Det demokratiska samhället stärks av kunniga, deltagande och engagerade medborgare. I skolans värld har samhällskunskap varit ett viktigt skolämne sedan 1960-talet i att utbilda kommande generationer i politiska, sociala och ekonomiska frågor. Det handlar inte minst om att försöka förstå och analysera förändringar i en globaliserad värld och handskas med de stora och komplexa utmaningar som våra samhällen står inför. Samhällskunskapsämnet fyller också en viktig roll i att erbjuda arenor för diskussion kring normativa frågor som följer på ökad kunskap om samhället. Skolans kunskapsuppdrag i samhällskunskapsundervisningen är därmed relaterat till skolans socialiserande och emanciperande funktioner. Forskningsgruppens problemområde kretsar därmed kring relationen mellan skolans dubbla uppdrag, vilka kan benämnas som interna och externa mål. Interna mål syftar till att förstå det ämnesspecifika kunnandet i form av kunskaper och förmågor och externa till samhälleliga och normativa mål, såsom demokrati, tolerans, jämställdhet och interkulturalitet. Detta problemområde kan även ses som ett uttryck för normativa dimensioner, det vill säga det som anses viktigt och eftersträvansvärt, när samhälle och omvärld beskrivs, analyseras och blir meningsfullt. 

Forskningsgruppens syfte är att bidra till det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet – både nationellt och internationellt. Detta görs bland annat genom att generera praxisnära och professionsrelevanta forskningsprojekt, att utveckla och utprova tillämpbara teorier och modeller för samhällskunskapsundervisningen, bland annat genom kollegialt utvecklingsarbete, och att utveckla och utprova teorier och modeller för lärarutbildningen med fokus på relation mellan disciplinerna, ämnesdidaktik och praktik i form av VFU. Forskningsgruppens arbete går att följa genom institutionens seminarieverksamhet.

Forskningsgruppen består av: Johan Sandahl (forskningsledare), Maria Olson, Viveca Lindberg, Pernilla Andersson, Patrik Johansson, Ann-Sofie Jägerskog, Mattias Björklund och Maja Torres Madzar.

Den samhällskunskapsdidaktiska forskningsgruppen träffas regelbundet i seminarier. Vårterminens träffar är planerade till 22/1, 20/2, 25/3, 23/4, 20/5 (10-12). Läs mer här. Är du intresserad att delta kan du kontakta Johan Sandahl (johan.sandahl@hsd.su.se).

Gruppledare är Johan Sandahl, kontakta honom via: johan.sandahl@hsd.su.se.