En kartering av den industriella sysselsättningen i Norrland. SOU 1963:62 sid 5-54. Autumn Semester 1963.

Karlsson, Anund: Den frivilliga gymnastikens utveckling och spridning i Sverige 1805 – 1960 jämte prognos för åren 1970 och 1975. Spring Semester 1964. 210 sidor.

Kindahl, Jan: Industrins lokalisering ur tidsmässigt perspektiv. Studier i industriell utveckling. Autumn Semester 1964. 135 sidor.

Lundgren, Jan: Utvecklingen i ett antal europeiska stålindustriorter från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. En jämförelse. Autumn Semester 1964. 151 sidor + bilagor.

Bonnesen, Gunhild: Befolkningsgeografiska elementarprocesser. Mikrogeografiska undersökningar angående befolkning, lokalisering och migration i Örberga, Östergötlands län. I: 1835-1845. Spring Semester 1965. iii + 144 sidor + bilagor.

Boye, Yngve: Turplaneringsmetoder vid distribuering och uppsamling. Studier på basis av transportdata från Västra Sveriges Slakteriförening. Spring Semester1965. vi + 153 sidor.

Tandberg, Olof G: Något om den indiska befolkningsgruppen och dess ställning i Kenya, med speciell hänsyn tagen till duka-wallahs fram till 1960. Spring Semester 1965. 116 sidor + bilagor.

Gerger, Torvald: Västervik, en flyttningsundersökning. Autumn Semester 1965. 123 sidor + bilagor.

Lundholm, Ingrid: Spånadslinodlingens geografiska läge 1940-1965 i Sverige. Spring Semester 1966. 157 sidor + bilagor.

Stattin, Jan: Godstransporter och trafiktillväxt på de norrländska järnvägarna 1948-1963. Spring Semester 1966. 101 sidor + tabellbilaga.

Andræ, Gunilla: Manufacturing Industry in Ghana in the Beginning of the 1960s: A Study of Regional and Urban Characteristics, based on recent published Official Employment Statistics. Spring Semerster 1967.

Lundgren, Jan-Christen: Nationella flyttningar till en lokal arbetsmarknad. Autumn Semester 1967. 92 sidor.

Pallin, Britta: Några drag i hemmansvärdering, jordfördelning och byutveckling i Floda socken, Västerdalarna, 1610-1806. Autumn Semester 1967? 92 sidor + bilagor.

Sporrong, Ulf: Det äldre kulturlandskapets utveckling i NV delen av Länna socken i Uppland. Autumn Semester 1967. FARS medd. 6 (ändrad titel).

Lundén, Thomas: Centralorter, omland och inköpsvanor. Studier av regionala system i Örebro län. Spring Semester 1968. FARS medd. 7, 11, 12 samt en opublicerad rapport.

Sannel, Bertil: De fria fakulteternas regionala studentrekrytering under perioden 1956-1962. Spring Semester 1968. 96 sidor, tabellbilaga 182 s, kartbilaga 89 s.

Seger, Bruno: Liberia. Ekonomisk-geografiska studier. Spring Semester 1968. 66 sidor.

Thor, Lars: De administrativa gränsdragningarna i södra delen av Kalmar län intill 1500-talets mitt. I. Översikt. Autumn Semester 1968. vii + 96 sidor.

Almbrand, Björn: Mjölby, en nod i samhällets rumsliga system. 151 sidor + bilagor. Spring Semester 1970.

Werkö, Carl-Göran: Befolkningsutveckling och agrarstruktur. I. Ervalla socken. Spring Semester 1970. 141 sidor.

Marsh, Folke: Interurbana resors rumsliga struktur. Autumn Semester 1970. 139 sidor + bilagor.

Östman, Peter: Strukturella förändringar inom lantbruket 1951-69. Spring Semester 1971.

Ersson, Per-Göran: Gotlands agrarbebyggelse från medeltiden till 1600-talet. Autumn Semester 1971.

Augustsson, Siv: Örbyhus län. Studier i kulturlandskapets utveckling före skiftena. Spring Semester 1972. FARS medd. 26.

Fischer, Gerhard: Pendlingsmönster i Wien 1969. Studier i två storföretags arbetskraftspendling. Spring Semester 1972.

Forsström, Gösta: Gällivare malmberg – malmbrytning och bebyggelse. Spring Semester 1972. 221 sid.

Lindén, Hilding: Fiske och fiskelägen i Blekinge. Spring Semester 1972. 371 sidor.

Vallas, Ago: Pendlingsmönstret i Stor-Stockholm år 1965. Spring Semester 1972. 92 sidor + kartbilagor.

Tonell, Lennart: Stadsgeografiska strukturstudier över Stockholmsområdet. Spring Semester 1972. 221 sidor.

Francke, Anita: An Impact Study of the Kibala Farmer’s Training Centre in Tanzania’s Coast Region. Autumn Semester 1973.

Isaksson, Hans: Jordbruks- och skogsbruksutvecklingen 1944 – 1966 i Laxsjö församling, Föllinge kommun, Jämtlands län. Autumn Semester 1973.

 

Publications in the Department’s series, doctoral dissertations, licentiate theses, master theses and bachelor theses from recent years are usually available in DiVA.

Wåhlin, Lars: Diffusion of Education in Rural Jordan. 16 May 1986. KS 3/82 + två artiklar.

Mascher, Catharina: Förhistoriska markindelningar och ... 13 May 1993. KS 2/93.

Nordin, Urban: Fritidsbebyggelse för skärgårdsbor? 25 March 1994. Medd. B86.

Tollin, Clas: Nydala klosters äldre jordinnehav. 29 May 1996. Opublicerad.

Lindström, Bjarne: Den territoriella utmaningen. 12 December 1996. KS 6/96.

Berencreutz, Magnus: Gods och landbönder i västra Estland. 12 November 1997. KS 5/97.

Berg, Johan: Forskningsprojektet "Gods och landskap i Östergötland 1000 – 1800". Delstudie medeltid och 1500-tal. 7 December 2000. Opublicerad. 112 sidor + bilagor: 15 kartor, 9 släkttabeller.

Hall, Ola: Rediscovering Regionalization: A Regionalization Method for Landscape Monitoring. 14 December 2000. Opublicerad. Sammanlagd: 11 + 19 + 12 sidor. "Summary".

Antonson, Hans: Efter den medeltida agrarkrisen. En landskapsstudie i Jämtland. 14 December 2000. Opublicerad. 163 sidor.

Börjeson, Lowe: Geography and History of an Intensive Farming System in Tanzania. 4 April 2001. Opublicerad. 8 + 52 + 40 sidor.

Oderth, Reidar: Migration and ‘Brain Drain’: The Case of Malawians Abroad, in Particular the Extent and Factors Behind the Migration of Graduates and Students to the UK in the 1990s. 8 June 2001. Opublicerad. 141 sidor + bilagor.

Eriksson, Emelie: En modernismens budbärare i svensk stadsplanering. En tidsgeografisk biografi över arkitekt SAR Torsten Westman. 12 June 2001. 125 sidor + 1 bilaga.

Bonow, Madeleine: Landscape and property rights in Norra Åsarp parish, western Sweden. 21 May 2002. Opublicerad.

Kjellén, Marianne: From Public Pipes to Private Hands. Water Provisioning in Dar es Salaam, Tanzania. 2 October 2003. Opublicerad, iii + 52 + 12 + 23 + 17 + 16 sidor.

Smas, Lukas: Konsumtion, det urbana livet och stadens morfologi. Transaktioner ur ett tidrumsligt perspektiv. 20 December 2004. Opublicerad, 108 sidor.

Adama-Ajonye, Onyanta: The Specificity of Governance: Solid Waste Management in Abuja, Nigeria. 2 June 2005. Unpublished, 87 pp.

Reuterswärd, Karin: Forest management in the West Usambara Mountains. Linking social and biological perspectives. 13 May 2008. Opublicerad, 44 + 23 + 45 sidor.

Björklund, Annika: Urban Farming in Rural Towns. Cultivation and livestock keeping in Uppsala before 1900. 12 February 2008. Opublicerad, 110 sidor.

Appelblad, Jenny: The Provision and Politics of Public Services- Urban Water Governance in Uganda, 11 November 2008, Opublicerad, 45+29+27 sidor.

 

Publication series

The Department has three publication series: "Meddelanden", "Kulturgeografiskt seminarium" and "Stockholm Geographical Reports". An earlier publication was "Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Human Geography".

All printed publications are available in the University Library. Many are also digitally (pdf) in DiVA. Publications can be purchased at the Department of Human Geography or be ordered via e-mail anna.andreasson@humangeo.su.se or phone +46 8 16 48 33 and sent by mail (NOTE: Acta Universitatis Stockholmiensis is sold by the University Library). Cost of packing and postage are additional to prices in the list. Prices without Swedish VAT.

The series Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Human Geographyis reserved for major works of a solid scientific nature, from 2008 all English doctoral dissertations (monographs), earlier some doctoral dissertations, and final reports from research projects. The language is normally English.

ISSN 0349-7003.

The publication ended July 1, 2014.

The series is sold by the Stockholm University Library.

Stockholm University Library

List of publications: Stockholm Studies in Human Geography (187 Kb)

The series Meddelanden ("Reports") originates in the report series initiated early in the 1930s at the Geographical Institute of what was then the University College of Stockholm. When the Geographical Department early in the 1960s was divided into two departments, of Physical and Human Geography respectively, the Report series was also divided and given a new numbering, called Serie B.

Today the series contains both larger works, such as doctoral dissertations (from 2008 all doctoral dissertations that consists of a collection of (previously published) articles by the candidate, with a summary, and all Swedish doctoral dissertations) or scientific reports of a rather definite character, and smaller items such as offprints from scholarly journals. Beginning with 1996 (No. 96) the designation "serie B" is abolished, the full name of the series being "Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet". Prices without Swedish VAT.

List of publications: Meddelanden (99 Kb)

ISSN 0585-3508.

The series is sold through the Department of Human Geography, Stockholm University, e-mail anna.andreasson@humangeo.su.se.

Latest publications 

Vogiazides, Louisa (2020) Pathways and destinations: Spatial mobility and socioeconomic integration of international migrants in Sweden. Meddelanden 158, pdf, DiVA.

Fält, Lena (2020) New urban horizons in Africa: A critical analysis of changing land uses in the Greater Accra Region, Ghana. Meddelanden 157, pdf, DiVA.

Pas Schrijver, Annemiek (2019) Pastoralists, Mobility and Conservation: Shifting rules of access and control of grazing resources in Kenya's northern drylands. Meddelanden 156, pdf, DiVA.

Borg, Ida (2018) Housing, poverty and the welfare state: Spatial distribution of tenure types and its effects on housing deprivation, unemployment and residualisation. Meddelanden 155, pdf, DiVA.

de Bont, Chris (2018) Modernisation and farmer-led irrigation development in Africa: A study of state-farmer interactions in Tanzania. Meddelanden 154, pdfDiVA.

The series Kulturgeografiskt seminarium was originally intended for simple reports, discussion papers, and some of the better term papers by undergraduate and master students. Later, partial and final research reports have also been included, and some items have been more nicely printed.

Today, the Kulturgeografiskt seminarium includes working papers, research reports and scientific discussion papers from the Department of Human Geography. Publications in the series to be quoted as printed.

Editor: Professor Bo Malmberg.

ISSN 0347-9552. 

The series is sold through the Department of Human Geography, Stockholm University, e-mail anna.andreasson@humangeo.su.se.

List of publications: Kulturgeografiskt seminarium (40 Kb)

Latest publication

Webster, Natasha A. & Zhang, Qian (eds.) (2023) Thinking through digital mediations and spatialities of platform based work: A roundtable reflection. pdfDiVA.

Haandrikman, Karen & Strömblad, Per (2022) Neighbourhood Survey 2020: Design and Realisation. Kulturgeografiskt seminarium 2022:1. pdf.

Kawalerowicz, Juta & Malmberg, Bo (2021) Multiscalar Typology of Residential Areas in Sweden. Kulturgeografiskt seminarium 2021:2. pdf, DiVA.

Vogiazides, Louisa, Bengtsson, Henrik & Axelsson, Linn (2021) Geographies of occupational (mis)match: The case of highly educated refugees and family migrants in Sweden. Kulturgeografiskt seminarium 2021:1. pdf, DiVA.

Haandrikman, Karen & Webster, Natasha (2020) Migrant, woman and business owner: A heterogeneous group with diverse needs. Kulturgeografiskt seminarium 2020:1, pdf, DiVA.

Strandin Pers, Annika & Björklund, Annika (2019) Skolvägens historiska geografi: metodutveckling med fokus på kartering och skildringar av skolvägar efter allmänna folkskolans införande 1840. Kulturgeografiskt seminarium 2019:1, pdf, DiVA.

Wimark, Thomas (red.) (2017)  Metoder och verktyg för sociala nyttoberäkningar i kollektivtrafiken. Kulturgeografiskt seminarium 2017:1, pdfDiVA.

Initiated in 1999, for reports from the Geography Program run jointly by the Department of Physical Geography and the Department of Human Geography.

ISSN 1403-9362.

Can be ordered from the Department of Human Geography, Stockholm University, e-mail anna.andreasson@humangeo.su.se, or from the Department of Physical Geography, Stockholm University.

List of publications: Stockholm Geographical Reports (436 Kb)

Theses for the bachelor's degree in Human Geography and in Urban Planning and theses for the master's degree in Human Geography, in Urban and Regional Planning and in Geography (in the Department of Human Geography) are listed in the online DiVA register. The register contains short facts, abstracts, and for master theses usually also the full texts in PDF format.

A few of the theses that were presented in the Department from the Spring Semester 2006 (under the then specialized course, the D level, now thesis in the Second Cycle, the master level) and the Autumn Semester 2006 (within the former advanced course, the C level, now thesis in the First Cycle, the bachelor level) are available in DiVA. The register is more complete from about 2009 onwards.

All theses’ can be purchased from the Department, e-mail anna.andreasson@humangeo.su.se. A few theses are published in the Department's publication series.

Please note that the licentiate theses are listed under "Dissertations" (for the post-graduate degrees of licentiate and doctor).

Theses for the bachelor's degree listed in DiVA

Theses for the master's degree listed in DiVA

 

Stockholm University Library

Through the Stockholm University Library website you get access to a large amount of databases, fulltext articles, online journals and the Swedish National Encyclopedia. Go to the library website and login with your university account.

Also you can find books in the library catalogue, find your course literature, learn how to search for material for your thesis and much more.

Stockholm University Library

Our publications in DiVA

In DiVA (The Digital Academic Archive) you will find all publications by Stockholm University’s researchers and educators from year 2007.

On this page