Den första artikeln ”Ska barnets plats vara i centrum av Svenska kyrkans gudstjänst?” (STK 2018, nr 1-2, Årg.54) tar sin utgångspunkt i de två, nu pågående forskningsprojekten, som Caroline leder i Asarum och Västerås. I artikeln resonerar hon kring skillnaden mellan barnets perspektiv och barnperspektiv och menar med utgångspunkt hos Janusz Korczak att ett alternativ till en många gånger särskiljande syn på barn och vuxna istället är att betrakta båda parter som människor, vilka möts i ett gemensamt intresse för ”saken”, för ”frågan” eller det centrala innehållet.

Syftet med den andra artikeln ”Delaktighet - ett alltför oreflekterat begrepp i Svenska kyrkans församlingsinstruktioner” (SKT 2018, nr 6, Årg.114) är att beskriva och kritiskt reflektera över hur delaktighet kommer till uttryck i några av Svenska kyrkans officiella handlingar, de så kallade församlingsinstruktionerna. I artikeln tas den teoretiska utgångspunkten och förståelsen för begreppet delaktighet i den begreppsförståelse som utvecklades genom hennes arbete med studien ”Delaktighetens kris” (Artos 2016). Ett resultat av analysen visar behovet av att tydligare skriva fram skillnaden mellan att delta och vara delaktig, en skillnad som idag kan uppfattas vara alltför oreflekterad. Hon menar att en större medvetenhet om innebörden av begreppet delaktighet kan förväntas ge utrymme för framtida utvärderingar av mer än kvantifierbara mål i församlingarnas verksamhet.