Historiedidaktik i praktiken – För lärare 4–6 är en introduktion till undervisning i historia i grundskolans årskurs 4–6 som är tydligt grundad i historiedidaktisk teoribildning. Resonemangen i boken är praktiknära och knyter an till kursplanen i historia för grundskolan. Utgångspunkten är att undervisa i historia på mellanstadiet är roligt men också utmanande. Ämnet kan göras medryckande med hjälp av färgstarka händelser och personer. Eleverna kan leva sig in i levnadsvillkor under andra tider och betrakta sina egna liv som en del av historiens gång. Föreställningarna om dåtid, nutid och framtid samspelar med varandra, och det är lärarens uppdrag att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att relatera de olika tidsskikten till varandra. Detta är viktigt men inte alltid enkelt, och historieundervisningen ställer höga krav på både lärare och elever. Boken riktar sig till såväl blivande som verksamma mellanstadielärare som undervisar i historia.

 
En av HSD:s forskare, Patrik Johansson, har tillsammans med Cecilia Axelsson Yngvéus, Malmö Högskola, bidragit med kapitlet Upptäck historien genom källorna som handlar om barns historiska lärande i relation till, och genom, historiska originalkällor. Kapitlet redogör för källornas relation till historia samt redskapen för källgranskning och källtolkning, och diskuterar förmågan att kunna granska, tolka och värdera källor. Även tidigare HSD-medarbetaren Kenneth Nordgren, nu på Karlstad universitet, har bidragit med kapitlet Historiemedvetande och undervisningen som diskuterar vad begreppet historiemedvetande kan betyda för historieundervisningen på mellanstadiet.