Caroline Gustavsson. FOTO: MAGNUS ARONSSON
Caroline Gustavsson. FOTO: MAGNUS ARONSSON

Religionspedagogik/didaktik

Religionspedagogik/didaktik är ett forskningsfält och ämne som ger utrymme för en reflektion kring lärande och undervisning och villkoren för detsamma i såväl kyrkliga som icke-konfessionella sammanhang, där skolan är ett tydligt exempel på det senare. Ämnet finner sina rötter inom såväl pedagogik och didaktik som religionsvetenskap och teologi. Inom religionspedagogik möter man de pedagogiska frågeställningarna i en religiös kontext eller i relation till religiösa frågor. Det religionspedagogiska forskningsfältet rymmer därför såväl teologiska som religionsvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Studiens syfte

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att Caroline som forskare ska bidra till en analys av den gudstjänstprioritering man gör i Asarums pastorat.

Det vetenskapsteoretiska syftet är därtill att undersöka hur olika aspekter av delaktighet utmanas, formas och förändras i gudstjänstpraktiken, under den pågående gudstjänstprioriteringen. En fråga i det sammanhanget är om församlingsbor tydligare kan identifiera sig med gudstjänsten som en följd av prioriteringsarbetet och om deras vilja till engagemang i kyrkan förändras.

Under två år kommer Caroline i perioder att som forskare återvända till pastoratet för att spegla, begreppsliggöra och analysera det projekt som pastoratet själva initierat kring gudstjänst. Hon kommer observera de anställdas reflektionsarbete, delta i gudstjänster och genomföra intervjuer med anställda, ideella och församlingsbor. 

Carolines roll är inte att driva gudstjänstprioriteringen och förändringsarbetet i sig. Vilken riktning gudstjänstprioriteringen tar är en fråga som under hela projektet ägs av pastoratet genom kyrkoherden och kyrko- samt församlingsråd, i enlighet med den demokratiska ordning som råder i Svenska kyrkan.

Studiens relevans och användbarhet

Projektets resultat kommer vara av betydelse för Asarums pastorat genom den belysning, begreppsliggörande och analys av ett pågående förändringsarbete som forskningsprojektet bidrar till. Men projektet kommer också vara av betydelse för andra församlingar och deras självförståelse i en tid av religiös förändring och för andra forskare med intresse för frågor kring delaktighet, gudstjänst och den kristna kyrkans plats och betydelse för, inte minst, yngre och uppväxande generationer.

Publicering och kunskapsdelning

Projektet ska avslutas och slutredovisas våren 2019.

När projektet avslutas kommer såväl församlingens anställda som ideella och församlingsbor att få ta del av studiens samlade resultat vid en personaldag och en församlingsafton i pastoratet.

Studiens resultat kommer därtill publiceras i vetenskapliga artiklar och tillgängliggöras  genom en populärvetenskaplig skrift som länkas via pastoratets hemsida.

Den lokala pressen har uppmärksammat projektet genom Blekinge Läns Tidning: Församlingar tar forskare till hjälp