Historiedidaktiska seminariet vid HSD, SU inbjuder till:

Skolinspektionen och historieundervisning – utmaningar för lärarutbildningen? 


FD historia Andrés Brink Pinto, projektledare för Skolinspektionens kvalitetsgranskning av historieundervisningen i Sverige, presenterar och diskuterar resultaten. Skolinspektionens rapport publicerades 2015 (kolla bifogad fil).

I granskningen har 27 grundskolor med undervisning i årskurserna 7-9 ingått. Skolorna valdes ut genom ett slumpmässigt urval och besöktes under perioden januari 2015 till och med juni 2015. Underlag till denna rapport har hämtats in genom observationer av 164 lektioner i historia, 80 gruppintervjuer med elever, 27 gruppintervjuer med lärare och 27 intervjuer med rektorer. Över 4 300 elever har besvarat en enkät om hur de uppfattar sin historieundervisning. Projektet har också samlat in skriftliga underlag i form av framförallt lärares planeringar, uppgifter och prov.

Resultaten visar, enligt Skolinspektionen, ”framför allt att undervisningen behöver utvecklas vad gäller att skapa samband mellan olika tidsdimensioner genom de ämnesspecifika förmågorna källkritik och historieanvändning”. 

Efter presentationen blir det tillfälle för frågor och diskussion. Exempel på frågor:
-    Vad innebär resultaten för historielärarutbildningen? Hur kan den utvecklas?
-    Vilka forskningsfrågor aktualiseras genom resultaten?
-    Har den historiedidaktiska forskningen/lärarutbildningen uppmärksammat de problem som Skolinspektionen pekar på?

Alla intresserade välkomna!

OBS postseminarium till självkostnadspris!  


Fritt inträde men begränsat deltagarantal, föranmälan obligatorisk: per-arne.karlsson@hsd.su.se