Om du med några meningar skulle formulera vad som är viktigast med din avhandling, vad väljer du att lyfta fram?

Något som framträder i avhandlingen är hur elevers egna utgångspunkter och förståelser är centrala i förståelseprocesser av levd religion. Jag identifierar några specifika förståelser som hindrar de här högstadieelevernas förståelser av levd religion och som jag tror att det finns anledning att förhålla sig till i flera religionskunskapsklassrum. Med utgångspunkt i studiens resultat menar jag vidare att självreflektion och strävan efter ett självreflexivt förhållningssätt är något som bör ha en central plats i religionskunskapsämnet och i religionskunskapsundervisningen. Självreflektion är ett av tre didaktiska verktyg som undersöks i studien med syfte att bidra till elevers förståelser av levd religion.

Thérèse Halvarson Britton försvarar sin avhandling.

Ett annat centralt resultat är att studiebesök och undervisning i samband med detta kan bidra till elevers förståelser av levd religion. I studien framkommer att det eleven själv får göra och uppleva under ett besök synliggör dimensioner av religion och religiositet som inte alltid kommer fram i klassrummet. Men, om dessa dimensioner inte finns med i undervisning efter besöket riskerar förståelser av upplevelsedimensioner att ändå få en underordnad plats.

Ett tredje resultat, som jag vill lyfta fram, är att studien pekar mot att perspektiv av levd religion bidrar till att även elever som inte själva positionerar sig religiöst inkluderas i religionskunskapsundervisningen. Genom att högstadieeleverna fick möta religiositet på individnivå kunde de lättare identifiera sig med det de mötte och eleverna gav själva uttryck för att avståndet mellan dem själva och det som studerades minskade. 

Vad hoppas du att din avhandling ska bidra till?

Jag hoppas att avhandlingen ska inspirera blivande och verksamma religionskunskapslärare i arbetet med att utveckla religionskunskapsundervisning. Vidare är min förhoppning att forskningen kan bidra med perspektiv på hur skolämnet religionskunskap kan organiseras och vad det kan innehålla. Slutligen hoppas jag förstås att avhandlingen kommer att vara ett bidrag till det religionsdidaktiska forskningsfältet, samt uppmuntra till att utveckla nya metoder och teorier för praktiknära undervisningsutvecklande forskning. 

Om du blickar framåt, hur ser den närmaste tiden ut för dig?

Jag är delvis tillbaka som lärare på Globala Gymnasiet men jag hoppas också kunna hålla kontakten med universitetsvärlden, inte minst genom samarbete och forskning tillsammans med verksamma lärare. Jag håller även på att arbeta med nästa nummer av tidskriften SO-didaktik, i ett samarbete med Göteborgs universitet, som är gästredaktörer för nästa nummer.