Ämnesdidaktisk forskning – forskning om undervisning och lärande

Forskningsfältet kräver förtrogenhet med både ämnesdiscipliner och utbildningsforskning, men det är också en rad problemområden som överbryggar dessa, så som värdefrågor, demokrati och mänskliga rättigheter, genus och social rättvisa. Det är vanligt att indela det ämnesdidaktiska forskningsfältet efter de ämnesdiscipliner där tyngdpunkten finns. Vid HSD kan denna forskning på ett övergripande sätt indelas i humanistisk och samhällsvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning.

Humanistisk ämnesdidaktisk forskning

Kärnan i humanistisk ämnesdidaktisk forskning är ett fokus på undervisning och lärande i ett antal skolämnen. För HSD:s del handlar detta främst om historia, religion och filosofi i hela utbildningssektorn, samt om estetiska ämnen; bild, musik och drama. Inom detta breda område belyser forskningen hela det didaktiska fältet, från förutsättningarna för undervisning och lärande, själva processerna och resultaten av dessa.

Samhällsvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning

Den samhällsvetenskapliga ämnesdidaktiska forskningen vid HSD är inriktad mot frågor som rör undervisning och lärande i samhällskunskap, samhällsvetenskapliga ämnen och geografi på olika utbildningsnivåer. Särskilt intresse riktas mot att främja forskning som rör begreppsbildning, begreppsutveckling, lärande och hur faktorer som epistemologisk (kunskapsteori; läran om kunskap) förståelse och emotioner påverkar lärande.

Forskningsprojekt

Inom HSD bedrivs egeninitierade forskningsprojekt av den enskilda forskaren och större forskningsprojekt i samarbete mellan flera inom och utom HSD. HSD har också nationella och internationella kontakter inom området undervisning och lärande och arbetar aktivt för att stärka detta forskningsfält till exempel genom användandet av gästprofessurer och samarbete om forskarutbildning. Ett viktigt utvecklingsområde är samarbete med undervisande lärare i grund- och gymnasieskolan och med skolans huvudmän om praktikutvecklande forskning. HSD har också nationella och internationella kontakter inom området undervisning och lärande och arbetar aktivt för att stärka detta forskningsfält.

HSD:s ambition är att främja både ämnesspecifika och ämnesöverskridande diskussioner om undervisning och lärande. På detta sätt lägger forskningen en grund för att utveckla såväl generell som ämnesspecifik kunskap om undervisning och lärande i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inklusive geografi.