Projektets syfte

Projektets syfte är att bidra till att bättre förstå lärandeprocesser och begreppsbildning i ämnena ekonomi, statsvetenskap och juridik. Det skall också ge kunskap om studenters värderingar och hur dessa eventuellt förändras under studietiden. Vidare kommer projektet svara på hur kunskap och värderingar påverkar studenters val av olika lösningar för hantera klimatproblem, det vill säga lösningar som huvudsak gäller marknaden (och konsumenten) och de som rör stat och lagstiftning.

Cecilia Lundholm
Cecilia Lundholm

Projektet löper under fyra år och inkluderar prof Peter Davies, Birmingham University, UK, Cecilia Lundholm, HSD, Andreas Duit, statsvetenskapliga institutionen, Astri Muren, nationalekonomiska institutionen, David Langlet, juridiska institutionen samt två post doktorer; Tomas Torbjörnsson samt Niklas Harring (Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet). 

Läs mer om dem på HSD:s hemsida under Personalpresentationer.

Projektets betydelse

Klimatförändringar ställer oss människor inför utmaningar om hur vi ska lösa olika problem. Det innebär att det är angeläget att dagens och morgondagens medborgare, liksom de studenter som läser ekonomi, statsvetenskap och juridik och som kommer arbeta inom myndigheter, företag och riksdag, har kunskap om hur samhället fungerar och vilka lösningar som på olika sätt är optimala för att hantera klimatproblem.

Projektet har betydelse på flera sätt. Dels ökar det kunskapen om lärande på ett generellt och teoretiskt plan som är av största vikt för att vi bättre ska kunna utforma undervisning. Vidare bidrar projektet genom ökad förståelse för hur relationen mellan kunskap, värderingar och stöd av miljöpolitiska styrmedel.

Denna studie undersöker

1) hur kunskapsbildning om ämnenas centrala teorier och begrepp ser ut;

2) vilka värderingar studenter har, och utvecklar, under studietiden inom ämnena ekonomi, juridik och statsvetenskap;

3) om kunskap och värderingar påverkar studenters val av olika lösningar för att hantera klimatproblem, d.v.s. lösningar som huvudsakligen gäller marknad (och konsumenten) eller som rör staten och individen som medborgare.

Artiklar

Davies, P., N. Harring and C. Lundholm (in preparation). Does knowledge affect the choice of environmental policy instruments among economics students?

Ekström, L. and C. Lundholm (2016, 8-12 April). What's positive about positive rights? Students’ everyday understandings and the challenges of teaching political science. Paper to be presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Division C, ‘Learning and Instruction’. Washington DC.  

Harring, N. and S. C. Jagers (in review). Why do people accept environmental policies? The prospects of higher education and changes in norms, beliefs and policy preferences.

Harring, N, Jagers, S.C. & Matti, S.(2016, 7-10 April). Higher education and democratic norms in the case of environmental protection. Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago.

Harring, N, Jagers, S.C. and S. Matti. (2015, 14-16 October). The Siamese-twin elephants in the room – The impact of value-based models and ideological orientations on people’s support for pro-environmental policy measures. Swedish Political Science Association Conference, Stockholm.

Harring, N., Lundholm, C. and T. Torbjörnsson (in review). The effect of higher education in social science on perceptions of responsibility in the case of sustainability. Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education. (Ed.). W Filho. Dortrecht: Springer.

Harring, N., Lundholm, C. and T. Torbjörnsson. (2015, 7-11 September). Attitudes to climate change solutions among university students. European Conference on Educational Research, Budapest, Hungary.

Torbjörnsson, T. (submitted). Swedish law students’ value orientation: differences to other social science students and changes over time. European Conference on Educational Research, August 22-26, 2016, Dublin, Irleand.